Styremøte i NSK 17.09.09

Tilstede: Terje, Lisbeth, Gro, Eivind, Torstein, Torbjørn, Solvor
Forfall: Johanne, Lone, Eirik 2009-09-26 Webmaster

Sak 46/09 Post/Info

 • Rusken aksjonen i Oslo ble tatt til orientering
 • Rasekompendiet er nå sendt til NKK (4+2), dommere, fagkomité og andre som bidro pluss styret. I tillegg er bestilte/betalte hefter utsendt. Også nettutgaven er nå på plass.

Sak 47/09 Økonomi
Kasserer har ut fra regnskap pr. 17.09.09 justert budsjettet til å komme ut med omlag 4.000 i pluss ved årsskiftet. Utgifter og inntekter på rasekompendiet er da innarbeidet, noe det ikke var ved fastsettelse av budsjettet for 2009.
Likviditeten i klubben er meget god..
Pr. 17.09.09 har klubben 262 betalende medlemmer.

Sak 48/09 Dommerkonferansen
Styret diskuterte ulike alternativ med hensyn til rammer:

 • dommerkveld i AHFs regi (= Autoriserte Hundedommeres Forening) eller en hel dags seminar i Shibaklubbens egen regi?
 • NKKs lokaler for å få billigst mulig løsning, eller Gardermoen, som er mer sentralt for tilreisende, for å kunne utnytte tiden bedre?
 • valg av en konkret dato for arrangementet

Etter å ha drøftet fordeler og ulemper med de ulike alternativene, kom styret til at:
En dommerkveld på NKKs lokaler gir oss for knapp tid til den grundige gjennomgangen vi ønsker. Sekretær mener at NKK har avtale med et hotell nær Gardermoen, og vi må finne ut hvilket. Ved å legge konferansen til en lørdag uten noen terminfestede aktiviteter, er det mulig for de fleste langveisfarende dommerne pluss NSKs egne styremedlemmer å delta uten permisjon fra jobb. Det gjør det også mulig for oss å arrangere noe sosialt etterpå.

Ut fra dette ble følgende vedtak fattet:
Vi søker NKK om å få arrangere dommerkonferansen i NSKs regi lørdag 6. februar 2010 i tidsrommet kl 10 – kl 17 (inkl. lunsj). Denne datoen foregår ingen terminfestet utstilling i Norge eller Sverige. Sted: et lokale ved Gardermoen.
Eivind skriver utkast til søknad, som skal sendes NKK innen 1. oktober.

Sak 49/09 Hundetorg + raseparade under Dogs4All
Terje påtok seg ansvaret for organiseringen, og får hjelp av Torstein og Lisbeth. Dogs4All avvikles på Lillestrøm i helgen 28. – 29. november. Vi trenger hjelp fra medlemmer som kan bidra på Hundetorget i økter begge dager, og også noen som kan stille med shiba i raseparaden begge dager. Ta kontakt med Terje.

Sak 50/09 Sponsoravtaler/ eksterne annonsører
Styret hadde fått et forslag om å knytte allianse med et bestemt komersielt foretak.
Det var ønsket at bedriften får informere og annonsere på NSKs nettside mot gjenytelser for våre medlemmer.

Styret så store betenkeligheter ved å skulle velge samarbeid med bestemte komersielle foretak, særlig på områder der våre medlemmers preferanse er sprikende.

Vedtak: Styret holder fast ved tidligere prinsipp om å ikke formidle tilbud fra eksterne arrangører på vår nettside, og føyer til at NSKs nettside skal være fri for reklame og annonser fra komersielle foretak.

I medlemsbladet Shib-A-Visa kan komersielle foretak kjøpe annonser for en pris som er 3 ganger den prisen klubbens medlemmer må betale. Pr i dag er annonseprisen 100 kr for 1/1 side for medlemmer og 300 kr for 1/1 side for andre.

Sak 51/09 Juleannonse i Hundesport
Vi kjøper 1/1 side også i år, og inviterer våre oppdrettere og andre medlemmer til å delta. Prisen er 5250 + moms, som dekkes av de som deltar i annonsen (Pris pr deltaker har tidligere blir rundt 255 kr hvis 26 deltakere). Frist for kjøp av annonseplass er 1. oktober. Lisbeth lager oppsettet. Frist for å sende den til Hundesport er 15. oktober.

Sak 52/09 Endringer i poengsystemet for Årets utstillingsshiba
Gammelt poengsystem er basert på følgende antall deltakere:
1. 1-8 hunder (tanken var at dette skulle være vanlige nasjonale utstillinger)
2. 9-16 hunder (tanken var at dette skulle være NKK-utstillinger)
3. over 17 hunder (tanken var at dette skulle være rasespesialen)

Deltakerantallet har generelt økt, og det har blitt lettere å få doble poeng enn det som var intensjonen. Det er derfor på tide å revidere antall deltakere innenfor hvert trinn. Styret diskuterte også et forslag om å innføre et 4. trinn, med deltakerantall over 31 hunder. Dette forslaget ble nedstemt fordi det ville ha ført til at hele årskonkurransen ville blitt avgjort på Japanspesialen. Det ville ikke ha vært mulig å nå igjen poengene for noen andre.

Vedtak:
Poengsystemet for Årets utstillingsshiba blir fra 1. januar 2010 basert på følgende antall deltakere:
1. 1-12 hunder
2. 13-27 hunder
3. over 28 hunder

At endringer i dette poengsystemet skal tre i kraft fra 1. januar, er styrt av vedtak i sak 35/07

Sak 53/09 Eventuelt
 

 1. P.g.a. endret arbeidstid for en av styrets vararepresentanter, gjorde styret vedtak om å forskyve de neste styremøter til torsdager i uker med oddetall:
  – torsdag 22. oktober
  – torsdag 19. november
  – torsdag 17. desember
 2. Vi har fra NKK fått til høring forslag til endring i Etiske grunnregler for avl og oppdrett. Forslaget kom til leder og sekretær ett par timer før styremøtet, og vi har derfor ikke studert det ennå. Forslaget sendes resten av styret, og tas opp på neste møte. Høringsfrist er 1. november.

Solvor Nærland, referent