Referat styremøte i NSK 16/10-18

Tilstede: Kristin Bugge Moen, Vanja Marie Sigvartsen, Vibeke Standal, Ole Arntzen, Eivind Mjærum, Amanda Wad Henriksen, Yumi Hirai og Hege Urdal
Forfall: Hege Urdal og Yumi Hirai
Ikke møtt: Mette Vedal


Post/info
– Info til alle prøvearrangører fra NKK. 
Det vil høsten 2019 bli arrangert ordinær blodsporprøve i Snertingdal. Påmeldingsavgift settes til kr. 450. Info fra NKK til prøvearrangører videresendes til Laila Nagel.
– NKKs disiplinærliste pr. 06.10.2018: ingen merknader som gjelder våre raser. Tatt til etterretning.
– Info fra NKK: klubbmail-systemet legges ned inntil videre grunnet svindel- og søppelmail som slipper gjennom sikkerhetsfiltre.
– Forslag til kandidater: NKKs komiteer.
  – Styret har ingen forslag til kandidater. Informasjon publiseres på klubbens nettside for å undersøke om det er noen som syns dette er aktuelt.
– Styret har mottatt redigert og godkjent årsmøtereferat. Referatet sendes til publisering i shibavisa og klubbens hjemmeside.
– NKK har mottatt søknad om navneendring (klubbnavn). Søknaden er ikke behandlet per 16.10.2018.
– Tilbakemelding fra NKK vedr. lovmal: tilbakemelding sendes til klubben når Hovedstyret har behandlet lovene.
– Info fra NKK: omorganisering av NKKs disiplinærorganer: tatt til etterretning.
– NKKs avlsrådskurs 2019:
  – Det besluttes at Lisbeth Høyem og Christen Lang får delta på NKKs avlsrådskurs i 2019. Kristin Bugge Moe er vara. 
  – Det er ikke budsjettmessig dekning til å melde på flere enn to kandidater.

Sak 46/18 (videreført sak) Utstillingskomite
Styret har mottatt henvendelse fra Laila Nagel og Wenche Ulleberg-Bøhmer hvor de opplyser at de trekker seg fra utstillingskomiteen. Styret tar dette til etterretning.
Maiken F. Brenden er fortsatt medlem i utstillingskomiteen. Styret starter arbeidet med å forespørre aktuelle kandidater til tillitsverv(ene) i utstillingskomiteen.

Sak 48/18 (videreført sak) dogs4all
NSK har fått stand ved siden av NAK og NAAK. Det dekkes 1 helgekort ift. Parkering.
Planleggingen er godt i gang og arrangement er delt på facebook. De fleste vaktene til standen er fylt opp.
Det påregnes høyere kostnader til standutstyr (lys og annet nødvendig utstyr til rigging av stand). Amanda Wad Henriksen undersøker pris for trykking av logo på refleksskjerf og det vurderes deretter hvor mange skjerf det skal trykkes logo på til dogs4all.

Sak 50/18 (videreført sak) Samarbeid med NAAK og NAK
– NAK har foreslått dialogmøte den 22. eller 23.10.2018. Det gis tilbakemelding om at vi ønsker å gjennomføre dialogmøte på skype den 22.10.2018. Målet er å drøfte videre samarbeid klubbene imellom.
Amanda Wad Henriksen, Vibeke Standal og Vanja Marie Sigvartsen deltar på møtet.

Sak 57/18 (videreført sak) Innkommet forslag: poengberegning for årets brukshund
– Innkommet forslag: På bakgrunn av nye regler for blodsporprøver gjeldende fra januar 2019, foreslås det et tillegg til allerede besluttet poengberegning av 14.08.2018. 
Vedtak: for 2019 vedtas forslag til ny poengberegning for de som stiller i eliteklassen.
Det gjøres en ny vurdering for 2020 idet nye regler for blodsporprøver er gjeldende for ett år fra 01.01.2019.

Sak 58/18 (videreført sak) Endring av klubbens logo
Styret har ikke mottatt flere nye forslag til logo.
Logogjengen arbeider fortsatt med videreutvikling av logo. Det arbeides med å ha et ferdigstilt forslag til neste styremøte 13.11.2018.

Sak 59/18 (videreført sak) Navnebytte klubbavis
Styret har mottatt to forslag til nytt navn på klubbavis:
  – Junnews
  – JUNnytt
Vedtak: styret beslutter at nytt navn på klubbens avis fra 01.01.2019 blir ”JUNnytt”. 

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferans
– Dato/tid: lørdag 11.01.2020 kl. 10.00 til søndag 12.01.2020  kl. 15.30
– Sted: Gardermoenområdet. Pris undersøkes nærmere før det besluttes hvilket hotell/lokale som skal benyttes.
– Program: 
  – Lørdag: Shiba – historikk, dommerkompendiumg og RAS. 
  – Søndag: øvrige raser.
– Budsjett/økonomi: det skal søkes om tilskudd til videreutdanning og reisestøtte hos NKK. Videre må det påregnes utgifter til lunsj/middag lørdag og lunsj søndag. 
– Søker om samarbeid med Autoriserte hundedommersforening.
– Annonsering: utarbeides en kort invitasjon/annonsering som publiseres i november 2018. Sendes ut kvartalsvis frem til november 2019.
Saken videreføres også til neste styremøte 13.11.2018.

Sak 69/18 –  RS 2018
– Ole Arntzen er påmeldt til RS 2018. Eivind Mjærum er vara.
– Raseforbundets fellesallianse har møte den 23.10.2018 på Gardermoen. Det blir skrevet referat.

Sak 70/18 – Henvendelse fra klubbmedlem
– Styret har mottatt henvendelse fra klubbmedlem.
Styret sender henvendelsen videre til SU hvor det bes om uttalelse. SU blir også opplyst om at det er ønskelig at det skrives en artikkel om temaet i shibavisa.
Saken videreføres og det vil være oppfølging på saken.

Sak 71/18 – Økonomi
Status per 16.10.2018:
Klubben har fortsatt god og stabil økonomi. 

Eventuelt
– Kontaktperson for bestilling av klubbeffekter: Kasserer – Amanda Wad Henriksen
– Ny valpeformidler: Ole Arntzen og Yumi Hirai tar over som valpeformidler etter Christen Johansen.
– Henvendelse fra Solvor Nærland vedrørende bok: 
  – Styret/NSK ønsker ikke å reklamere for en bok som blir gitt ut på privat basis. Dersom vi får inn en bokanmeldelse, kan vi vurdere å ta det inn på nettsiden/avisa.
– Mette Vedal trekker seg som styremedlem. Kristin Bugge Moe rykker opp fra vara styremedlem til styremedlem.
– Oppdretterseminar 2019: Det er ønskelig at RAS er oppdatert før oppdretterseminaret. Videre skal det vurderes nytt navn for seminaret. 
– NSK på instagram: Maiken F. Brenden har frem til nå hatt ansvar for oppdatering av klubbens instagram-konto, men ønsker at noen andre tar over ansvaret. Styret tar dette til etterretning. Gro Karete Bråtveit tar i første omgang over ansvaret for kontoen og har begynt med publisering (repost) av innlegg som merkes med #norskshibaklubb.
– Elektroniske kritikker på utstilling: På Japanspesialen 2019 vil bli gjennomført med papirbasert løsning. Det skal vurderes å benytte det elektroniske systemet fra 2020. 
– Lone Filipsen avslutter arbeidet med strikking av effekter (sitteunderlag og vesker) for klubben. Vibeke Standal tar kontakt med den som har rettighetene til oppskriften/mønsteret for å undersøke om andre kan benytte seg av det i forbindelse med strikking av klubbeffekter.