Styremøte i NSK 05.02.08

Referat fra styremøte i NSK 5. februar 2008

Tilstede: Terje, Torstein, Laila, Tove, Sverre og Solvor. Ikke tilstede: Inger Merete
Sak 10/08: Post/info
1. Styret har nå fått overleverert det meste av arkivet med tidligere utgivelser av medlemsbladet. Det som fortsatt mangler, er: hele årgangene fra 1998 og 1999, nr 3/2000, nr 4/2003, hele årgangen 2006 og nr 1/2007. Styret håper fortsatt at flest mulig av disse kommer til rette, slik at klubben får et komplett arkiv.
2. NKK har lagt ut rasestatistikk m.m. fra 2007 på nettet. Ut fra dette ser det ut som det har vært  følgende registreringer av shiba de siste årene: 2003: 71 stk, 2004: 79 stk, 2005: 61 stk, 2006: 60 stk og 2007: 73 stk. Laila har sammenlignet dette antallet med eierdata, og mener at NKKs rasestatisikk ikke stemmer. Hun kommer til at korrekt antall registreringer av shiba fra 1989 til utgangen av 2007 skal være ca 660, mens NKK oppgir et tall på rundt 900. Laila kontakter NKK om dette, og ber om oppklaringer.
3. NKK ber om tilbakemelding på et høringsbrev fra  Landbruks- og matdepartementet vedrørende ny lov om dyrevelferd. Høringsbrevet er meget omfattende, og fristen kort. Styret vedtok at vi ikke har mulighet til å behandle høringsbrevet så grundig at det har noe for seg å svare.
4. Rasepresentasjon i Hundesport blir i nr 10/2008, med manusfrist 1. september

Sak 11/08: Økonomi/budsjett
Kasserer orienterte. Antall medlemmer i NSK er nå 195. Av disse har 156 betalt kontingent for 2008, mens 39 ennå ikke har betalt.

Sak 12/08: Shibaspesialen 2008
Laila og Inger Merete har påtatt seg hovedansvaret for kiosk, men trenger at medlemmer bidrar ved å bemanne kiosken i økter. Det er bekreftet at Akitaklubbens utstilling blir på søndagen (ikke samme dag som Shibaspesialen).

Sak 13/08: Jubileumsfest
Prisen som tidligere var oppgitt for leie av festlokaler i Gamle Midtsand militærleir viste seg å være feil. Sverre har nå fått korrekt pris, som er kr 500 (ikke opp mot 5000). Det eneste negative er at det pr i dag ikke er kjøkken der. Men det planlegges at kjøkken skal være på plass før vår fest. Vi reserverer derfor dette lokalet, som er beliggende 1 km fra campingplassen (ca 500 m hvis man følger sti langs fjæra).

Kuvertpris vil komme på 250 kr. Folk må ha med drikke selv. Meny (evt med anbefaling av hva slags vin de er lurt å ha med) vil komme på forhånd.

Program/innhold foruten mat ble luftet.

Sak 14/08: Årsmøtet
Årsmøtet blir fredag 9. mai kl 20. Lokale er reservert på TV-stua på Storsand Gård Campingplass, og vi får bruke den gratis. Solvor sender kunngjøringen om tid og sted til redaktør, som er oppmerksom på at Shib-A-Visa nr 2 må poststemples innen fristen (29. februar). Samtidig minnes det om frist for å foreslå kandidater og for innsending av saker (28. mars).

Faste punkter på årsmøtet ble gjennomgått, og vil bli grundigere behandlet på neste styremøtet.

Sak 15/08: NKKs Representantskap
NKKs Representantskap møtes bare en gang i året. I år blir det den 26. april, med mulighet for å forlenge møtet med en dag.

Styret er sterkt i tvil om vår lille organisasjon har noe å bidra med her, og venter med å avgjøre om vi skal stille til vi har sett sakslisten.

Sak 16/08: Utstillingskurs
Laila, som er distriktskontakt for østlandet, har tatt initiativ til å arrangere et utstillingskurs for ferske utstillere/-hunder i regi av NSK.

Det var innhentet prisoverslag for et par steder, og det ble vedtatt at kurset skal avvikles på Vindfjelltun 19. og 20. april. Dette er et kurslokale på grensen mellom Vestfold og Telemark (på toppen). Kurspris blir 1000 kr, og er avhengig av ca 10 deltakere for å bli selvfinansierende. Antall deltakere over dette vil føre til økonomisk gevinst for klubben, men bør ikke overstige 20.

Laila vil selv utforme invitasjon med informasjon, og får det ut på klubbsiden og til Shib-A-Visa. Hun tar også imot påmeldinger. Påmeldingsfrist blir 1. april.

Sak 17/08: Eventuelt
Det var ingen saker under Eventuelt.

Solvor Nærland, referent