Referat styremøte JUN 11/2-20

Til stede: Solvor Nærland, Ole Arntzen, Kristin Bugge Moe, Eivind Mjærum, Thea Ringerike, Vanja Marie Sigvartsen og Vibeke Standal
Forfall: Marie Helen Hansen, Sunniva Bjørkvik og Sara Bakken Barø
Post/info:

– Fra NKK: forespørsel vedr. kurs – ettersøk.
               Tatt til etterretning.

– Fra NKK: info om publisering av helseinformasjon på kjopehund.no.
               Tatt til etterretning.

– Henvendelse mottatt vedrørende gratulasjon/hilsen:
               Sender tilbakemelding og undersøker hvorvidt det sendes en «felles hilsen/gratulasjon».

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
– Status regnskap dommerkonferanse per 11. februar: Søknad om tilskudd fra NKK er under arbeid. Det samme gjelder foreløpig regnskap for dommerkonferansen.

Per dags dato er utgiftene: 58609,-
               – Det mangler fortsatt 1 reiseregning.

– Artikkel om dommerkonferanse og medlemsmøtet skal sendes inn til JUNnytt nr. 1 2019.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
– Status per 11. februar: Lite oppdateringer den siste tiden grunnet fokus på andre arbeidsoppgaver.
               – Det er ønskelig at det oppdateres mer info om Japanspesialen 2020. Mye informasjon er allerede publisert på facebookgruppen «Japanspesialen 2020».

– Klubben har flere ny epost-adresser og disse skal oppdateres på klubbens hjemmeside. Nye epost-adresser er:
               – Sekretær: sekretar.jun@gmail.com
               – Kasserer: kasserer.jun@gmail.com
               – Redaktør: redaksjon.junnytt@gmail.com
               – Valpeformidler: valpeformidler.jun@gmail.com


Informasjon om endring av epostadresser publiseres også i JUNnytt.

Sak 28/19 (videreført sak) Dommerliste NKK/Japanspesialen
– Purring er sendt til utstillingskomiteen. Status per 4. februar: ikke mottatt ønsker på fremtidige dommere til spesialen.

Saken utsettes til august eller september 2020.

Sak 38/19 (Videreført sak) Helseundersøkelse
– Status helseundersøkelse:
               – Kai: svar fra alle hundene.
               – Innsendte svar totalt: 258.
               – Etter tilbakemelding fra NKK er det ikke mulig å få opplysninger om epostadresser til eiere som ikke er medlem.
               – SU samles i Bergen siste helgen i februar. Utgifter til samlingen vil være noe kostutgifter, samt reiseutgifter for ett medlem.

SU foreslår å utvide fristen for å svare på helseundersøkelsen til mandag 17. februar.

Vedtak: styret beslutter at fristen for å svare på helseundersøkelsen utvides til 17.02.2020.

Sak 2/20 (videreført sak) Japanspesialen 2020
– Kontrakt mellom klubbene: Det er utarbeidet en felles kontrakt mellom alle tre klubbene (JUN, NAAK og NAK).
               Kontrakten drøftes videre via epost/messenger da den ble tilsendt til styret 11. februar.

– Annonse for utstillingen er publisert. Grunnet skrivefeil bør det foretas endringer.

– På årets spesial blir det for første gang bir og bim junior, samt bis junior.

– Utstillingskomiteen har sendt inn forslag og budsjett ifm. bestilling av rosetter.

Vedtak: enstemmig styre beslutter at utstillingskomiteens forslag til rosetter skal bestilles.

Saken videreføres til neste styremøte.
               – Prioritering til neste styremøte: bestilling av glasspremier.

Sak 3/20 Økonomi
– Status per 11. februar: Kasserer arbeider med å ferdigstille regnskapet for 2019. Foreløpig ser det ut til at klubben vil gå ca. kr. 18000 i minus i 2019. Det var opprinnelig budsjettert med minus kr. 11000.
               – Klubben har mottatt høyere inntekter enn budsjettert på følgende poster: medlemskap og klubbeffekter.
               – Klubben har hatt høyere utgifter enn budsjettert: produksjon og utsending av JUNnytt, utgifter til årsmøtet, utstillingspremier (rosetter og glasspremier), samt reiseutgifter til blant annet SU.

– Forslag til budsjett 2020:
               – Inntekter for «kurs/arrangement» justeres ned.
               – Utgifter til annonsen i «Hundesport» fjernes.
               – Inntekter for medlemskap økes.

– Antall medlemmer: 321 per 11. februar.

– Forslag til retningslinjer ift. reiseregning
               Styret har utarbeidet retningslinjer ved reiseregning. Retningslinjene publiseres når de er ferdigstilt.

Eventuelt:
– Henvendelse er sendt til AHF vedrørende feil i listen over «læremestre». AHF skal korrigere listen.

– Status førstehjelpskurs:
               – Førstehjelpskurs i Bergen er gjennomført og det har vært flere positive tilbakemeldinger.
               – Per dags dato er underskudd for gjennomføring av det landsdekkende førstehjelpskurset ca. kr. 3000.

– Kunngjøring årsmøte 2020: sendt til redaktør.
               – Dato for publisering på hjemme- og facebookside videreføres til neste styremøte.

– Liste over årets brukshund 2019: Listen er ferdig utarbeidet av Laila Nagel. I år er det behov for to diplomer.
               – Printing av diplomer videreføres til neste styremøte.

– Liste over årets utstillingshund 2019:
               – Sendes til redaktør innen 15. februar.
               – Det er behov for ny ansvarlig for poengberegning for årets utstillingshund fra 2020. Saken videreføres til neste styremøte.

– Ole Arntzen har sendt skriv til avisa vedrørende RS.

– Faktura: medlemskontingent 2020: påminnelse publiseres på klubbens facebookside.

– Referat januar 2019: godkjent.

Neste styremøte: 10 mars 2019