Referat styremøte i NSK 5/6-18

Til stede: Vibeke, Amanda, Ole, Yumi, Kristin, Mette og Eivind (Frida fra kl. 21.15)
Forfall: Hege

Sak 44/18 Konstituering av nytt styre
– De nye medlemmene i styret har alle signert og returnert taushetserklæringen. 

Sak 45/18 Økonomi
Klubben har per dags dato god og stabil økonomi. Etter årets Japanspesial er det kasserer for akitaklubben som har ansvar for oppgjøret.

På bakgrunn av handlingsplanen for perioden 2018-2019 og klubbens gode økonomi, skal det planlegges dommerkonferanse og oppdretterseminar.

Arbeidet med antall medlemmer fortsetter og det er ønskelig å få ut informasjon i årets siste shibavis og på klubbens hjemmeside at medlemmene må huske å betale kontigent ved årskiftet.

Sak 46/18 Utstillingskomite
– Redegjørelse for dagens situasjon:
Per dags dato har klubben ingen utstillingskomite. Det sendes en henvendelse til tidligere utstillingskomite hvor det bes om en formell bekreftelse på hvorvidt medlemmene i komiteen har frasagt seg sitt verv.

– Innkommet sak fra medlem: Styret har mottatt forslag til oppnevnelse av ny utstillingskomite/aktivitetskomite. 
Styret stiller seg positiv til forslaget om kandidater til utstillingskomiteen. Det er ønskelig at den nye utstillingskomiteen kommer med forslag til en ”arbeidsinstruks” vedrørende oppgaver som må gjøres før, under og etter japanspesialen. Det gis tilbakemelding til forslagsstiller om at styret er positiv til forslag om ny utstillingskomite, med det forbehold at tidligere utstillingskomite formelt trekker seg. 
Styret ønsker at selve komiteen beholder betegnelsen ”utstillingskomite” og at dette holdes adskilt fra andre komiteer. Dette fordi det er en komite som innebærer mye aktivitet og det må unngås at få personer blir pålagt en større andel av klubbens oppgaver. Videre er styret positiv dersom det er medlemmer som ønsker å opprette en egen ”aktivitetskomite”.

Sak 47/18 Styrets arbeid
– Utarbeide liste for årets brukshund: Laila Nagel

– Utarbeide liste for årets utstillingshund: Wenche Ulleberg-Bøhmer

– Planlegging av dommerkonferansen 2020: Eivind deltar i planleggingen. Aktuell dato for gjennomføring foreslås på neste styremøte 14.08.2018
Person som har løpende kontakt med SU vedrørende dommerkonferanse: står åpen til neste styremøte 14.08.2018.

– Kontakt med valpekjøpere: står åpen til neste styremøte 14.08.2018. Merknad: styret skal foreslå ny løsning ift. valpepakke.

– Forslag: undersøke løsning for skriving av kritikker på Japanspesialen. Saken videreføres til neste styremøte.

– Ansvarlig for vandrepremier: Hege.

– Styrets kontaktperson mot webmaster: Vibeke.

– Forslag: Kristin Bugge Moe foreslås som distriktskontakt for søndre Midt-Norge. Styret beslutter å oppnevne Kristin Bugge Moe som distriktskontakt for søndre Midt-Norge.


Sak 48/18 Dogs4all 2018
Amanda er ansvarlig for klubbens stand på årets dogs4all. Flere personer har sagt ja til å bidra og planleggingen har begynt. Det vil bli satt opp vaktlister og dersom det er noen medlemmer som vil bidra kan Amanda kontaktes. 

– Oppdatering av klubbens skilt/banner osv.: oppdateres ikke før ny logo er avklart.

– Amanda bestiller plass til standen og det sendes inn ønske om å bli plassert i nærheten av NAK/NAAK. 

– Det bestilles parkeringskort. I tillegg ordnes det med forfriskninger til de som skal delta på standen.

Sak 49/18 Oppdatering av klubbens hjemmeside
– Forslag til navn i forbindelse med ny webadresse: Japanske urhunder, Junnorge og Japanskurhundklubb. Forslagene videreformidles til webmaster. 

– Styret ønsker å beholde dagens domener, slik at det skal være enkelt å søke opp klubben.

Sak 50/18 Samarbeid med NAAK
– NAAK inviterer til aktivitetshelg i Elverum 11-14 oktober 2018. Styret deler informasjonen på hjemmesiden og klubbens facebookside. 

– Forslag: vurdere samarbeid med NAAK i forbindelse med Japanspesialen. Forslaget videresendes til utstillingskomiteen og et eventuelt samarbeid må først drøftes med de involverte klubbene. Saken videreføres også til neste styremøte 14.08.2018.

Sak 51/18 Markering av klubbens 20-års jubileum
Forslag: bestille inn pin i forbindelse med at klubben fyller 20 år i juni.
I forbindelse med at klubben fyller 20 år er det ønskelig at dette markeres. Medlemmene kan ta kontakt med distriktskontaktene for å undersøke hva som skjer i sitt område. Styret ønsker at det gis noe tilbake til medlemmene, ved at det bestilles inn pin som sendes ut med shibavisa. Det vil da være en pin med logo og årstall 1998-2018.

Vedtak: styret vedtar å bestille 500 pins i forbindelse med markering av jubileumet.

Sak 52/18 Eventuelt
– Årshjulet skal oppdateres: Vanja oppdaterer årshjulet fortløpende.

– RS: frist for å sende inn saker til RS er 15.08.2018. Dersom medlemmene har saker de ønsker at styret skal vurdere å sende inn, kan dette meddeles til sekretær.
Representant under RS: Amanda. Vara/reserve: Eivind. 

– Oppmerksomhet til tidligere styreleder og sekretær: Styret bestiller blomster som sendes til tidligere styreleder Frank og sekretær Lisbeth.

– Fremtidig møteplan: styret ønsker å gjennomføre styremøte tirsdag i den andre uken i måneden. 

– Styresamling: årets styresamling foreslås satt til en helg i september 2018.

– Innkallinger til styremøter publiseres på nettsiden. Eventuell sensitiv eller taushetsbelagt informasjon vil ikke publiseres.

Neste styremøte: tirsdag 14.08.2018 kl. 19.30.