Referat styremøtet i NSK 11/12-18

Tilstede: Vanja Marie Sigvartsen, Ole Arntzen, Eivind Mjærum, Vibeke Standal, Amanda Wad Henriksen og Kristin Bugge Moe
Forfall: Hege Urdal, Yumi Hirai

Post/Info
– Forespørsel fra Alstahaug jeger og fiskerforening og Ytre Helgeland hundeklubb vedr. utstilling.
Det gis tilbakemelding om at NSK gjennomfører egen spesial i pinsa 2019, men vi ønsker gjerne at klubbens raser skal kunne delta på utstillinga hvis mulig.
– Styret har mottatt tilbakemelding fra revisor vedrørende mva-registrering. Amanda Wad Henriksen avventer tilbakemelding fra IA. Dette videresendes deretter til NKK av kasserer.
– Info (spørsmål og svar) fra NKK vedrørende blod- og fersksporprøver.
Tatt til etterretning.
– Høring fra mattilsynet: utkast til ny forskrift om velferd for hest og hund i konkurranser.
Høringssvar sendes til NKK 11.12.2018.
– Info fra NKK: NKKs hovedstyre har vedtatt at ”Norsk Shiba klubb” endrer navn til ”Japansk Urhundklubb i Norge” fra 01.01.2019, jf. klubbens årsmøtevedtak fra 18.05.2018 i sak 6-2.  
Tatt til etterretning.
– Høring: revidert forslag på nytt viltsporchampionat for alle raser.
Frist: 01.02.2019.
Høringssvar sendt til NKK.

Sak 46/18 (videreført sak) Utstillingskomite
Den nye utstillingskomiteen (Vibeke Standal, Vanja Marie Sigvartsen, Hege Urdal (forfall)) hadde første møte den 03.12.2018. Møtet ble gjennomført sammen med utstillingskomiteen i NAK.
Planleggingen er godt i gang og de fleste oppgaver er fordelt.
Styret har kommet med innspill til premier (CK-premier, BIR-premier etc.) og gaver til ringpersonell. Dette videreformidles til utstillingskomiteen. 
I begynnelse av desember ble det åpnet for elektronisk påmelding via NKK. 
Frister for påmelding:
– Ordinær: 11.05.2019
– Utsatt: 18.05.2019
Informasjonen vil også publiseres på sosiale medier.
Neste møte for utstillingskomiteen er i januar 2019.

Sak 58/18 (videreført sak) Endring av klubbens logo
Status per 11.12.2018:
Klubbens nye logo er ferdigstilt. Det er også laget flere varianter som kan benyttes ut ifra behov (brevlogo, rosetter, til effekter etc.). Rødfargen har den samme koden som i det japanske flagget. Klubben har betalt kr. 1000 for grafiske justeringer og ferdigstilling av logo etter styrets ønske.
Styret ønsker å takke alle som har sendt inn forslag til ny logo. 
Vedtak: med forbehold om at klubben kan benytte seg av alle eksemplarene forslagstilleren har sendt inn, er ny logo vedtatt.

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
Eivind Mjærum fortsetter arbeidet med dommerkonferansen.
Til styremøte i januar legges det frem et skriftlig forslag til konferansen. Det skal også utarbeides søknad til økonomisk støtte og invitasjon (må være klart til midten av januar 2019.
Mjærum avventer prisoverslag fra hotellet.
Saken videreføres til neste styremøte.

Sak 73/18 Økonomi
Status per 11.12.2018:
– Dogs4all: utgifter pålydende kr. 2000 til trykksaker. Kan gjenbrukes. Det ble solgt effekter for ca. 2000kr. 
– Nytt regnskap Japanspesialen 2018 mottatt fra NAK. NAK opplyser at de har overført pengene fra spesialen til NSK.
Styret gir tilbakemelding om at vi ønsker en erklæring på at regnskapet er korrekt og at det er de som har utført regnskapet.
– SU har sendt søknad om midler slik at alle medlemmer i SU kan møtes og drøfte pågående saker. Det er oppstilt to ulike alternativ.
Da det ikke er midler for mer enn 1 møte, ønsker styret at SU velger det alternativ som gir best forutsetning for at alle saker blir behandlet. Det er ønskelig at ytterligere oppfølging skjer per epost/skype etc.
– Regnskap for 2018 og foreløpig budsjett for 2019:
  – Mindre kursaktiviteter høst 2018. Det sendes forespørsel til kurskoordinator om hva som er planlagt for 2019.
  – OBS: prisene for stand/utstyr i forbindelse med gjennomføring av stand på dogs4all har økt betraktelig. Klubben melder seg på også i 2019, men ønsker at årsmøtet tar en vurdering i pinsa 2019 på hvorvidt klubben fortsatt skal ha stand eller ikke.  
– Det er budsjettert for nye klubbeffekter grunnet ny logo.

Eventuelt
– Dommere – bevegelig blodsporprøve 2018:
Laila Nagel opplyser at to dommere har dømt gratis for NSK i forbindelse med gjennomføring av blodsporprøver i 2019. Vibeke Standal sender kalender og pin til dommerne.
– Status etter gjennomført dogs4all: Mange besøkende og flere positive tilbakemeldinger. Vel blåst. Det sendes et shiba-krus til de som har deltatt på stand.