Styremøte i NSK 16.11.10

Tilstede: Torstein, Ann Margot, Solvor, Gro, Lone, Eivind, Lisbeth
Forfall: Lise, Eirik, Terje 2011-01-05 Webmaster

Sak 75/10 Post/info
Fra NKK: Til orientering; Ny dommerelev på shiba; Børge Espeland
Fra NKK: Sakspapirene til ekstraordinært RS har kommet. Innstilling til valg ble gjennomgått.

Sak 76/10 Økonomi
Økonomien har rom for innkjøp av effekter, kalender, infobrosjyre og til dommerkonferansen, og vi ligger ganske tett opp til tidligere budsjett.
Styret vedtok at det er klubbens leder og kasserer som skal ha prokura på klubbens konti. Frem til neste årsmøte i juni 2011 er dette Torstein Gleditsch (leder) og Terje Håheim (kasserer). Ved endring vil klubben orientere sin bankforbindelse, og oppdatere med ny styresammensetning i Frivillighetsregisteret i Brønnøysund.

Sak 77/10 Klubbeffekter
Kalender er på vei til trykkeriet, infobrosjyren er levert til trykkeriet.
Bestilling av effekter er under effektuering og vi må finne noen som kan hente effektene.
Det var fremmet forslag om å kanskje ta betaling for infobrosjyren, det var snakk om en symbolsk sum på kr 5,-. Dette ble avvist av styret; Infomateriell skal være gratis.

Sak 78/10 Gjennomgang av oppfølgingslisten
Oppfølgingslisten gjennomgått og oppdatert.

Sak 79/10 Møteplan

9. desember og 18. januar, begge dager kl 20.00.

Sak 80/10 Eventuelt
Hjemmesiden og publisering gjøres på frivillig basis og vi vil ikke sette noe absolutte frister. Vi prøver å finne en person til som kan lære seg publiseringsverktøyet.

Dommerkompendium sendes også til norsk dommere i utlandet.