Styremøte i NSK 23.02.09

Tilstede: Solvor, Gro, Torstein, Terje, Torbjørn, Lone og Lisbeth. Christen Lang under sak 9/09
Forfall: Inger Merete, Eirik, Tonje 2012-06-12 Webmaster

Sak 9/09 Rasekompendium
Utkast er utsendt til styret, og Christen Lang deltok under denne saken. Noen figurer og bilder skal byttes ut. Endelig forslag fra komiteen skal foreligge 1. mars.  Deretter skal utkastet ut på høring. Alle oppdrettere med kennelnavn, som er medlemmer i klubben, får utkastet tilsendt på mail og får 10 dager til å gi kommentarer på eget skjema. Vi håper å kunne godkjenne endelig versjon på neste møte, 23/3.

Sak 10/09 Post/Info
a) Mottak og godkjenning av styremøtereferater:  Alle som er til stede skal bekrefte at de har lest referatene, uansett om man har kommentarer eller ikke, innen en uke.
b) Elektronisk påmelding/betaling i DogWeb-Arra ved arrangement av utstilling tilbys nå til alle arrangører, men vi velger å ikke bruke løsningen så lenge vi klarer å holde oversikt over påmeldte og innbetalinger selv. Vi synes også at dette er en unødvendig  kostnad.
c) Hundesport etterlyser småsaker, råd og tips til Norgespoten og til Aktivitetskalenderen. Vi kan annonsere aktiviteter som treff/kurs, men da må arrangørene melde fra til Lisbeth i god tid. Vi kan også sende inn små historier og lignende for å kunne få frem shiba i Hundesport.
d) Info om Norges Varemesse i forbindelse med Norsk Vinnerutstilling, inkl klubbenes salgsmesser.
e) Brev fra NKK om medlemsklubbenes lover. Våre lover er iht NKKs lovnormal og vi tar til etterretning at NKK kan endre sine lover på nytt og at det kan bli nødvendig med tilpasninger i våre lover.

Sak 11/09 Økonomi
Status er den samme som sist, altså har klubben godt med penger på konto for tiden. Til neste møte kommer justert budsjett.

Sak 12/09 Oppnevning av representanter til NKKs representantskap 25. april.
Vi har fått endelig medlemstall fra NKK, og oversikt over antall representanter fra de ulike klubbene
Etter fullmakt fra årsmøtet vil følgende 2 personer med vara representere NSK: Torstein Gleditsch og Terje Håheim, med vara Lisbeth Høyem. Vi forespør Laila Nagel om å være 2. vara.

Sak 13/09 Sponsorgruppen.
*Torbjørn og Eirik går inn som nye medlemmer, sammen med Per og Kari Pedersen. De avtaler selv hvem som skal ha varelager.
*Arbeidsbeskrivelse for gruppen ble vedtatt, og disse vil bli lagt ut på klubbens sider og i Shib-a-visa.

Sak 14/09 Japanspesialen 2009
*NAK vil også være med på annonse i Hundesport
*Gruppebestilt hytter ved Hunderfossen, frist 30.mars, info vil komme i Shib-a-visa og på nett. Terje leter etter andre alternativer som vi kan henvise til.
*Påmeldingsavgiften skal fortsattvære 250,-
*Det ble diskutert hvilke premier som skal være på Spesialen, og alle oppfordres til å se etter alternativer til neste møte.

Sak 15/09 Eventuelt
Ingen saker

Referent Lisbeth Høyem