Styremøte i NSK 22.10.09

Tilstede: Terje, Gro, Eivind, Lone, Torstein, Eirik og Solvor
Forfall: Lisbeth og Torbjørn 2009-11-06 Webmaster

Sak 54/09 Post/info

  1. NKK varsler høring om nye lover. Hovedstyret vil fremme forslag til revisjon av klubbens lover ved representantskapsmøte i 2010. Det er planlagt å sende ut et lovforslag på høring senest 4. desember, med høringsfrist 8. februar 2010.
  2. Per Kr. Andersen har søkt om å få utvidet sin autorisasjon, og klubben har sagt ja. Styret tar til etterretning at svar er gitt, og gir sin tilslutning. Men styret ønsker prinsippielt å få slike søknader til behandling før svar blir gitt.

Sak 55/09 Økonomi
Estimert overskudd er noe redusert fra forrige styremøte, bl.a. på grunn av høyere utgifter til Dogs4All. Likviditeten er fortsatt god.

Sak 56/09 Opprykk av varamedlem til styremedlem
Johanne Bertling har meldt seg ut av klubben, og går dermed ut som styremedlem. Styret utnevner varamedlemmet Lone Fillipsen som nytt fast styremedlem fram til årsmøtet. Nord-Norge er dermed fortsatt representert. Årsmøte 2010 må foreta suppleringsvalg for gjenstående år av valgperioden.

Sak 57/09 Dommerkonferansen
Søknaden til NKK er ennå ikke sendt. Den vil bli sendt innen 1. november.

Sak 58/09 Evaluering av distriktskontaktordningen
Årsmøte 2009 vedtok å evaluere distriktskontaktordningen sammen med distriktskontaktene. Johanne Bertling og Gro Mandt fikk av styret i oppdrag å ta kontakt med distriktskontaktene, og laget en liste med spørsmål til dem. Seinere trakk Johanne seg, og Gro fullførte arbeidet alene. Gro hadde utformet en grundig og oversiktelig sammenfatning av svarene, og denne var før møtet sendt styret.

Kort om svarene:
– 3 av 5 distriktskontakter har svart
– distriktskontaktene anser seg som et bindeledd mellom klubb og medlemmer
– medlemmene etterspør først og fremst informasjon om rasen, tur og treff
– klubben har få medlemmer, og disse bor spredt over store geografiske avstander
– mange shibaeiere er ikke medlemmer av klubben, og klubbens informasjon når derfor ikke disse
– distriktskontaktene mener det først og fremst bør satses på aktiviteter som er spesielle for rasen, og f.eks. foredrag om hunderelaterte emner (forutsetter økonomisk støtte)
– alle distriktskontaktene som har svart, mener at det er behov for ordningen, og alle ønsker å fortsette i vervet

Styret drøftet innholdet i evalueringen, og særlig hva som kan gjøres for å nå de som ikke er medlemmer. Oppdretterne blir bedt om å informere nye valpekjøpere om klubben og oppfordre dem om å melde seg inn. Styret (ved leder og sekretær) har dessuten tilgang på eierdata på DogWeb, og kan dermed finne fram til nye shibaeiere. Styret vil vurdere om vi skal ta egen kontakt med dem. Også tanken om egne valpekurs i distriktene ble såvidt drøftet:

Gjennom egne valpekurs kunne vi gitt nye shibaeierne opplæring og veiledning i hvordan det er lurt å samhandle med valpen og trene i samsvar med shibaens personlighet og adferd. Det kunne vært en veksling mellom teori om shiba og praksis. Ved å avslutte kurset med en enkel innføring og smakebit i de former for hundesport vi har i Norge, får valpeeierne hjelp til å finne ut hva de evt vil trene videre i innen de ordinære lokale hundeklubbene. Problemet er at det i noen distrikt er få nye shibaeiere i halvåret, og at disse ofte bor spredt. Antakelig måtte slike kurs ha blitt arrangert i helg, slik at folk kunne reise.

Styret vil tenke nøyere gjennom om dette er noe vi skal jobbe mer med, og vil også etterlyse medlemmenes tanker og forslag vedrørende distriktskontakt-ordningen.

Sak 59/09 Forventninger til klubbens rolle
Hvilke forventninger har vi til en raseklubb og til forholdet til andre hundeklubber? Hva skal raseklubben ta seg av selv, og hva skal overlates til andre klubber og organisasjoner?

Styret vil oppfordre medlemmer til å ta egne initiativ/igangsette aktiviteter som kan være til glede for flere. Dette kan f.eks.være en samling eller diskusjonsforum for shibaeiere som driver med jakt eller lydighet. Forøvrig trenger styret å tenke mer konkret på saken, men vil komme tilbake til den.

Sak 60/09 Nye raser inn i NSK?
Styret vil jobbe med en søknad til NKK om å bli raseklubb for de små japanske rasene Shikoku, Hokkaido, Kishu og Kai. Disse omfattes nå av R.U.R (Raser uten raseklubb) i Norge. For å kunne invitere f.eks. Shikoku eller Hokkaido til Shibaspesialen, må vi invitere alle rasene i R.U.R. i gruppe 5, dvs også raser uten tilknytning til Japan. Dette unngår vi dersom de opptas i Shibaklubben.

Denne saken må behandles endelig på årsmøtet i NSK, men vi håper et styrevedtak kan få NKK til også å la oss ta med japanske spisshundraser uten raseklubb på Japanspesialen 2010.

Det kan dessuten etterhvert komme hunder av disse rasene til Norge, siden de finnes i andre nordiske land. Disse rasene er så små at det vil være vanskelig for dem å kunne starte sin egen raseklubb. Dette krever minst 50 medlemmer.

Sak 61/09 NKKs forslag til nye etiske grunnregler for avl og oppdrett

Følgende forslag er fremmet av Sunnhetsutvalget i NKK:
a. Innavl. I pkt 2 tilføyes følgende: Det skal ikke foretas paringer mellom søsken, far/datter, mor/sønn eller tilsvarende tette paringer. Halvsøskenparinger eller paringer med tilsvarende innavlsgrad bør unngås. Innavlsgraden beregnes på grunnlag av en 6 generasjoners stamtavle; ved bruk av importer brukes de stamtavleopplysningene som er tilgjengelig i 4-6 generasjoner.

Styret gir sin tilslutning til dette forslaget. Hvis det skal gis dispensasjon ved tjuvparing, kan kullet bare registreres med avlsforbud.

Følgende forslag er fremmet av Sunnhetsutvalget i NKK:
b.  Tispas alder ved første paring. Pkt 7,2. ledd forandres til følgende: Tispen skal være minst 18 mnd på paringstidspunktet. Dersom raseklubben anbefaler at tispen bør være eldre enn 18 mnd ved første paring, bør dette overholdes.

Styret er enig i innskjerpingen, og sender sin tilslutning til forslaget til NKKs Sunnhetsutvalg.

Sak 62/09 NKKs registrering av farger på shiba
Styret er av et medlem bedt om å ta opp med NKK og med oppdretterne at shibavalper skal registreres med farger slik de er beskrevet i rasestandard og klubbens nye rasekompendium.
På baksiden av skjemaet som brukes av oppdrettere ved registering av valper, står det at valpens farge skal angis slik den er beskrevet i rasens standard.

I standard for shiba står fargene beskrevet slik: FCI standard: rød, black and tan, sesam, sort sesam, rød sesam. Urajiro er betegnelsen på de kremfargede tegningene, og alle farger skal ha Urajiro.

Styret ønsker at alle shibavalper registreres med fargene slik de står skrevet i den japanske  standarden og i NSKs rasekompendium. Det skaper forvirring at valper  med lik farge registreres som rød av en oppdretter og som rød/krem av en annen, og at andre valper med lik farge registeres som black/tan av en oppdretter og sort/tan/krem av en annen. Også i dagligtale omtales shibaens farger som hhv rød, black & tan og sesam.

Selv om oppdrettere har andre oppfatninger om hva som er mest beskrivende eller korrekt, ber styret alle om å bruke de samme fargebetegnelsene ved registrering, dvs rød, black & tan og sesam. Vi har også fått vite at disse betegnelsene blir brukt av alle oppdretterne i Sverige.

Når ikke identiske betegnelser blir brukt av alle oppdrettere ved registrering, vil det dessuten føre til problemer ved evt søk etter fargekriterier på DogWeb o.l.

Styret vil i første omgang oppfordre shibaoppdrettere på klubbsiden og i medlemsbladet til å registrere valper med de fargebetegnelsene som benyttes i standarden og i rasekompendium, dvs: rød, black and tan og sesam.

Sak 63/09 Rasetorg på Dogs4All
Terje orienterte om planleggingen. Det er dekket med folk på de fleste øktene. Vi må betale ekstra for strøm og for strømspot’er. Det skal trykkes opp 3 store bilder (100 x 70) til bruk nå og seinere.

Sak 64/09 Eventuelt
Shibakalenderen blir på dobbel A4-størrelse (dvs at både foto og kalenderdel blir i A4, med spiral mellom). Papirkvalitet blir som i rasekompendium.
Harriet blir bedt om å ferdigstille kalenderen etter ønsker som tidligere har kommet fram. Styret ber om at kalenderen er ferdig trykket i god tid før Dogs4All.

Solvor Nærland, referent