Styremøte i NSK 04.03.08

Referat fra styremøte i NSK 4. mars 08

Tilstede: Terje, Laila, Torstein, Inger Merete, Sverre og Solvor.

Sak 20/08: Post/info
1. NKKs rasestatistikk: Laila har tatt opp med NKK at det synes å være feil ved shibastatistikken. NKK har oppdaget at det er gjort feil. Ny statistikk kommer i løpet av våren.
2. NKKs Hovedstyre har innført begrensning på 80 hunder pr dommer pr dag på utstilling. Dommer kan skriftlig samtykke i inntil 90 hunder. Hvis det ikke er BIS-konkurranse (ved rasespesialer), kan dommer skriftlig samtykke i inntil 100 hunder.
3. NSKs utstillingskurs: Pr d.d. er det 8 påmeldte.
Sak 21/08: Økonomi/budsjett
Vår økonomiske situasjon virker fortsatt ryddig og grei. Terje får hjelp av Sverre til å avslutte regnskapet for 2007.


Sak 22/08: NKKs vedtak i Hovedstyret vedr. henvendelse fra NSK

Svar fra NKK på vår bekymringsmelding av 19.10.07. Saken har vært behandlet i NKKs Hovedstyre, som vedtok å oversende den til Disiplinærkomiteen. HS vedtok også å gi NSK en tilbakemelding om at økonomisk mislighold bør overlates politiet. Kasserer tar opp med revisor om vi bør følge dette rådet, eller om vi skal be Årsmøtet om å avslutte saken.


Sak 23/08: Manglende kontingentinnbetaling

Brev fra NKK om strykning av medlemskap p.g.a. manglende innbetaling av kontingent.  Terje har informert  de av våre medlemmer som vi har e-mailadresse til. Noen er også blitt kontaktet via telefon. Pr. i dag er det 182 av våre medlemmer som har betalt kontingenten, mens 15 ikke har betalt. Dvs at vel 92 % har betalt og vel 7 % har ikke betalt. Terje kontakter noen til.


Sak 24/08: Om arbeidet med rasekompendium og med helseundersøkelse
Rasekompendium: Torstein har scannet alt materialet han fikk fra Christen. Det trengs svært mye tilrettelegging av materialet. Mange av bildene er av meget dårlig kvalitet (lav oppløsning/dårlig trykk). Sjekke med Christen om bildene kan skaffes som originaler/i høyere oppløsning, evt om det kan velges andre bilder.

Helseundersøkelsen: Torstein har sendt første forespørsel om type spørsmål til resten av komitémedlemmene, men har fortsatt ikke fått svar fra alle. Må purre på dette.


Sak 25/08: Årsmøtet

1. Innkalling med sakspapir vil bli sendt til medlemmene i eget brev. Medfører en utgift på ca 1500 kr. Terje sjekker med trykkeriet som trykker medlemsbladet om de kan trykke og sende ut årsmøtepapirene, og hvor kostbart det blir. Det dreier seg om ca 10-12 ark, der fullmakt og stemmeseddel må ha blank bakside.
2. Torstein lager et forslag til bakgrunn for styrets sak om HD, med forslag til vedtak, og sender dette til resten av styret for kommentarer. Styret var enig i at intensjonen med krav om kjent HD-status på avlshunder skal være en kartlegging, ikke en restriksjon (utover NKKs restriksjon ved sterk HD).
3. Utforming av stemmeseddel: På et tidligere styremøte kom det opp en innvending mot at  vi i valg kan stemme ”nei” til foreslåtte kandidater selv om det ikke finnes flere kandidater. Dette kan føre til at klubben ikke får personer i alle verv, og at det må avvikles Ekstraordinære årsmøter for å få besatt alle verv. En mulighet er å innføre en stemmeseddel som bare har mulighet til å krysse av for ”ja” og for ”blank”.  Innvending mot dette er at valgkomitéen da vil få svært mye makt. En annen mulighet er at årsmøtet velger personer til styret, og at styret selv fordeler funksjoner. Inger Merete sjekker hvordan andre raseklubber gjør dette, og om andre raseklubbers årsmøter velger personer i styret til spesifiserte verv.
Sak 26/08: Shibaspesialen
Inger Merete orienterte om planleggingen, som går sin gang. Det foreslås at loddsalg foregår under festmiddagen.
Alle ble oppfordret til å prøve å skaffe premier ved å ”tigge” hos større firmaer, arbeidsgivere osv.


Sak 27/08: Jubileumsfest
Kort drøfting av innholdet.
Sak 28/08:  Skjema  for utlevering av vandrepokaler
Med bakgrunn i at en vandrepokal vunnet på Shibaspesialen i 2006 ennå ikke er tilbakelevert, har styret vedtatt noen restriksjoner ( se sak 62/07). Bl.a. må vinnere nå personlig kvittere for mottakelse av pokal/bok før disse leveres ut. Solvor hadde laget forslag til et skjema for undertegnelse. Styret sluttet seg til det foreslåtte skjemaet, med en liten tilføyelse. Skjemaet vil bli sendt til alle vinnerne av vandrepokaler for årskonkurranser. De som selv ikke kommer til årsmøtet/Shibaspesialen, må returnere undertegnet skjema til sekretær for å kunne motta pokaler. Skjemaet må også undertegnes av de som vinner vandrepokaler oppsatt på Shibaspesialen.
Sak 29/08: Velkomstbrev til nye medlemmer
Klubben har i tidligere år sendt et kort velkomstbrev til nye medlemmer, og ønsker å gjeninnføre det. Det bør være et kort standardbrev, der det nye medlemmet ønskes velkommen, og der det informeres om klubbens nettside og medlemsblad. Vedlegges et eks av siste Shib-A-Visa så langt beholdningen rekker. Sverre sender Solvor det velkomstbrevet som ble brukt tidligere, og også den artikkelen om oppdragelse av shiba, som da ble lagt ved.

Terje ser regelmessig etter om det har kommet nye medlemmer, og sender materialet.
Sak 30/08: Annonsepriser Shib-A-Visa
Solvor har fått svar fra redaktør på spørsmål om hvorfor prisen har gått ned. Håpet var at lavere pris skulle føre til flere annonser (har dessverre ikke skjedd). De som annonserer i Shib-A-visa er de samme som bruker mest penger på annonser i kalender og i klubbens juleannonse i Hundesport. Det blir mye penger på disse.
Styret er enig i denne vurderingen, og lar annonseprisen være som den er.


Sak 31/08: Eventuelt
Styret drøftet en  sak som ikke offentliggjøres.
Solvor Nærland
referent