Referat styremøte i NSK 15/2-17

Tilstede: Frank, Wenche, Laila, Mette, Ingrid Alice (IA), Helle og Lisbeth
Forfall: Frida og Kåre

Sak 9/17 Godkjenning referat 18/1-17 
Referat godkjent

Sak 10/17 Post/Info
-Fra NKK : Nye rutiner for medlemsverving og medlemsadministrasjon. Kan bli bra løsning for å fange opp nye eiere. Kasserer følger opp.
-Endringer i terminliste 2017. Info til hjemmeside og Facbook; Endringer i terminliste for shiba.
-Fra NKK: Endring i preliminær terminliste for NKKutstillinger 2018 
-Fra NKK: Hundens dag. Vi ønsker litt mer info om hva og hvor?
-Endringer til kjøpehund.no er sendt
-Endringer i standard for shiba og shikoku. Vi spør NKK om når endringene gjelder fra. Og prøver å få høre fra Japan om målepunkt for høyde i Japan fortsatt er bak skulderbladstoppen. Vi må lage vedlegg eller klistremerker i rasekompendier til vi skal bestille nytt opplag. Manus må endres nå, mens vi husker det.

Sak 11/17 Økonomi
Økonomien er fortsatt stabil. Så langt 236 betalte medlemmer.

Sak 12/17 Japanspesialen
– Svar fra NKK om enkeltraser fra andre klubber på Japanspesialen 
– Dommer for 2017 er bekreftet; Arvid Göransson.
-Vi må ha ny fotograf av enkelthundene. Vi spør Solvor først, Laila ansvarlig. Laila tar vinnerbilder i ringen av klubbens raser på Shibaspesialen.
-Innsamling av pokaler må starte nå.

Sak 13/17 Årsmøtet 2017 
Foreløpig budsjett med underskudd hovedsakelig pga oppdretterkonferansen.
Mangler bare varelager for å ferdigstille regnskap, sendes til revisor snarest slik at vi får det før utsendelse av innkalling.
IA lager utkast til styrets beretning. Frank lager utkast til handlingsplan.
Forslag fra styret:
-Navneendring: Vi ber om innspill til eventuelt nytt navn fra medlemmene, frist forslag 21/4.
-Kontingentøkning: Hovedmedlemskap økes til 250,-, øvrige uendret.

Sak 14/17 Oppdretterseminar
Kim Bellamy er opptatt i oktober og november. Vi prøver oss da med 16-17/9.

Sak 15/17 Oppfølging av Handlingsplan 16/17
Vi har vært innom det meste på handlingsplanen

Sak 16/17 Kort resyme av NKKs avlsrådskurs
Laila ga en rask oversikt over emner og viktige momenter. 

Sak 17/17 Eventuelt
-Innsamling av helseopplysninger som ikke meldes inn fra veterinærer. Tas opp på oppdretterseminar.
-Vi får en utstillingsdukke til bruk på stand
-Bruk av grupper på Facebook. Rutiner må tas opp på neste møte.

Neste møte 22/3