Referat styremøte JUN 07/6-20

Til stede:
Geir Saxeide, Inger Cecilie Saari, Mika Hætta, Ole Arntzen, Solvor Nærland, Rosanna Anderssen, Mika Hætta, Ole Arntzen, Sunniva Bjørkvik, Thea Ringerike, Vibeke Standal (og Vanja Marie Sigvartsen frem til nytt styre anses som konstituert).

 • Sak 17/20 Konstituering av nytt styre
  – Signert taushetserklæring er mottatt fra alle nye medlemmer i styret. Alle har presentert seg og styreleder tar en gjennomgang av ulike verv og oppgaver.
 • – Nyvalgt sekretær har valgt å trekke seg. Vibeke Standal tar hovedansvaret for sekretærjobben og delegerer arbeidet underveis.

 • Post/info:
 • – Fra NKK: info om likviditet per 14.05.2020, se vedlegg 2.
 • – Fra NKK: innkalling til RS 28. og 29. november 2020, se vedlegg 3. (Anbefaler at dere publiserer frist for innmelding av saker til RS på klubbens hjemmeside og facebookside. Dette har blitt etterlyst tidligere av medlemmer). Styret Ber Ole og Mika (vara) reservere datoer i sin kalender. Vi avventer intil NKK kommer med mer info.
 • – Fra NKK: Børge Espeland er av DUK gitt status som allround-kandidat, se vedlegg 4.
 • – Fra NKK: hilsen fra hovedstyrets leder ifm. koronasituasjonen, se vedlegg 5.
 • – Fra NKK: info om dispensasjonsdommere, se vedlegg 6.

 • Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
 • Forslag til endringer/oppdateringer på klubbens hjemmeside:
  – Oppdatere kontaktinfo og bilder på nye verv/medlemmer i styret.
  – Oppdatering av referat, årsmøte, kontaktinfo, handlingsplan og JUNytt.
  – Mika Hætta, Ole og Solvor skal bidra med oppdatering av hjemmesiden for å avlaste arbeidsmengden til leder.

 • Sak 38/19 (videreført sak) SU informerer
 • Status arbeid med RAS: Resultatene fra helseundersøkelsen vil bli offentliggjort i neste nr av JUNnytt. SU jobber nå med statestikker til RAS. SU har regelmessige møter og god fremdrift.

 • Sak 18/20 Økonomi
 • Status økonomi 9. juni: Ingen store utgifter/inntekter i denne perioden, Det er søkt støtte fra studieforbundet for pågående blodsporkurs i Gjøvik (intiativtaker/instruktør: Hanne Kiil. 4 shibaer påmeldt)
 • Mottatt tilskudd fra NKK etter dommerkonferansen?: P.g.a permiteringer i NKK og usikkerhet rund deres økonomi er dette ennå ikke avsluttet
 • Status momskompensasjon: Søknad sendt
 • Donasjon pålydende kr. 20000 er overført til NKK

 • Sak 19/20 Trykkeri
 • Klubben har hatt utfordringer med trykkeriet i flere år, både ved utsending av JUNnytt og årsmøtepapirer.

 • -Redaktøren av JUNytt har innhentet pris fra Jærprint trykkeri & design. Prisen ligger noe under det vi betaler dagens trykkeri. Redaktør har en god dialog med dette trykkeriet og styret gir henne fullmakt til å benytte seg av deres tilbud. Kommende avis vil få fargetrykk av diagrammer tilhørende helseundersøkelsen. Styret ber om at det hentes inn et tilbud på prisdifferansen mellom farge og sort/hvit trykk for fremtidige utgivelser av JUNytt.
 • Eventuelt:
 • – Referat mai godkjennes uten merknader
 • – Forslag til møteplan høsten 2020: Styremøter avholdes som tidligere på skype kl 19,30. Følgende datoer er avsatt til styremøter ut året: 25/8, 22/9, 27/10, 24/11, 15/12.
 • – Brreg. må oppdateres ifm. nye styremedlemmer. Thea oppdaterer og gir beskjed til aktuelle styremedlemmer når de må signere digitalt.
  – Rosanna, Bente Vedal og Laila Nagel er valgt for gjennomføring av årsmøtevedtak ang. Kai. Bente setter i gang samareidet i gruppen.
  – Dogs4all. Styret avventer situasjonen. Det er ikke reservert plass til stand.
 • – Blodsporprøve 2020: Alt er i rute. Det er behov for dugnadshjelp ifb. Medgjennomføringen. Mika stiller seg disp. Det er også håp om at vi får deltakere fra egen klubb/raser.

Takk for møtet.
Ref/Vibeke Standal