Referat styremøte JUN 12/5-20

Til stede: Eivind Mjærum, Solvor Nærland, Ole Arntzen, Vibeke Standal, Vanja Marie Sigvartsen, Marie Helen Hansen, Kristin Bugge Moe, Thea Ringerike og Sara Bakken Barø
Forfall: Sunniva Bjørkvik

Post/Info

 • Fra NKK: høring angående praktisering av fullcertordningen.
  Bakgrunn: NKK HS veddtokt i sak 99/19 i møte nr. 15/19, etter forslag fra NSU, å forandre praktiseringen av fullcertregelen. I den forbindelse er det sendt ut høring angående praktisering av fullcertordning, med blant annet 6 spørsmål til klubbene.
  Frist: 17.07.2020.
  Vanja Sigvartsen utarbeider et utkast til høringssvar som sendes til styret for godkjenning, før høringssvar sendes til NKK.
 • Fra NKK: info om søknad om kompensasjon for tapte inntekter, samt info om tilbakebetaling av påmeldingsavgift.
  • Ny info vedr. tilbakebetaling av påmeldingsavgift.
   Klubben har etter avlysning av rasespesialen refundert påmeldingsavgiften i sin helhet. Videre har klubben tapte inntekter på bakgrunn av avlysningen og styret ønsker derfor å sende inn søknad om kompensasjon for tapte inntekter.
 • Fra NKK: info om gjennomføring av aktiviteter fra 7. mai.
  Tatt til etterretning. Styret forholder seg til råd og instrukser gitt av myndighetene og NKK.
 • Fra NKK: veiledere til arrangører av prøver/aktiviteter.
  Tatt til etterretning.
 • Fra NKK: info om pressemelding.
  Tatt til etterretning.
 • Fra NKK: veileder for utstillingsarrangører, se vedlegg 9 og 11.
  Ikke aktuelt idet klubbens rasespesial er avlyst for 2020.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
Forslag til endringer på hjemmesiden:
– Publisere lista over «årets utstillingshund» 2019.
– Undersøke hvorfor kontaktinfo til styremedlemmer legger seg over bildene.
– Kontinuerlig oppdatering om årsmøte 2020.

Sak 38/19 (videreført sak) Helseundersøkelse og SU informerer
Status SU:
– Oppsummering av helseundersøkelsen sendt til publisering i JUNnytt.
– SU har startet arbeidet med RAS.

Sak 8/20 (videreført sak) Medlemskonkurranse på sosiale medier
Til info: to vinnere av konkurransen er nå trukket og flotte premier vil bli sendt i posten.

Sak 9/20 (videreført sak) Japanspesialen 2020

 • Klubben har nå refundert 100% av påmeldingsavgiften til påmeldte deltakere.
 • Alt av avlysninger er fulgt opp. Premier er lagret og sponsorer vil bli videreført til 2021.

Sak 12/20 (videreført sak) Utstillingskomiteen
Grunnet frafall av ett medlem i utstillingskomiteen er det behov for en ny kandidat.

Styret beslutter å utsette saken til høsten når utstillingskomiteen starter opp sitt arbeid igjen.

Sak 13/20 Økonomi

 • Status økonomi: Lite aktivitet per i dag.
  • Signert revisjonsberetning er mottatt fra revisor.
  • Fortsatt ikke mottatt tilskudd fra NKK etter dommerkonferansen i januar. Eivind Mjærum følger opp saken.
 • Status momskompensasjon: Ole Arntzen signerer nå og videresender til neste styremedlem. Mangler signatur fra Kristin Bugge moe og Eivind Mjærum. Siste styremedlem som signerer sender til kasserer.
  • Frist for innsending er 1. juni.

Sak 14/20 Lån/donasjon til NKK
Styret har mottatt henvendelse fra NKK med info om at deres økonomi er svært svekket, i all hovedsak grunnet virussituasjonen. NKK har derfor behov for økonomisk hjelp for å sikre likviditeten til normal drift kan gjenopptas.

Det er ikke ønskelig å påføre NKK gjeld, og styret vil derfor bidra med en donasjon pålydende kr. 50 per medlem. Per 12.05.2020 har klubben totalt 351 medlemmer og donasjonen utgjør da kr. 17550. Styret ønsker å runde opp den totale summen og det besluttes derfor å donere totalt kr. 20000 i støtte til NKK.

Det er gjort en vurdering av klubbens økonomi og vurdert dithen at klubben har driftsmidler til faste kostnader i minimum 1,5 år fremover til tross for donasjonen. I tillegg vil det gjøres innsparinger på flere områder for å dekke kostnaden donasjonen medfører.

Sak 15/20 Årsmøte 2020

 • Status årsmøte 2020:
  • Ole Arntzen arbeider med hvilken digital plattform som skal benyttes for gjennomføring av årsmøtet.
  • Status pokaler og diplomer som skal deles ut: Sunniva Bjørkvik arbeider med å ferdigstille diplomer, samt skaffe oversikt over pokaler.
  • Forhold ved trykkeriets side har medført forsinkelse av utsending av årsmøtepapirer. Til tross for forsinkelsen ønsker styret å gjennomføre årsmøtet som planlagt den 29.05.2020. Hjemme- og facebooksiden vil fortløpende bli oppdatert med informasjon om årsmøtet.
   Fristen for innsending av fullmakt(er) og forhåndsstemmer utsettes til 29.05.2020 grunnet forsinkelsen.

Sak 16/20 Innkommet forslag fra medlem vedrørende utsending av JUNnytt
Forslag fra medlem: Med mindre mulighet til økonomisk inntjening grunnet koronaviruset, foreslås det at klubben sender ut JUNnytt per epost, i stedet for per post. Dette vil innebære en økonomisk besparelse for klubben.

Styret har drøftet saken og anser den økonomiske situasjonen til klubben stabil p.d.d., slik at klubbavisen fortsatt kan sendes ut per post til medlemmene. Styret ønsker å takke forslagsstiller for forslaget og vi tar med oss forslaget videre dersom koronasituasjonen fortsetter fremover, samt at den økonomiske situasjonen til klubben endrer seg.

Eventuelt

 • Referat april: Godkjent og sendes til publisering.
 • Klubben mangler pokal for vinner av «årets veteran».
  • Det bestilles ny pokal ila. 2020.
  • For å unngå at pokaler forsvinner, ønsker styret følgende: Vinnere av vandrepokal får kun tilgang til pokal under den årlige utdelingen. Da legges det til rette for fotografering o.l. Utover dette skal klubben oppbevare pokalen(e) og ha muligheten til å vise den frem på stand/arrangement. Vinnere er ansvarlige for at fotoalbumet som følger pokalen bli oppdatert. Bilde skal sendes/leveres til klubben snarest etter årsmøtet/japanspesialen.