Referat styremøte JUN 14/4-20

Til stede: Kristin Bugge Moe, Ole Arntzen, Solvor Nærland, Sunniva Bjørkvik (frem til 20.30), Thea Ringerike, Vibeke Standal, Vanja Marie Sigvartsen
Forfall: Sara Bakken Barø, Eivind Mjærum og Marie Helen Hansen

Post/info
– Fra NKK: NKK sender felles søknad på kompensasjonsordningen til frivillighetssektoren.
               – Oppdatert info: det vil ikke bli sendt felles søknad om kompensasjon likevel.

– Fra NKK: Info fra NKK vedr. redusert drift, flytting av arrangementer etc.
               Tatt til etterretning.

– Fra NKK: Info fra NKK vedr. krisepakke.
               Tatt til etterretning.

– Fra NKK: Anbefaling for aktiviteter under korona-pandemien.
               Tatt til etterretning.

– Fra NKK: Info fra NKK vedr. organisasjonens likviditet.
               Tatt til etterretning.

– Fra NKK: info fra NKK 7. april vedr. koronasituasjonen.
               – NKK forsøker å oppdatere hjemmesiden www.nkk.no fortløpende. Det anbefales at medlemmer følger med å NKKs hjemmeside for oppdateringer.

– Fra NKK: veileder ved avlysning av arrangement.
               Vibeke Standal undersøker hvorvidt utstillingskomiteen har sendt info om avlysning av arrangement til NKK.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
– Forslag til endringer på hjemmesiden:
               – Det publiseres informasjon om avlysning av Japanspesialen 2020: Utstillingskomiteen har hatt et fellesmøte hvor det ble enighet om at rasespesialen avlyses. På bakgrunn av NKK HS-vedtak 30/20 av 17. mars 2020 må klubber avvente med refundering av påmeldingsavgifter. Styret ønsker å refundere påmeldingsavgiften med 100%, men avventer informasjon fra NKK ift. hva som eventuelt vil bli refundert til klubben. Deltagere må huske å avbestille hytte, hotellrom eller annet.
               – Det arbeides med å legge inn eldre styrereferat.
               – Sted for årsmøtet endres i kunngjøringen.
               – Publisere lista over «årets utstillingshund» 2019.

Sak 38/19 (videreført sak) Helseundersøkelse og SU informerer
Info fra SU vedr. helseundersøkelse: oppsummering av helseundersøkelsen på shiba, kai og shikoku er nå klar.

Styret syns SU har jobbet godt og godkjenner SUs oppsummering av helseundersøkelsen.

Oppsummering av helseundersøkelsen vil i første omgang bli publisert i JUNnytt og deretter på klubbens hjemmeside.

Sak 8/20 Medlemskonkurranse på sosiale medier
– Status medlemskonkurranse: Grunnet problemer med arrangementet på facebook er fristen for innsending av bidrag utvidet til 17. april. Det vil bli delt ut premie til vinner(e).

Sak 9/20 (videreført sak) Japanspesialen 2020
Styret vedtok i et eget styremøte den 31. mars å avlyse Japanspesialen 2020.

– Status:
               – Refusjon av påmeldingsavgifter fra NKK kan ikke skje foreløpig. NKK gjør gjeldende force majeure-prinsippet, men understreker at meningen ikke er at NKK skal ha noen økonomisk fortjeneste på avlysningene. NKK opplyser videre at tilbakebetaling vil bli vurdert separat for det enkelte arrangement, så snart NKK har muligheten. I tillegg må klubber vente med å refundere påmeldingsavgifter, se HS-vedtak 30/20 av 17. mars. Vedtaket sier at oppgjør til klubbene utsettes inntil videre i påvente av en likviditetsavklaring og nærmere vurdering av NKKs økonomiske situasjon.

– Utstillingskomiteen arbeider med å undersøke hvorvidt retningslinjer ifm. avlysning er fulgt:
               – Sende avlysning til dommere
               – Sende info til NKK om avlysning av terminfestet arrangement
               – Sende avlysning til Hunderfossen
               Vibeke Standal dobbelsjekker at dette blir gjort.

Sak 10/20 Økonomi
– Status økonomi: for tiden er det liten aktivitet og ikke mye bevegelser på klubbens konto.

– Søknad om momskompensasjon: Frist 1. juni. Kasserer arbeider med å ferdigstille søknaden.

Sak 11/20 Utkast – Årsmøteinnkalling 2020
– Årsmøteinnkallingen er foreløpig godkjent. Ved innkomne forslag innkalles det til ekstra styremøte. Mindre endringer drøftes per epost.

Sak 12/20 Utstillingskomiteen
Info fra Sunniva Bjørkvik: ønsker å trekke seg fra utstillingskomiteen.

Styret tar dette til etterretning. Ny kandidat til utstillingskomiteen videreføres til neste styremøte.

Eventuelt
– Referat styremøte mars: godkjent med små endringer.

– Årsmøte 2020:
Styret undersøker muligheten for å gjennomføre styremøtet digital. Tekniske detaljer vil bli publisert på klubbens hjemmeside, men lenke til selve møtet vil bli sendt per epost. Personvalg vil kun skje ved forhåndsstemmer. Det må også besluttes hvem som skal være tellekorps.

– Diplomer for utmerkelser: ferdigstilles av Sunniva Bjørkvik. Det må også undersøke hva som skal gjøres med pokaler til vinnerne.

Neste styremøte: 12. mai (med forbehold om ekstra styremøte i april ifm. årsmøteinnkalling).