Referat styremøte i NSK 13/11-18

Tilstede: Amanda Wad Henriksen, Vibeke Standal, Eivind Mjærum, Ole Arntzen, Yumi Hirai og Hege Urdal
Forfall: Kristin Bugge Moe

Post/Info
– Høring – regler for brukshundprøver. Ingen bemerkninger.

– Høring – regler for internasjonale prøver (RIK). Ingen bemerkninger.

– Brev fra NKK vedr. Mva-registrering. 
NKK har gitt alle klubber frist for å utrede merverdiavgiftsspørsmålet (se lov om merverdiavgift § 3-13). Kasserer tar kontakt med revisor for å undersøke spørsmålet nærmere.

– Info fra NKK vedrørende elektroniske kritikker. 
Det tas sikte på benytte den elektroniske løsningen fra og med 2020. Dagens løsning med kritikker på papir benyttes ut 2019. Se også styrereferat fra 6. og 16. Oktober.

– Korrekturlesing terminliste bruks. 
Søknad om gjennomføring av blodsporprøve i Snertingdal 2019 fremgår av terminlista.

– Landslagsuttak agility. 
Klubben blir ikke å søke om være arrangør for uttaksstevnet til landslaget 2019.

– Info fra NKK: revidert lovmal godkjent av NKK den 13.11.2018. 
Den nye lovmalen publiseres på klubbens hjemmeside.

Sak 46/18 (videreført sak) Utstillingskomite
Vanja Marie Sigvartsen, Vibeke Standal og Hege Urdal trer inn i utstillingskomiteen. Enkelte oppgaver vil også bli delegert til andre medlemmer som har meldt sin interesse. 

Elektronisk påmelding: frist for påmelding og andre forhold rundt elektronisk påmelding videresendes til utstillingskomiteen.

Sak 48/18 (videreført sak) dogs4all
Status per 13.11.2018:
God kontroll foran helgas stand og raseparade. Alt materiell trykkes opp onsdag 14. November. Rigging av utstyr skjer torsdag og nedrigging blir søndag ettermiddag. Vibeke Standal bidrar til at noe av utstyret blir fraktet tilbake.

Sak 50/18 (videreført sak) Samarbeid med NAAK og NAK
Det ble den 22.10.2018 gjennomført et dialogmøte mellom NAK og NSK. Det har også blitt skrevet et felles brev som sendes til NAAK på vegne av NAK og NSK.

Ny vurdering av eventuell trippel-utstilling vil bli gjort etter spesialen 2019.


Sak 57/18 (videreført sak) Innkommet forslag: poengberegning for årets brukshund
Styret har mottatt henvendelse fra klubbmedlem i forbindelse med poengberegning for ”årets brukshund”. 

Styret ønsker å opprettholde tidligere beslutning, men vil gjøre en ny vurdering av poengberegningen mot slutten av 2019. Klubben ønsker at det stimuleres til aktivitet blant medlemmene. Det er ønskelig at medlemmene gir tilbakemelding på hvordan den nye poengberegningen fungerer. 

Sak 58/18 (videreført sak) Endring av klubbens logo
Status per 13.11.2018:
Det er ønskelig at det gjøres endringer på innsendt forslag og at det utarbeides en brevlogo. For å få dette ferdigstilt, samt unngå plagiat av annens arbeid, vil det bli foreslått en sum for å få ferdigstilt arbeidet.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse
Status per 13.11.2018:

Det er utarbeidet et utkast som kan publiseres blant annet på Autoriserte Hundedommers Forening (AHF). For å nå ut til elever og aspiranter, tas det kontakt med NKK.

Stedet for konferansen vil mest sannsynlig bli ”Garder kurs og konferansesenter”. Det vil bli tilbudt dobbeltrom, eller ekstra betaling for enkeltrom. Det skal gjøres en nærmere vurdering av hvor mange rom som skal bookes.

Nærmere samarbeid med AHF skal også drøftes fremover.

Saken videreføres til styremøtet i desember.

Sak 69/18 (videreført sak) RS 2018
Status fra RS 2018:

Ole Arntzen var representant for klubben under årets RS. Vedtakene fra RS er publisert på NKK. 

Flere vedtak er av betydning for klubben. Dette gjelder blant annet beslutninger om antall stor-cert og alternativ ved stemmeseddel til årsmøte.

Sak 70/18 (videreført sak) Henvendelse fra klubbmedlem
Saken er videresendt til SU for uttalelse. Vi har ikke mottatt tilbakemelding per dags dato. 

Saken videreføres til desember.

Sak 72/18 Økonomi
Status per 13.11.2018: 

Medlemsavgift til RFA er 500,- pr. år. 

Det er budsjettert for underskudd i 2019, da det har vært for mye innestående på konto. Per dags dato er det et lite underskudd. 

Arbeidet med budsjett for 2019 er startet. Det må vurderes hvor mye som skal budsjetters til ”andre utgifter”, som feks. dommerkonferansen i 2019 og hvor mye som skal avsettes for 2020. Det er nedgang i inntekter fra kurs. 

Det sendes en henvendelse til NAK hvor vi ber om et mer detaljert regnskap for spesialen 2019. 

Eventuelt
– Gro Karete Bråtveit ønsker å arrangere uoffisiell rallylydighetskonkurranse under Japanspesialen. Alle raser kan delta og hun foreslår en påmeldingsavgift på 50,-. Inntektene skal dekke premier e.l. Styret er positive til dette. Informasjon tas også med videre til utstillingskomiteen. 

Neste møte: 11.12.2018.