Referat styremøte JUN 10/3-20

Referat styremøte tirsdag 10. mars
Til stede: Vanja Sigvartsen, Solvor Nærland, Vibeke Standal, Thea Ringerike, Kristin Bugge Moe, Ole Arntzen, Sara Bakken Barø, Marie Helen Hansen
Forfall: Sunniva Bjørkvik og Eivind Mjærum

Post/Info
– Fra NKK: Info vedr. coronavirus og anbefalte tiltak.
                – Tatt til etterretning. Styret følger med på situasjonen gjennom info fra media og NKK.

– Fra NKK: påminnelse om regelverk i agility.
                – Ingen bemerkninger.

– Fra NKK: info vedr. BSI i NKKs kritikksystem.
                – BSI-programmet ble innført som obligatorisk på NKK sine utstillinger fra 2014. Fra 14. mars 2020 bil BSI-rapporten som dommer skal fylle etter bedømming være en del av NKKs elektroniske kritikksystem.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
– Status regnskap og søknad om tilskudd fra NKK: Eivind – har du mer informasjon om dette?
               

– Mika Hætta har sendt ut bøker/hefter for Shigeru Kato etter dommerkonferansen. Klubben dekker utgiftene Hætta har hatt ifm. porto pålydende kr. 704.
                – Vibeke S. dobbelsjekker med Eivind M. Hva som er avtalt.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
– Er ønsker om oppdateringer på hjemmesiden fra styremøtet i februar fulgt opp?

– Er epost-adressen til redaktør tatt i bruk? Ja.
                – Epost til valpeformidler, kasserer og sekretær er tatt i bruk.
Ved overgangen til 2021 avsluttes de gamle epostadressene.

– Forslag til oppdatering på hjemmesiden:
                – Lenker til helseundersøkelsen skal fjernes.

Sak 38/19 (videreført sak) Helseundersøkelse og SU informerer
– SU informerer:
Etter at fristen for å svare på helseundersøkelsen utløp, har SU gjennomført et møte i Bergen for å arbeide med resultatene. I den forbindelse har Ole Arntzen bidratt i stor grad med teknisk jobb (redigere der det var feil, samt laste ned/kopiere resultat). Grunnet det store bidraget fra Arntzen har styret gitt han en påskjønnelse.

Per nå har SU gjennomgått alle innsendte svar og det arbeides med å lage en oppsummering for shiba. Det ble sendt inn 317 svar for shiba. Etterpå vil SU gjennomgå og lage en sammenfatning for kai. For kai ble det sendt inn 7 svar, noe som tilsvarer alle individer. Når det gjelder shikoku er det kun sendt inn 1 svar, noe som gjør at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å si noe.

Fokuset vil i stor grad bli på hud/pels og atferd, jf. RAS. Totalt ble det sendt inn over 300 svar på undersøkelsen. De aller fleste svarene gjelder hunder født fra 2010 og fremover.

Oppsummering og resultat av helseundersøkelsen sendes til styret når det er ferdigstilt. SU skal gjennomføre skypemøte om noen uker for å ferdigstille resultatene. Svarene fra helseundersøkelsen vil også bli benyttet i forbindelse med evaluering av RAS.

Sak 2/20 (videreført sak) Japanspesialen 2020
– Status kontrakt mellom klubbene: dette bli ikke diskutert på møtet. Skal saken videreføres til neste styremøte?

– Status glasspremier: Utstillingskomiteen opplyser at de har nok glasspremier til årets spesial og at det blir laget diplomer i vinnere i bir/bim og bis junior.

Sak 4/20 Økonomi
– Status per 11. mars:
                – Alle førstehjelpskurs er nå gjennomført og det har blitt brukt mye tid på å kontrollere betaling opp mot påmeldte deltakere. P.d.d. mangler det betaling fra 3 deltakere.

– Nye retningslinjer ifm. reiseregning:
                – Nye retningslinjer ble vedtatt på styremøtet i februar. Disse publiseres på klubbens hjemmeside og legges inn som vedlegg i organisasjonshåndboka.

Sak 5/20 Ansvarlig for poengberegning «årets utstillingshund»
– Det er behov for ny ansvarlig for poengberegning av årets utstillingshund fra 2020.

Forslag: Sara Bakken Barø.

Vedtak: Sara Bakken Barø blir ny ansvarlig for poengberegningen av årets utstillingshund.

Sak 6/20 Ny innstilling fra valgkomiteen
På bakgrunn av at Kristin Bugge Moe trekker sitt kandidatur foreslår valgkomiteen Mika Hætta som ny kandidat. Bakgrunnen for at Moe trekker sitt kandidatur, ligger i opplevelser i kjølvannet av en privatrettslig sak, en sak som endte i Moes favør. En valp fra hennes oppdrett og eie ble tilbakeholdt, noe som medførte ryktespredning og trakassering av henne som privatperson. Moe trekker seg også om distriktskontakt for Søndre Midt-Norge.

Styret tar informasjonen fra valgkomiteen til etterretning. Styret anser årsakene til at Moe trekker sitt kandidatur som alvorlig og understreker at slik oppførsel ikke støttes. Ved gjennomføring av aktiviteter i klubben vil slik oppførsel, som for eksempel trakassering og ryktespredning, ikke bli akseptert. Styret ønsker å takke Moe for den jobben hun har gjort som tillitsvalg.

Sak 7/20 Kurskoordinator
Laila Nagel trekker seg fra vervet som kurskoordinator. Styret ønsker å takke Nagel for den flotte jobben hun har gjort som kurskoordinator gjennom flere år.

Styret beslutter at vervet blir stående vakant på ubestemt tid.

Sak 9/20 Medlemskonkurranse på sosiale medier
– Leder foreslår at det blir gjennomført medlemskonkurranse på sosiale medier.
                – Info: lage en «triksekonkurranse» eller annet ila. sommeren 2020 som skal foregå på sosiale media. Avstemming foregår på høsten.

Vedtak: et enstemmig styre beslutter at det skal gjennomføres en medlemskonkurranse på sosiale media ila. 2020.

Eventuelt
– Styrereferat februar: godkjent og klar til publisering.
               
– Status førstehjelpskurs: Alle førstehjelpskurs er nå avviklet. Presentasjonen fra kurset i Oslo vil bli publisert på klubbens hjemmeside, i tillegg vil det bli publisert to artikler ifm. kursene i JUNnytt.
                – Ett kurs måtte dessverre avlyses grunnet for få påmeldte.

– Kunngjøring årsmøte 2020: kunngjøringen er tidligere sendt til JUNnytt, men vil nå også bli publisert på klubbens hjemme- og facebookside.

– Dogs4all: Frist 24. mars dersom man ønsker samme stand som i fjor. Saken vil bli videre drøftet på epost før neste styremøte.

Neste styremøte tirsdag 14. april 2020.