Styremøte i NSK 19.11.09

Til stede: Terje, Lisbeth, Gro, Solvor, Eirik, Lone og Eivind
Forfall: Torstein og Torbjørn 2009-11-29 Webmaster

Sak 65/09 Post/info
Invitasjon til utstillingsarrangørkurs i Oslo 9. og 10. desember, forelesere Dagny Wangensteen og Lars Blomberg. Kurset foregår på kveldstid begge dager. Ingen i styret ønsket å reise så langt for noen timers kveldskurs. Styret vedtok i stedet å gi muligheten til andre medlemmer ved å legge invitasjonen ut på nettsiden. Kurset er billig, 300 kr pr deltaker. Påmeldingsfrist 23. november.

Sak 66/09 Økonomi
Fortsatt overskudd med god likviditet. Vi har bestilt 100 stk Shibakalender for 2010. Denne vil komme fra trykkeriet i uka som kommer, og selges fra hundetorget på Dogs4All. Utsalgspris blir 200 kr.

Sak 67/09 Høring ang interbreed-paringer
Vi har fra NKK mottatt forslag til regler vedr krysningsavl. I forslaget legges det vekt på at søknad skal sendes av raseklubbens styre, og at NKK ikke forholder seg til oppdrettere. I søknaden må det begrunnes hvorfor. Helsesituasjonen og størrelsen i de to populasjonene vektlegges. Videre legges det vekt på hvilken policy rasens hjemland har mht interbreed-paringer av disse rasene, samt opplysninger om hvilken rase(r) hjemlandet registrerer disse valpene å tilhøre.

NKKs forslag er at følgende settes inn på slutten av pkt 2 i NKKs Etiske grunnregler for avl og oppdrett:
”For å bedre rasens fysiske og/eller mentale helse, kan raseklubben søke NKK om tillatelse til å pare med hund av annen rase (interbreed-paring). Hovedregelen er at en interbreed-paring skal være en del av et forhåndsdefinert avlsprogram. Det er utarbeidet regler for hva raseklubbens søknad skal inneholde (www.nkk.no)”

Styrets vedtak: Vi mener at bare rasenes hjemland skal kunne foreta krysningsavl. Lisbeth besvarer høringen med denne oppfatningen i brev til NKK.

Sak 68/09 Dommerkonferanse
Eivind har konferert med NKK om et utkast til søknad. Mandag morgen, den 23. november,  skal ferdig underskrevet søknad om dommerkonferanse være levert NKK.

Sak 69/09 Japanspesialen 2010
De 3 klubbene som samarbeider om Japanspesialen, har dannet en felles utstillingskomité. Den består av 2 representanter fra hver av klubbene. Fra oss deltar Lisbeth og Inger Merete. Alt blir felles: felles påmelding, felles kasserer, felles kiosk osv. Komitéen skal ha sitt første møte før jul. Der skal det presenteres en ramme til fordeling av oppgaver.

Sak 70/09 Nye klubbeffekter
Eirik har fått synspunkter og ønsker fra en del medlemmer. Det ønskes at vi skal bruke shibabilder i stedet for klubblogo på klubbeffekter. Effekter som har vært etterspurt er:
– utstillingsklyper
– pins
– klistremerker, spesielt med black & tan shiba
– store klistremerker til å feste på innsiden av bilvindu
– gensere

Eirik har fått en avtale med innehaver av fimaet Zolos om 30 % i prisavslag ved kjøp av 50 utstillingsklyper med shibamotiv, halvparten med rød shiba og halvparten med black & tan. Vanlig utsalgspris pr stk er kr 145. Med prisavslag blir vår pris kr 101,50 pr stk, og vi kan selge dem videre for kr 145.

Styret vedtok å kjøpe disse 50 utstillingsklypene. De vil koste oss ca kr 5000 på 2009-budsjettet. Vi må derfor vente med flere klubbeffekter.

Sak 71/09 Webbasert helseundersøkelse
Professor Frode Lingaas sin webbaserte helseundersøkelse er nå klar, og er allerede gjennomkjørt i en rase. Flere nye raser står i kø. Klubben må virkelig ønske slik kartlegging dersom oppslutningen skal bli god. Vi har pr telefon med Frode Lingaas fått vite følgende:
– Undersøkelsen besvares på nett, og er 3-delt. Man må logge seg på med et passord.
– Første del er identifisering av hund og eier (av sikkerhetsmessige årsaker). Identifiseringen vil ikke bli gjort kjent for klubben. Man krysser også av for at veterinærhøgskolen kan ta kontakt hvis det viser seg å være noe de ønsker å undersøke nærmere/ta prøve av.
– Andre del er en helsedel, og klubben kan komme med forslag til helsespørsmål man ønsker å få kartlagt.
– Tredje del er en atferdsdel.

Kartleggingen består mest av ja/nei-spørsmål. Det er også noen graderte spørsmål (5 grader). Frode Lingaas/Veterinærhøgskolen behandler dataene som kommer inn i helsedelen og atferdsdelen, og presenterer resultatet for klubben. Hvis det skulle vise seg at rasen har et konkret problem, kan vi få oppfølging fra veterinærhøgskolen. F.eks. ved å utvikle rasespesifikk gentest (gentester for samme helseproblem er ulike fra rase til rase).

En helseundersøkelse skal ikke bare besvares av klubbens medlemmer. Det er viktig at flest mulig nåværende og tidligere shibaeiere svarer på spørsmål om sine hunder, også hunder som nå er døde. Utfordringen vår blir å finne fram til alle disse personene, og å motivere flest mulig til å delta.

Prisen for denne webbaserte helsekartleggingen kommer på minst 10 000 kr.

Vi har opp til flere årsmøtevedtak på at helsekartlegging skal gjennomføres, og vi har god økonomi i klubben. Det er ikke et mål i seg selv å ha store oppsparte midler. Men det er et mål å ha frihet til å gjøre ting som dette. Kostnadene kommer i 2010, og muligens også i 2011. Selv om vi har god økonomi, blir det likevel et stort økonomisk løft for klubben.

Hvis vi hadde stått for undersøkelsen selv ville vi likevel måtte betale for spesielle oppgaver (analysering av besvarelser osv). Ved å benytte veterinærhøgskolen sin kvalitetssikrede kartlegging, vet vi at undersøkelsen og analysen blir profesjonelt gjennomført. Og vi kan få oppfølging dersom det skulle bli avdekket et helseproblem i rasen.

I første omgang vil vi skrive en artikkel om dette i første Shib-A-Visa. Der vil vi også be om innspill fra eiere og oppdrettere om erfaringer/spørsmål som bør inn i undersøkelsen. Styret vil finne fram til alle shibaeiere på DogWeb. Styret må fordele denne store jobben. De som ikke er medlemmer i NSK kan tilskrives i egne brev.

Vi må få vite sikkert hvor høy prisen på den webbaserte helsekartleggingen blir ut over de 10 000 før vi binder oss.


Solvor Nærland, referent