Styremøte i NSK 01.04.08

Referat fra styremøte i NSK 1. april 2008

Tilstede: Torstein, Sverre, Laila, Terje, Inger Merete og Solvor
Forfall: Tove

Sak 35/08: Post/info
NKK har gjeninnført et vervesystem som forsøker å verve alle nye valpekjøpere inn mot nærmeste raseklubb/avdeling. Disse legges inn i medlemsystemet med stoppdato 2 mnd fram og med purredato 1 mnd fram. Selv om disse ikke har gjort noe aktivt for å bli medlem, vil de framgå som medlemmer i 2 mnd og få tilsendt Hundesport og medlemsblad.

For Shibaklubben førte det til at medlemsantallet over natten økte med opp mot 20 stk. Vi vet ikke hvor mange av disse som blir ”ekte” medlemmer ved at de betaler kontingenten.

Sak 36/08: Avskrivning av økonomisk fordring
Det har ikke lykkes styret å få inn den økonomiske fordringen på kr 6500 (eller bilag for beløpet) gjengitt i regnskapet for 2006 (jvf Årsmøtet 2007, samt sakene 27/07, 34/07, 50/07, 70/07,  ). Styret vedtok å avskrive beløpet nå.

Sak 37/08: Gjennomgang Årsmøtet 2008
Styret foretok en siste gjennomgang av alle dokumenter som skal stå i sakspapirene til Årsmøtet. Mindre justeringer ble foretatt. Laila må ha mottatt alle endelige dokumenter seinest torsdag 3. april for å kunne sjekke at alt er med. Hun sender så papirene samlet til trykkeriet dagen etter. Like over helgen får hun et utkast fra trykkeriet før endelige sakspapirer blir trykket.

Ved fristens utløp var det ikke kommet inn noen saker fra medlemmene. Styret vil fremme to saker for Årsmøtet. Den ene, som er etter initiativ fra to medlemmer, går på å innføre krav om kjent HD-status hos avlshunder. Den andre går på avstemningsregler.

Styret ønsker av formelle hensyn at et medlemmer utenfor styret skal motta forhåndsstemmer. Ingrid Hofflund-Nystad har sagt ja til å motta disse. Hun skal kontrollsjekke at innsenderne er medlemmer og har betalt kontingent, men ikke åpne den inderste konvolutten med stemmeseddelen.

Sverre vil av styret bli foreslått som møteleder på Årsmøtet.

Sak 38/07: Shibaspesialen

  1.  Styret vedtok å innføre en premie-serie der klubbens logo er inngravert. I serien kan inngå for eksempel div. glass, vaser, krus og lignende. Premiene med klubblogo skal innføres fra og med Shibaspesialen 2008, og skal deretter være klubbens faste premier i årene framover. Begrunnelsene er at slike premier er attraktive å vinne, at utstillerne får mulighet til å samle fra år til år, at budsjettposten blir mer forutsigbar og at det letter utstillingskomitéens arbeid med innkjøp.
  2. Gaver til dommer/ringpersonalet er ordnet
  3. Harriet og Ingrid er positive til å fotografere de deltakende shibaer også i år.
  4. Vi har tidligere vedtatt å ha egen kiosk i år for å tilføre økonomiske midler til klubben. Inger Merete og Laila administrerer plan for bemanning, men er avhengig av at mange medlemmer deler på å stå i kiosken. Til neste styremøte må alle ha med seg navn på noen medlemmer som har sagt ja til dette. Kiosken vil også fungere som sekretariet (med utlevering av premier/salg av rosetter). Styret ba om at kiosken blir plassert slik at man fra den kan følge med på selve utstillingen.

Sak 39/07: Vandrepokaler
Styret vil be om Årsmøtets råd i to saker som har med vandrepokaler å gjøre:

  1.  Styret ser det som urimelig at shibaeiere som ikke er medlemmer av klubben skal delta i klubbens årskonkurranser, og vil lufte følgende for Årsmøtet under saken ”Utmerkelser”: Klubbkonkurranser bør være for klubbens medlemmer. Styret mener derfor at kun poeng til shibaer eid av NSKs medlemmer bør stå på de poenglister som offentliggjøres. Det presiseres at poeng fortsatt gis etter plasseringer uavhengig av hvem som er medlem.
  2. Vandrepokal for Årets veteran 2007: Leder oppfattet seg som inhabil, og fratrådte under saken. Som referent ble hun informert om vedtaket: De to hundene med flest poeng eies av en person som ble slettet som medlem mot slutten av utstillingsåret, bl.a. fordi han ikke hadde tilbakelevert til klubben en tidligere vandrepokal. Vedtak: Styret ber om Årsmøtets råd om hva som skal gjøres med denne vandrepokalen for 2007. Skal pokalen deles ut? I tilfelle til hvem?

Sak 40/08: Eventuelt
Den nye An-An’s vandrepokal ble ved innkjøp ikke gravert. Dette i håp om at den opprinnelige pokalen fortsatt kunne bli tilbakelevert til klubben. Styret drøftet dette, og kom til at vi ikke kan dele ut en ugravert vandrepokal på Shibaspesialen 2008. Pokalen skal derfor bli gravert.
Solvor Nærland, referent

Til sak 36/08
Etter at referatet ble godkjent, gjorde kasserer oppmerksom på følgende:
Den økonomiske fordringen fra regnskapet for 2006 var på tilsammen kr 8393. Hele beløpet blir avskrevet i regnskapet for 2007. Av dette ble kr 500 gitt som forskudd i 2005.
Regnskapet for 2007 vil likevel få et overskudd.