Styremøte i NSK 11.09.07

Referat fra styremøte i NSK (telefonmøte) den 11. september 2007

Tilstede: Inger Merete, Torstein, Laila, Terje, Tove og Solvor

Sak 32/07: Innkommet post/orientering

 1. Invitasjon fra NKK til kommisjon i forbindelse med utført aspiranttjeneste:

Våre to dommere, Eivind Mjærum og Christen Lang, ble spurt om deres mening vedr. om vi burde møte. Begge svarte at de ikke så noe behov for dette.

 1. Klubbens gamle nettsted: Dette er omsider lagt ned, og man kommer nå direkte til det nye .net-nettstedet fra den gamle .com-adressen.
 2. Arkiv over tidligere utgivelser av medlemsbladet samt laminerte bilder til bruk på hundetorg/messer, er nå lovet å bli overlevert.
 3. Hundesport har bedt om å få et eks av klubbenes medlemsblad. Vil bli effektuert.

Sak 33/07: Økonomi
Klubben betalte i januar et beløp på kr 4.525 for trykking av Shibakalenderen 2007,
som ikke var budsjettert. I tillegg betalte klubben i januar et engangsbeløp på kr 4.875
for etablering av ny nettside (i framtiden vil kostnadene for nettstedet komme på 1500
pr år). Det har dessuten vært to høye regninger relatert til Shibaspesialen:
premiemateriell kr 3.562 og rosetter kr 4.385.

Pr i dag har klubben kr 9000 på konto, og vi får 3000 fra salg på Bjerke.

Det betyr at vi bør få mer salg av klubbeffekter for å klare utgifter ut året (inkl. 2 utgivelser av Shib-A-Visa).

Sak 34/07: Fortsatt utestående vandrepokal, dokumenter og økonomisk fordring fra et medlem
Vedkommende har nå fått 3 purrebrev fra styret, og har ikke svart på noen av dem. Det første, som ble sendt rekomandert, kom i retur.
De to neste ble sendt både på mail og pr. post. Fristen for det siste var i dag. I det
brevet stod det uttrykkelig at hvis ikke klubben hadde mottatt de etterlyste
gjenstandene/dokumentene/pengene innen i dag, ville saken bli tatt opp med NKKs
disiplinærutvalg. Dette vil nå bli gjort.

Sak 35/07: Poengberegning årskonkurranser

 1. Årets utstillingsshiba, Årets veteran, Årets junior/unghund: Til dette forslaget har ikke styret mottatt noen kommentarer. Det framlagte forslaget (som har vært offentliggjort i Shib-A-Visa) ble derfor vedtatt, og gjelder fra og med kalenderåret 2008.
 2. Årets oppdretter: Styret hadde mottatt kommentar fra to medlemmer, der den ene støttet forslag A og den andre forslag B. Etter en del diskusjon vedtok styret forslag B, som sier: ”Poeng beregnes etter 5 hunder fra samme oppdretter med minimum 2 kombinasjoner, fra samme listen som Årets utstillingsshiba”.
  Begrunnelsen gikk dels på at resultatene da er åpne gjennom DogWeb, dels på at det kan være stimulerende for de mindre oppdretterne. 1 utenlandsk resultat kan telles med. Bare norske oppdrettere kan være med i konkurransen. Ved poenglikhet vil resultater fra Shibaspesialen telle mest. OBS: De nye reglene for Årets oppdretter blir gjort gjeldende allerede for inneværende år (se vedtak i sak nr 07/07).
 3. Årets Bruksshiba: Til denne årskonkurransen hadde styret mottatt et forslag, som fikk støtte. Det nye vedtaket er: ” Hunder som deltar i flere grener kan få inntil 8 resultat tellende, men med maks 5 resultater fra en enkelt gren. Som grener regnes:
  – lydighet
  – agility/hopp
  – blodspor
  – ferskspor
  Ingen endring i poengberegning innen de ulike grenene (se klubbsiden).
  1 utenlandsk resultat kan telles. Årets resultater må være innsendt Shibaklubbens styre innen 31. desember. Resultater må bekreftes av kopi av kritikk.
 4. Årets nybegynner i agility: Her er kriteriene fastsatt av innstifterne av premien
  (Venke Henning og Harald Schjelderup), og klubben kan ikke endre dem.
 5. Endringer: Endringer i poengsystemet skal normalt tre i kraft fra starten av det neste kalenderåret.

Sak 36/07: Forslag om å innføre krav om kjent HD-status på alle avlshunder
Dette forslaget er fremmet i 3 brev til styret. Etter en diskusjon vedtok styret å sende
spørsmålet til medlemshøring. Hvis det etter en høringsrunde er grunnlag for det, vil
styret fremme dette som årsmøtesak. Torstein lager utkast til høringsbrev på bakgrunn
av de forskningsresultater han finner om HD. I mellomtiden oppfordrer styret
oppdrettere om å frivillig undersøke HD-status hos avlshunder.

Sak 37/07: Helseundersøkelse
I 2005 ble det nedsatt en komité som skulle lage et spørreskjema for å få mer presis
kunnskap om helsen hos norske shibaer (sak 4/05). Dette ble ikke gjort, og saken er
tatt opp igjen. Styret ber Tom Hofsli, Torstein Gleditsch og Christen Lang lage et
skjema for å kartlegge helsen hos norske shibaer. Skjemaet skal godkjennes av styret
før det sendes til shibaeierne.

Sak 38/07:  Forslag om å oppnevne kontaktperson for utstilling
Laila ble oppnevnt til å være kontaktperson når det gjelder utstilling. Dvs. at
medlemmer som trenger råd innen dette området kan henvende seg til henne.

Sak 39/07: Ny kontaktperson Hundesport
            Solvor er kontaktperson overfor Hundesport, men har problem med å ha fokus på dette
samtidig som hun er leder. Styret oppnevner derfor redaktøren, Lisbeth Høyem, som
ny kontaktperson Hundesport.

Sak 40/07: Nye medlemmer sponsorgruppen
Jeanette Hoff har trukket seg fra vervet i sponsorgruppen. Styret oppnevner Per og
Kari Pedersen som nye medlemmer i sponsorgruppen.

Sak 41/07: Shibaspesialen
            Første utkast til NKKs terminliste for 2008 er nå kommet. Shibaspesialen er ikke
kommet med. Inger Merete har sjekket, og fått bekreftet at utstillingen vår er i orden,
og har fått tildelt ID-nummer. Den skal dermed komme med ved revisjon.
Det jobbes også i forhold til Shibaspesialen 2009, og forhandles med Akitaklubben om
sted og mulighet for japansk dommer.

Sak 42/07: Deltakelse Hundeliv 2007/Exporama
Ingrid har meldt oss på. Følgende har meldt seg til å delta for Shibaklubben:
Laila, Tom, Wenche, Hilde, Harriet, Torstein, Tonje og Terje. I tillegg tar Ingrid og
Bjørn ansvar for opp- og nedrigging av stand. De bidrar ellers der det er behov.

Sak 43/07: Shibakalenderen 2008
Ingrid har på vegne av sponsorgruppen hovedansvaret for kalenderen, og sier at den skal være ferdig til Hundeliv 2007 i begynnelsen av november. Terje har
kontaktet alle oppdretterne (som er medlemmer). Hittill har 9 oppdrettere svart
positivt. Den ene vil ha 2 annonser, dvs at vi har 10. Terje ringer de 4 som ikke har
svart på mail.

Sak 44/07: NSKs Taushetserklæring
Enkelte formuleringer i erklæringen er uklare/i uoverensstemmelse med Forvaltningslovens paragraf 13. Flere av styremedlemmene vil ikke undertegne den med nåværende formulering. Torstein lager utkast til endring, og sender dette til styremedlemmene. Minner ellers på at samtlige på forrige styremøte erklærte taushet i henhold til Forvaltningslovens paragraf 13 om Taushetsplikt.

Sak 45/07: Forslag om å legge kritikker/bilder fra Shibaspesialen på nett
Styret gikk imot dette forslaget. Kun ikke-medlemmer (som ikke mottar Shib-A-Visa) vil ha behov for dette. Når alle Shib-A-Visa-utgavene kommer på nett, vil også kritikker/bilder fra spesialutstillingene komme med. Men da blir det som del av bladet. Styret er derimot positiv til å trykke denne delen fra Shib-A-Visa som eget kompendium, og selge det i papirutgave. Vi vil komme tilbake til det neste år.

Sak 46/07: Forslag om å legge ut stillingen i årskonkurranser på klubbsiden
Styret gikk imot forslaget. Stillingen i årskonkurranser skal kun stå i Shib-A-Visa. På klubbsiden legges de endelige resultatene ut når året er omme.

Sak 47/07: Tilbud fra NKK om å delta i felles telefonsystem
Tilbudet går til alle medlemsklubbers styrer og tillitsvalgte, og innbefatter en mobiltelefon til hvert verv. Med den kan man ringe kostadsfritt til hverandre og til NKKs administrasjon. I tillegg kan man få bl.a. kostnadsfrie telefonkonferanser. Vi har imidlertid ikke klart å finne pris på dette. Som en liten klubb med dårlig økonomi, kom styret til at dette ikke er noe for oss.

Sak 48/07: Eventuelt
En engasjert sponsorgruppe ønsker ny fotokonkurranse med temaene ”Vintershiba” og
”Barn og vintershiba”. Styret er positiv til saken, men ønsker å vente. Det ble vedtatt å utsette konkurransen til desemberutgaven av Shib-A-Visa. Samtidig som medlemmene får medlemsbladet, skal informasjonen om konkurransen offentliggjøres på klubbsiden. Styret ønsker to fotokonkurranser i året, med sommer og vintermotiv. Medlemmer av juryen blir: Ingrid, Bjørn, Harriet og Tove.

 

 

 

Solvor Nærland
referent