Referat styremøte JUN 22/9-20

Til stede:
Vibeke, Mika, Ole, Rosanna, Solvor, Geir og Thea

Forfall:
Sunniva og Inger Cecilie

Infosaker:
– Blodsporprøver av 29.08 og 30.08.2020 er anerkjent av NKK

Sak 21/20: Valg av referent
Solvor skriver referat denne gangen

Sak 20/20 RS-møte 28.11
Møtet, som er fysisk, blir bare over en dag, og den tradisjonelle RS-middagen avholdes ikke grunnet smittevernhensyn.

  • Ole møter på RS for JUN, og bestiller selv reise.
  • Forslagsfristen gikk ut 1. september

Sak 26/19 Hjemmeside (videreført saksnr)
Vibeke har lagt inn et styrereferat som manglet. Ellers har det ikke skjedd noe siden før sommeren. Nå er det på tide å få fortgang i det som fortsatt ikke er overført fra klubbens gamle hjemmeside. Vibeke, Mika, Ole og Solvor har hovedansvar, men også resten av styret oppfordres til å komme med innspill.

Sak 38/19 SU informerer (videreført saksnr)
SU har ikke hatt møte etter sommerferien, men jobber med å finne en dato i oktober. Det er laget et utkast til revidert shiba, selv om oppdatering av mange statistikker utsettes til vi vet hvilket år NKK sitt nye IT-verktøy for bl.a. avlsberegninger er klar. F.eks. vil statistikker som skal vise de 5 siste årene være avhengig av hvilket år vi kan sende inn den nye versjonen av RAS.Mye ligger på vent til dette er klart, men selve “brødteksten” og en del andre valg kan jobbes med i mellomtiden. Også RAS for de andre rasene vil etter hvert bli påbegynt.

Sak 18/20 Økonomi
• Vi har fått kr 21 233,- fra regjeringens krisepakke i kompensasjon for tapte inntekter på grunn av korona.
• Blodsporprøven i Snertingdal ga et overskudd på kr 5735,-
• Det har allerede kommet forespørsler etter pepperkakeformer. Thea reklamerer for disse formene i god tid før advent, sånn at bestillinger og dermed utsendinger skjer i tide til julebakst.
• Vi trenger aktiviteter som gir inntekt. Thea lager en meningsmåling/spørreskjema der medlemmene kan huke av for aktiviteter og kurs de er interessert i + i hvilke distrikt (f.eks. smeller, rallylydighet, agility, evt blodspor). Resultatet skal være klart til neste styremøte.
• Medlemsbladet har blitt billigere å trykke med nytt trykkeri, selv med farger
• Økonomien er grei, men vi må tenke på hvordan vi kan dra inn penger.
• Arbeidet med budsjett for 2021 skal etterhvert påbegynnes. Her skal budsjett for oppdretter-/rasekonferanse være med, og vi trenger å få avklart noen spørsmål:
Skal konferansen budsjetteres med overskudd eller underskudd? Hvor stor del av konferansen skal SU ha ansvar for? Holder det å dekke utgifter for to av SUs medlemmer? Sjekke om vi får tilskudd fra Studieforbundet. Etterhvert må vi nedsette en gruppe som skal lage program/tema.

Sak 22/20 Organisasjonshåndbok
Vanja og Solvor jobber med revisjon av håndboka, og skal ha klart et forslag til ny versjon før neste styremøte

Sak 23/20 Åpen stambok for kai (jfv årsmøtevedtak)
Arbeidsgruppen er samlet på felles Facebook- eller Messengergruppe

Sak 24/20 Japanspesialen 2021
Vi trenger 1 medlem fra JUN i den felles komiteen i tillegg til Maiken. Maiken tar seg av organisering av kiosk. Det nye medlemmet må bl.a. ta seg av den digitale påmeldingen. I tillegg blir det bl.a. oppgaver knyttet til at alt skal være på stell i ringen på JUN sin egen utstilling. Mika melder seg, men forutsetter at hun ikke blir bundet opp hele tiden. Mika blir bindeledd til styret. Det legges opp til at styret deler på ansvar for sekretariatet.

Sak 25/20 Utdanning av medlemmer (jvf. årsmøtevedtak) 
Årsmøtevedtaket gjelder refusjon av halve kursavgiften på NKKs utdanningskurs (instruktør, skriver og lignende).. Det trengs statutter, evt fast søknadsskjema. Vi bør ha en prøveordning, og Vibeke lager et utkast før neste styremøte.
• Sette av en fast årlig pott, f.eks. kr 10 000,- første året
• Man kan søke om midler for hvert kurs innen utdanningen, ikke bare utdanningen som helhet
• Sette et tak på 50 % eller maks kr 2000,- pr kurs
• Refusjon skjer mot kvittering

Sak 26/20 Prøver/utstillinger
• Søknader for prøver i 2021 har frist 31. oktober
• Vibeke planlegger ny blodsporhelg hjemme i Snertingdal høsten 2021, som før
• Skal vi søke om å få arrangere NM i 2022? Søknadsfrist for dette er 1. august.

Ansvar for NMM innbefatter å hente inn sponsorer, en digital bit, sette opp sekretariat, sporleggere (20 spor den første dagen og 4 finalespor den andre). Deltakere i NM må være kvalifisert gjennom å vinne minst tre 1. premier etter forrige NM. Det vil være maks 40 ekvipasjer. Hvis vi bestemmer oss for å søke, anbefales det at flere fra styret blir med på arrangementet i Snertingdal høsten 2021 for å få innblikk i arrangementet og sporleggingen. Styret vil ta stilling til om vi skal søke til våren.

Eventuelt
• Stolpejakt-konkurransen i JUN avsluttes 1. oktober. Overskuddet fra premier fra blodsporprøven blir lagt til premiepotten
• Forslag om å lage et par miniforedrag i forkant av oppdretterkonferansen for å skape interesse for den (eks et webseminar og en kort innføring fra SU om innhold før årsmøtet)
• Referat blodsporprøven
• Aktiviteter i distriktene våre: Kan vi stimulere til økt drift? Avvente svar på meningsmåling/spørreskjema nevnt under sak 18
• Referat fra forrige møte