Referat styremøtet i NSK 15/1-18

Tilstede: Frank, Hege, Vanja, Helle, Mette, Amanda og Lisbeth
Forfall: Annika, Ikke møtt: Frida

Sak 1/18 Godkjenning av referat 4/12-17 
Referat godkjent

Sak 2/18 Post/Info
Kort status fra Sunnhetsutvalget. Det jobbes med muligheter for en ny helseundersøkelse og eventuelt utvidelse/nytt medlem i komiteen.

Sak 3/18 Økonomi
Regnskapet er straks klart til sending til revisor. Vi har penger til aktiviteter, så det må vi huske når vi skal lage budsjett for neste år.

Sak 4/18 Shibakalender 2018/19
Frank tar ansvar for å forespørre personer til komiteen. Kalender for mai/juni-18 og ut 2019.

Sak 5/18 Japanspesialen 
Diskusjon rundt påmeldingsrutiner for Japanspesialen. 
Vedtak: Vi kjører eget skjema i år, men innfører påmelding via NKK fra 2019.

Sak 6/18 Årsmøtet
Frist for kunngjøring 9/3. Frist for forslag 6/4. Frist innkalling 20/4.

Sak 7/18 Dommerlister NKK/Japanspesialen 
Dommerlister til NKK og Japanspesialen oppdatert.  Saken tas opp igjen på neste møte.

Sak 8/18 Valpelister på kjopehund.no  
Klubben ønsker bare at kull som oppfyller klubbenes krav, skal kunne legges ut gjennom NKKs salgstjeneste.

Sak 9/12 Styrets arbeid 
– Høsten 2017 oppstod det uenighet innad i styret. Styrets formelle behandling av situasjonen, har vært vurdert av en ekstern person med organisasjonsmessig erfaring og kunnskap. Vedkommende ble forespurt idet alle styremedlemmene uttrykte tiltro til personen. Alle parter fikk muligheten til å belyse sin side av situasjonen til vedkommende. 

Det fremgår av tilbakemelding fra vedkommende at uenighet rundt vedtak og protokoll anses forståelig ut fra situasjonen, men det vil være flertallet som bestemmer. Videre anser vedkommende saken som formelt og korrekt lovmessig behandlet i tråd med klubbens lover, de fullmakter styret har og vanlig foreningsskikk. 

Styret ønsker ikke å uttale seg nærmere om saken på bakgrunn av taushetsplikten. 

– Det er ønskelig med egen side på facebook, hvor brukere ikke kan kommentere innlegg. Muligheten til dette undersøkes nærmere av Frank. Dersom noen har innspill eller kommentarer, kan dette sendes til klubbens mailadresser. 

Sak 10/18 Kontaktperson Utstilling
Vanja Marie Sigvartsen er ny kontaktperson

Sak 11/18 Eventuelt

Neste møte 19/3 kl 19.30