Reterat styremøte i NSK 3/11-17

Tilstede: Frank, Wenche, Amanda, Hege, Mette, Vanja, Frida og Lisbeth
Forfall: Annika, Helle

Sak 60/17 Taushetserklæring
Hege bekrefter å ha lest og akseptert taushetserklæringen. Dermed har alle styremedlemmer akseptert taushetserklæringen.

Sak 61/17 Godkjenning av referat 4/10-17
Godkjent

Sak 62/17 Lederen har ordet
Det har vært mye turbulens i styret etter en diskusjon som kom veldig skjevt ut. Flere har reagert med ubehag på måten vi ”snakker” til hverandre på og hvordan det brukes press/trusler i diskusjoner. Dette gjør at flere kjenner på om de ønsker å fortsette jobben i styret, og har formidlet dette til leder. 
Leder har også mottatt innspill fra klubbmedlemmer på det som anses som ubehagelig atferd fra styremedlem.
Leder redegjør for sin oppfatning av situasjonen. Leder uttrykker bekymring for sin egen rolle videre dersom situasjonen i styret ikke vil endre seg. Leder føler at det akkurat nå ikke er mulig å fortsette samarbeidet. Leder formidler i møtet at han vurderer å trekke seg fra vervet om ikke vedkommende gjør det. På grunn av dette velger nestleder å trekke seg. 
Nestleder ønsker å få i protokollen at hun føler seg presset til dette valget.
Referat i denne saken er godkjent MOT Wenche Ulleberg-Bøhmers stemme

Sak 63/17 Post/Info
*Fra NKK: Oppnevning av medlemmer til ulike verv/komiteer.  Ingen innvendinger til FCI-kandidatene og ingen kandidater til øvrige komiteer.
*Fra NKK: Hundens dag 9/6-2018. Det er vanskelig for oss som landsdekkkende klubb å engasjere  oss. Men vi vil oppfordre Distriktskontaktene til om mulig å arrangere en felletur denne dagen. Ellers er det fritt for alle medlemmer å ta kontakt med sin NKKRegion og høre om de arrangerer aktivitet det er mulig å delta på. Frank videresender mail fra NKK til DKene.
*Fra NKK: Juniorhandling på vanlige utstillinger. Tas til etterretning.

Sak 64/17 Økonomi
Oversikten viser at klubben har stabil økonomi. Kurs sørger for inntekter. Foreløpig regnskap fra Japanspesialen viser overskudd.

Sak 65/17 Dog4All
Vi må få en oversikt over om noen kan ta over ansvaret, om noen kan rigge, om vi kan etterbestille utstyr til stand.

Sak 66/17 NKKs Representantskapsmøte (RS)
Vi gikk gjennom sakslisten og diskuterte sak for sak.

Møtet avsluttet og resten av sakene overføres til neste møte