Styremøte i NSK 17.06.09

Tilstede: Torstein, Gro, Lisbeth, Eivind, Solvor
Fravær: Terje, Johanne, Eirik, Lone, Torbjørn 2012-06-12 Webmaster

Nytt styremedlem og varamedlem har godkjent NSKs taushetserklæring.

Sak 31/09 Info
Rasekompendium for shiba ble på møte i NKKs Standardkomite den 11. juni godkjent. Standardkomiteen skriver at det er et meget godt kompendium, både innholdsmessig og bildemessig.

NKK skal få våre innhentede pristilbud på trykking, og vi kan søke om støtte til 50 % av inntil 100 eks. Torstein og Solvor samarbeider om dette.

Sak 32/09 Forslag fra NKK til enhetlige nordiske utstillingsregler
Forslaget til felles utstillingsregler i hele Norden er utarbeidet av Nordisk Kennel Union, og NKK har gitt sin tilslutning.

Styret i NSK støtter prinsippet om felles utstillingsregler i Norden, og er enig i de fleste forslag. På 3 punkter er vi uenige, og sender brev til NKK om det. Uenigheten gjelder:
• HP for JK og VET bør beholdes for å vise at en hund er spesielt lovende eller velholdt selv om den på tidspunktet ikke fullt ut er i Championkvalitet.
• I § 4.3 står det at ”Når norsk utstillings-championat er oppnådd etter påmelding, skal hunden flyttes til championklasse og dette meddeles ringsekretær”. I §10 er dette endret til ”Når katalogen er trykket, er det forbudt å flytte en hund fra en klasse til en annen med mindre årsaken er en trykkfeil eller lignende som ikke kan lastes påmelder”. Her er unntaket ”norsk utstillingschampionat er oppnådd etter påmelding” fjernet. Vi mener at dette unntaket bør beholdes, og at hund som har blitt champion etter påmelding bør kunne stille i championklasse.
• §11.7 Brukshundklasse bør fortsatt være åpen for hunder fra 9 mnd i stedet for 15 mnd, slik at dette sammenfaller med alder for deltakelse i Jaktprøver o.l.
I tillegg gjør vi i brevet oppmerksom på et par uoverenstemmelser i forslaget.

Sak 33/09 Forslag fra NKK til etiske retningslinjer for hold av hund
Retningslinjene berører hunders behov og krav vedr helse og stell, fór og vann, bomiljø, transport, og at hunden skal få dekket sitt behov for fysisk og mental aktivitet.

Styret i NSK ønsker slike retningslinjer for hold av hund velkomne, og støtter varmt forslagene. Men det ble stilt spørsmål ved hvordan NKK ville klare å håndheve  dem. Èn måte å gjøre det på er å sende de etiske retningslinjene til nye eiere ved registrering av hund (sammen med heftet ”Velkommen valp”). Når retningslinjene er vedtatt, vil NSK gjøre dem kjent gjennom medlemsblad og nettside.

Sak 34/09 Deltakelse på Hundetorg
a. NKK Bjerke 15.-16. august: 3 av medlemmene i sponsorgruppen er på dette tidspunktet i utlandet, og kan ikke delta. Vi vet heller ikke om noen andre som kan/vil påta seg ansvaret for stand. Styret vedtok derfor at vi ikke deltar med stand på Bjerke i år.
b. Dogs4All på NKK Lillestrøm 28.-29. november: Her er vi påmeldt på Hundetorget, og har betalt deltakeravgift. Dette må vi klare å gjenomføre, men pr i dag er det ingen som har påtatt seg ansvar for organisering og pynting av stand (må skje kvelden før).  Alle i styret må prøve å finne fram til personer. Det kommer allerede tidvis informasjon fra arrangørene, og det hadde vært nyttig for de som tar jobben å bli tidlig involvert i denne kontakten med arrangørene.

Sak 35/09 Ukedag/datoer for styremøter
Ut fra ønsker synes torsdager i uker med partall å passe best. Solvor setter opp plan over tidspunkt ut fra dette.

Sak 36/09 Eventuelt
a. Utstillingskomitéene i de 3 klubbene som arrangerer Japanspesialen har lenge prøvd å finne sted i Hallingdal for arrangementet i 2010. Det har ikke vært mulig å finne stort nok sted som tilfredstiller kravene. Hunderfossen hadde fortsatt ledig kapasitet, og det er derfor booket plass der også for Japanspesialen 2010.
b. Fordi arrangementet Japanspesialen er blitt så stort at det er blitt vanskelig å finne hensiktsmessig sted som tilfredsstiller kravene, ønsker de 3 utstillingskomitéene at Hunderfossen skal bli fast arrangementsted. Kontakt er der innarbeidet. Stedet er godt tilrettelagt for hundeutstilling og med god overnattingskapasitet av ulik standard. Styret vedtok å slutte seg til utstillingskomitéenes ønske om å være på Hunderfossen hvert år. Styrene i NAK og i NAAK har gjort det samme.


Solvor Nærland, referent

Tillegg:

Styremøter fram til jul:
• torsdag 20. august
• torsdag 17. september
• torsdag 15. oktober
• torsdag 12. november
• torsdg 10. desember