Referat styremøte i NSK 14/8-18

Til stede: Amanda Wad Henriksen, Vibeke Standal, Eivind Mjærum, Ole Arntzen, Yumi Hirai, Kristin Bugge Moe, Vanja Marie Sigvartsen, Hege Urdal
Forfall: Frida Dybedal

Ikke møtt: Mette Vedal

Sak 53/18 Innkommet post/info
– Invitasjon fra NKK til avlsrådskurs 26. og 27.01.2019:
Det sendes ut epost til styret og SUs medlemmer for å undersøke om det er interesse for å delta. Det er ønskelig å sende ett styremedlem og ett medlem fra SU. Klubben dekker oppholdet for ett medlem, eventuelt halvparten dersom det er to som ønsker å delta.
– Ny dommerelev shiba: John Aareskjold Tjøtta har bestått praktisk og teoretisk eksamen ved eksteriørdommerkurset og er av DUK innvilget status som dommerelev. Tatt til etterretning. 
– Epost fra Norsk Retrieverklubb avd. Oslo og omegn: all-breed valpeshow 12.01.2019: ønsker tillatelse til å ha med klubbens raser. På bakgrunn av årsmøtevedtak gis det tilbakemelding om at det er ønskelig at klubbens raser kan delta.
– NKKs disiplinærliste: ingen merknader av betydning for klubbens raser.
– Endring av dommer på Japanspesialen 2019: Perttu Ståhlberg har trukket seg. Christen Lang har takket ja til å dømme i 2019. Perttu Ståhlberg vil bli forespurt som dommer for 2021.
– Obligatorisk lovmal vedtatt på klubbens årsmøte 2018: ikke godkjent av NKK. 
Til orientering er det tale om ”mindre redaksjonelle feil” og det er derfor ikke nødvendig at lovmalen behandles på nytt ved neste årsmøte. Sekretær foretar nødvendige endringer og sender på nytt inn til NKK for godkjenning.
– Godkjenning av styrereferat 05.06.2018. Referat godkjent.

Sak 46/18 (videreført fra styremøte 5. Juni) Utstillingskomite
Forslag til ny utstillingskomite: Wenche Ulleberg-Bøhmer, Laila Nagel og Maiken F.Brenden. Wenche som leder. Dette vil være NSKs representanter i en felles utstillingskomite som også vil bestå av representanter fra NAK. De skal samarbeide og gjennomføre klubbenes årlige rasespesial, Japanspesialen.
Vedtak: Styret vedtar at Wenche Ulleberg-Bøhmer, Laila Nagel og Maiken F. Brenden er ny utstillingskomite i NSK.
Sak 48/18 (videreført fra styremøte 5. Juni) Dogs4all 2018
Status per 14.08.2018: Det er sendt bestilling av plass til stand, med ønske om å stå i nærheten av NAK/NAAK. Videre er planleggingen godt i gang, og til neste styremøte skal det utarbeides et budsjett for gjennomføringen.
Saken videreføres til neste styremøte 11.09.2018.
Sak 50/18 (videreført fra styremøte 5. Juni) Samarbeid med NAAK
– NSK er positive til et eventuelt samarbeid med NAAK i forbindelse med gjennomføring av rasespesialen. Etter tilbakemelding fra NAK, ønsker de ikke å gjennomføre rasespesialen i 2019 i samarbeid med NAAK. Styrets leder tar kontakt med NAK for å diskutere muligheten for fremtidig samarbeid med NAAK.
– Utstillingskomiteen skal sende en egen invitasjon til NAAK, Japansk Spisshundklubb og de øvrige nordiske shibaklubbene. Dette for at informasjon om utstillingen ikke bare skal fremgå av NKKs terminliste.
– Arbeidsintruks: Det er ønskelig å utarbeide en arbeidsinstruks for utstillingskomiteen i samarbeid med NAK. 
– Innkommet forslag vedrørende to ringer: Styret er positive til to ringer, men saken videresendes til utstillingskomiteen da det er de som bør ta beslutningen.

Sak 54/18 Økonomi
Momsrefusjonen er godkjent. Klubbens økonomi er stabil. 

Sak 55/18 Poengberegning for veteraner
Styret har mottatt forslag om endring av poengberegning for veteraner.
Vedtak: Innkommet forslag vedtas. Endringen trer i kraft fra 01.01.2019. Informasjon om ny poengberegning vil publiseres i forkant.

Sak 56/18 Søknad: endring av navn
På bakgrunn av årsmøtevedtak sendes det søknad til NKK om endring av navn fra ”Norsk Shiba klubb” til ”Japansk Urhundklubb i Norge”.

Sak 57/18 Innkommet forslag: poengberegning for årets brukshund
Innkommet forslag om endring av poengberegning for årets brukshund.
Vedtak: Innkommet forslag vedtas. Endringen trer i kraft fra 01.01.2019. Informasjon om ny poengberegning vil publiseres i forkant.

Sak 58/18 Endring av klubbens logo
Styret har per dags dato mottatt to forslag til ny klubblogo.
Amanda Wad Henriksen og Ole Arntzen jobber videre med logo, de ber også Mette Vedal om å delta i arbeidet.

Sak 59/18 Navnebytte klubbavis
Innkommet forslag: JUN news.
Styret ønsker å jobbe videre med endring av navnebytte for klubbavisen. Saken videreføres til neste styremøte 11.09.2018.

Sak 60/18 Vandrepremie – beste veteran
Innkommet forslag: vandrepremie for rasespesialens beste veteran.
Vedtak: Styret beslutter å ta i mot vandrepremien for rasespesialens beste veteran.

Sak 61/18 Stemmetelling – årsmøte
Innkommet forslag: endring av stemmetelling (elektronisk) ved valg av personer på årsmøtet.
Styret er positive til en effektivisering og ber forslagsstiller undersøke pris og muligheten for gjennomføring av elektronisk stemmetelling, før det fattes et vedtak.

Sak 62/18 Taushetsbelagt
Saken unntas offentlighet. 

Sak 63/18 Dommerkonferanse
– Forslag til dato: Medio januar 2020. 
– Ansvarlig for å ha løpende kontakt med SU vedrørende dommerkonferanse: Eivind Mjærum.
Saken videreføres til styremøtet i oktober.

Sak 64/18 Godkjenning av styrereferater
Forslag: Det foreslås å godkjenne styrereferat per epost i etterkant av styremøtene. Dette for å få ut informasjon om styrets arbeid raskere til medlemmene. I tillegg er det ønskelig at innkallingen til styremøtene publiseres.
Vedtak: Forslagene vedtas. Det vil bli tatt forbehold om mindre endringer når innkallingen publiseres. 
Eventuelt
– Materialforvalter: Vibeke Standal.
Ordlyden i organisasjonshåndboka endres. Materialforvalter skal oppbevare materiale, og kan bidra til å pakke opp og ned utstyret. Styret må få tilbakemelding dersom det er noe som mangler eller er ødelagt. Videre skal materialforvalter sende ut klubbeffekter. De som ønsker å benytte seg av utstyret, må selv ta ansvar for henting/levering. Dette skal avtales i samråd med materialforvalter.
– Ansvarlig for å ha kontakt med valpekjøpere: Christen Johansen. 
  – Ansvarlig for å utarbeide nytt materiale/informasjon til valpekjøpere: Kristin Bugge Moe og Yumi Hirai.
– Kontakt med SU: Vanja Sigvartsen og Vibeke Standal sender en henvendelse til SU hvor vi ber om tilbakemelding på hva det jobbes med per dags dato, eventuelt hva som er planen fremover. Videre er det ønskelig at SU informerer om sitt arbeid i Shibavisa to ganger i året.
– Løsning for skriving av kritikker på Japanspesialen: Videreføres.
– Publisering i Hundesport at klubben skifter navn: Videreføres.
– Endringer i klubbens organisasjonshåndbok: Styret gjennomfører mindre endringer.
– Styret og klubbens medlemmer har ingen saker som ønskes fremmet til RS 2018.

Neste styremøte: tirsdag 11.09.2018 kl. 19.30