Referat styremøte i NSK 22/5-17

Tilstede: Frank, Helle, Mette, Laila, Wenche og Lisbeth
Forfall: Frida, Ingrid Alice (IA)

Sak 35/17 Godkjenning av referat 26/4-17 Referat godkjent

Sak 36/17 Post/Info
*Fra NKK: Høring Instruktørutdannelse Trinn II – Bruks. Denne angår ikke oss.
*Fra NKK: Oppnevnelse av medlem til Sportshundkomiteen Vi har ikke noe å bidra med her.
*Fra NKK: Uttalelse fra raseklubb i anledning opptak som dommerelev. Vi anbefaler ikke kandidaten. Vi mener kandidatens oppdrett ikke samsvarer med rasestandard og RAS.
*Fra NKK: Kunngjøring av representantskapsmøte 4. og 5. november 2017. Tas til etterretning. 
*Fra RFA (Raseklubbenes felles allianse) Innføring av ”kontingent”. Vi betaler.

Sak 37/17 Økonomi
Siden IA ikke var med på møtet, og heller ikke hadde meldt inn noe spesielt, hoppet vi over denne posten.

Sak 38/17 Årsmøtet 2017
Alt er OK. Ansvar for styrets forslag fordelt. Premier for årskonkurransene deles ut på årsmøtet. 

Sak 39/17 Japanspesialen 2017
Alt er OK. Solvor får kjøpe egnet minnebrikke. Vi trenger folk i kiosken. Legges ut på FB.

Sak 40/17 Oppdretterseminar 2017 
Vi jobber med de siste foreleserne. 

Sak 41/17 Statusrapporter
Blodsporprøven; 8 påmeldte
Dialogmøte; Mette deltok og lager et lite referat.

Sak 42/17 Eventuelt
Ingen saker