Styremøte i NSK 08.01.08

Referat fra styremøte i NSK 8. januar 2008

Tilstede: Torstein, Laila, Terje, Tove, Sverre og Solvor
Fravær: Inger Merete

Sak 01/08: Post/info

 1. Komitéen som har jobbet med rasekompendium har overlevert innholdet til Torstein, som skal hjelpe med selve utformingen. En del valg og godkjenning av bilder gjenstår.
 2. Vedr. forslaget til ny komitéstruktur i NKK (se sak 83/07 nr 2): I svar fra NKK på vår henvendelse vises det til at disiplinærutvalg, kontrollkomité og appelutvalg ikke oppnevnes av Hovedstyret. Disse velges av Representantskapet.
 3. Mail fra NKK med info om at Arne Foss er innvilget opplegg med tanke på autorisasjon som allround dommer. Det innebærer at han har elevstatus på alle raser.
 4. Info fra NKK med datoer for representantskapsmøter i kommende år. I 2008 blir dette den 26. april, med mulighet for å utvide med en dag.

Sak 02/08: Økonomisk orientering
Kasserer orienterte om klubbens økonomiske situasjon, som synes ryddig og god.

Sak 03/08: Utkast til budsjettforslag
Kasserer har satt opp sitt første utkast til budsjettforslag for 2008. Han fikk noen innspill, og jobber videre med forslaget.

Sak 04/08: Shibaspesialen
Sekretær har sendt søknad til NKK om Shibaspesialen 2009.

Øvrige punkter gjelder Shibaspesialen 2008:

 1. Det gikk fram av brev fra Akitaklubben at også de planla å arrangere sin utstilling lørdag 10. mai (samme dag som vår utstilling), og at de vurderte det som greit at begge arrangementene var lagt til samme dag. Sekretær har i brev til Akitaklubben v/Brit Nyberg begrunnet hvorfor lørdag er viktig for vår utstilling (jubileumsfest), og påpekt at vi ikke ønsker at begge utstillingene legges til samme dag. Brit Nyberg har svart at Akitaklubben kan arrangere sin utstilling på søndagen under forutsetning av at dommeren har mulighet til det.
 2. Våre utstillingsansvarlige anbefaler at Shibaklubben har egen kiosk i år fordi det gir inntekt.
 3. Laila tar kontakt med våre utstillingsansvarlige for å få avklart hvordan vi skal gjøre det med loddsalg/utlodning i år (p.g.a. festen).
 4. Styret vedtok at gaver til dommer og annet ringpersonale skal være våre strikkevarer med shibamotiv (men uten ordet ”shiba”).
 5. Styret ber våre utstillingsansvarlige lage informasjon til nettstedet vårt om tid og sted for Shibapesialen, overnatting, bestilling, pris osv. Også nærmeste hotell kan være nevnt.
 6. Utstillingsannonse i Hundesport: Akitaklubben vil ikke være med på slik annonse i år. Vi ønsker å ha det. Men siden vi blir alene, blir kostnadene høyere. Styret vedtok derfor at vi kun skal ha 1/8 – dels side, som koster kr 1265. Annonsen skal kun inneholde de viktigste fakta, og for øvrig henvise til nettstedet vårt for mer informasjon.
 7. Det ble vedtatt å lage en egen budsjettpost som heter Shibaspesialen, som skal omfatte alle utgifter (for eksempel premier, annonse Hundesport, kioskvarer osv.). Dermed har de utstillingsansvarlige et totalbeløp å disponere.

Sak 05/08: Jubileumsfest
Mulighet for leie av festlokale er svært begrenset i området rundt campingplassen. Eneste alternativ i gangavstand er leie av festlokale i Gamle Midtsand militærleir. Men dette er svært dyrt å leie i helger, opp mot 5000 kr. Sverre har foreløpig ikke fått tak i rett person til å diskutere prisen nærmere med, men forsøker videre. Kokken er avhengig av å disponere komfyr på stedet. Pris pr kuvert bør ikke overstige 300 – 350 kr.
Sak 06/08: Saker til Årsmøte 2008

 1. Foruten faste saker, skal det fremmes et forslag vedrørende HD-testing av avlshunder.
 2. Det ble foreslått å endre stemmeskjemaet som brukes til personvalg, slik at vi unngår å stemme mot personer. Begrunnelsene er bl.a. at det er så vanskelig å finne kandidater til verv, og det er nesten aldri mer enn en kandidat til samme verv. Det blir meningsløst å stemme nei til en kandidat når det ikke er andre kandidater. Også for å sikre et fulltallig styre, bør rubrikkene være ”ja” eller ”blank”, ikke ”nei”. Utforming av stemmeseddel framgår ikke av vedtekter eller forretningsorden.
 3. Informere om frister i fht til Årsmøtet på klubbens nettside. Riktige frister er:
  * Kunngjøring av dato skal være poststemplet seinest fredag 29. februar
  * Frist for å sende forslag til kandidater sendes Valgkomitéen, med poststempling seinest 28. mars
  * Frist for innsending av saker sendes styret, med poststempling seinest 28. mars
  * Frist for utsending av innkalling og årsmøtepapirer skal være poststemplet seinest 11. april
 4. Redaktør spørres om mulighet for utsending av Shib-A-Visa nr 1 innen frist for kunngjøring av dato (dvs poststempling seinest 29. februar)
 5. Styret vil be redaktør vurdere muligheten for tidligere manusfrist for Shib-A-Visa nr 1 fra og med 2009 med tanke på frist for kunngjøring av årsmøtedato, med utsendelse av bladet medium februar. Videre at nr 2 kommer ut tidsnok til frist for utsending av innkalling og sakspapirer.

Sak 07/08: Valgkomitéen
Det er tid for Valgkomitéen til å starte arbeidet med å finne kandidater til de verv som står på valg. Laila tar kontakt med Tom Hofsli om dette, om aktuelle verv, og om frister. Deretter er det opp til Valgkomitéen om de ønsker å innhente opplysninger fra styret.

Sak 08/08: Representant i NKKs Representantskap
Styret har ikke oppnevnt noen representant til NKKs Representantskap. Dette er et lovgivende organ på samme måte som vårt årsmøte, med møte en gang pr år. Det ble drøftet en del rundt om vi skal oppnevne en person, og evt kriterier. Bør bosted være et kriterium for å spare utgifter? Bør viktigste kriterium være at personen har lang og allsidig organisasjonskunnskap? Det ble ikke gjort noe vedtak, og styret må komme tilbake til dette.

Sak 09/08: Eventuelt

 1. Med bakgrunn i klubbens lave medlemstall på Sørlandet (4 stk), tar Laila kontakt med distriktskontakten om nye shibaeiere vi har kjennskap til. Ber distriktskontakten forsøke å verve disse og evt andre.
 2. Solvor har fått forespørsel fra Hundesport om vi ønsker å ha rasepresentasjon i tidsskriftet i 2008, og tok spørsmålet opp med styret. Styret stilte seg meget positive til dette dersom vi kan vente til over sommerferien. Solvor tar på seg hovedansvaret for å sy sammen reportasjen, og ber om bidrag fra andre. Bilder brukt i Hundesport er på 300 dpi, som er meget høy oppløsning. De må dessuten være sylskarpe. Alle bes være på utkikk etter bilder av høy kvalitet, som viser rasedetaljer (korrekt bygd shiba, korrekt japansk uttrykk, godkjente farger og urajiro, evt hale) og aktiviteter (jakt, agility, annen sport, shiba som løper løs i naturen), og også noen valpebilder.

Solvor Nærland, referent