Referat styremøte i NSK 4/12-17

Tilstede: Frank, Hege, Vanja, Helle, Mette, Amanda, Frida og Lisbeth
Ikke tilstede: Annika

Sak 72/17 Godkjenning av referater 3/11 og 6/11
Referat 3/11 godkjent av alle tilstede i møtet, Wenche Ulleberg-Bøhmer deltok på sak 60/17 -62/17 og godkjenner ikke referatet angående sak 62/17
Referat 6/11 godkjent

Sak 73/17 Post/info
*Brev fra Wenche Ulleberg-Bøhmer; Wenche bekrefter at hun trekker seg som nestleder. Styret tar dette til etterretning og sender svar til Wenche om at brevet er mottatt.
*Fra NKK: Ny lovmal for klubber. Vi legger den til side og tar den frem før årsmøte. Endringer i lovmalen gjør det nødvendig at Frank kontakter valgkomiteen og presiserer at det må foreslås minst to kandidater til hvert verv, slik at vi får reelle valg. 

Sak 74/17 Økonomi
Regnskapet for Japanspesialen er snart klart. Og ellers er klubbens økonomi stabil og god.

Sak 75/17 Status klubblager
Vibeke Standal har bil og henger som kan brukes til å hente utstyret og er villig til å hente utstyret hvis noen kan hjelpe til. Frank koordinerer hentingen videre. Vanja kontakter Wenche og beklager manglende kommunikasjon og hører om vi kan få noen aktuelle datoer.

Sak 76/17 Forslag til ny logo
Laila Nagel har sendt inn forslag til nye tegninger og ny logo. Vi tar med oss disse innspillene videre i arbeidet.

Sak 77/17 Sunnhetsutvalget
Vi sender forslag fra medlem om utvidelse av utvalget til SU for innspill. Og saken tas opp igjen når svar fra SU foreligger. 

Sak 78/17 Påmeldingssystem for Japanspesialen 
Det foreslås fra medlemmer å bruke NKKs elektroniske påmelding. Saken sendes til Utstillingskomiteen som bes om å komme med sine innspill før det gjøres et vedtak.

Sak 79/17 Eventuelt
*Svare på spørsmål fra Randi Eide på klubbens Facebookside.  Vise til årsmøtevedtak fra 2015 og styrevedtak i sak 25/17 fra styremøte 22/3-17.
*Status Mestvinnerliste og Shib-a-visa; Begge er under kontroll. 
*Tenk på aktuelle dommere til Japanspesialen/NKK til neste møte.

Neste møte 8/1-18 kl 19.30