Referat styremøte i NSK 26/2-18

Tilstede: Frank, Amanda, Helle, Vanja og Lisbeth
Forfall: Frida, Mette, Ikke møtt: Annika

Sak 12/18 Godkjenning av referat 15/1-18
Det finpusset på ordlyd i sak 9/18, som godkjennes via mail.
Øvrig referat er godkjent.  

Sak 13/18 Post/info
*Fra NKK: Høring om NKKs organisering Frist 20/5 Vanja og Lisbeth ser på den til neste møte.
*Fra NKK: Spørreundersøkelse om HD Frist 1/3 Sunnhetsutvalget svarer på undersøkelsen
*Status fra Sunnhetsutvalget: SU ser ikke noe umiddelbart behov for en utvidelse av utvalget, og vil komme tilbake til styret ved behov for nye medlemmer. Styret tar dette til etterretning. 

Sak 14/18 Økonomi 
Per dags dato har vi en solid økonomi. Til budsjett- og handlingsplandiskusjonen tenker alle på hvilke/n aktiviteter vi bør bruke penger på. 
Verving: Vi bør satse på verving og bruke klubbens aktiviteter som ”lokkemiddel”. Se på info-materiell og evt sette i gang en vervekampanje.

Sak 15/18 Shibakalender 18/19
Arbeidet er i gang. Frist for innsending av bilder er 28/2. Kalenderen blir for 2019. 

Sak 16/18 Japanspesialen
Komiteen har funnet en ny kasserer. Utstillingsannonsen er klar og Facebookside for arrangementet lanseres snart.

Sak 17/18 Årsmøtet
*Ny lovmal. Utkast ferdigstilles på neste møte.
*Styrets saker til årsmøtet. Vi tenker på aktuelle saker til neste møte. 

Sak 18/18 Dommerlister
Styret vedtok i sak 40/15 at vi ikke ønsker å sette opp norske, aktive oppdrettere som dommere på klubbens spesialutstilling. Styret velger nå å oppheve dette vedtaket.

Sak 19/18 Dogs4all 2018
Vi melder oss på og Amanda blir ansvarlig for standen. Vi ønsker samme størrelse som tidligere og gjerne i nærheten av akitaklubben. Det skal lages nytt materiell til bruk på stand, roll-up, bannere el lign.

Sak 20/18 Utstillinger 2019
Søknader for 2019 gjennomgått og utstillinger for 2019 er valgt. Lisbeth korrigerer søknadslisten på NKK. 

Sak 21/18 Eventuelt
Neste møte 12/3 kl 19.00