Styremøte i NSK 23.03.09

Tilstede: Solvor, Terje, Torstein, Inger Merete, Gro, Lisbeth
Forfall: Lone, Torbjørn, Eirik, Tonje

2009-04-14 Bengt Eggen

Sak 16/09 Post/info
a Til orientering: Resultat innbetalte kontingenter NKK
b Til orientering: Endrede regler for klarering av britiske dommere
c Til orientering: Høring om forslag fra DUK 50 % nordiske dommere 
d Til orientering: Korrekturlesing terminlisten 2010
e NKKs representantskap. Sakspapirene er kommet og er utsendt til alle i styret. Våre representanter meldes på. Vi tar opp dette via mail når vi har hatt litt tid til å lese gjennom.

Sak 17/09 Styrets behandling av rasekompendiet
Kompendiet med innkomne kommentarer/komiteens vurdering godtas av styret og kompendiet vil bli sendt til NKK i løpet av en uke.

Sak 18/09 Økonomi
-Hva med medlemmer/tillitsvalgte som ikke har betalt kontingent 2009? Terje sender felles mail til de som ikke har betalt.
-Per d.d. har 227 betalt kontingent
-Utkast til Budsjett 2009 fra Terje. Ferdigstilles og sendes ut sammen med årsmøtepapirene.

Sak 19/09 Shibaspesialen 2009
a Tiltak når utstillere ikke har betalt påmeldingsavgift: Utstillere får ikke delta på utstillinger/arrangement i regi av NSK, NAK og NAAK før utestående er oppgjort. Med utestående menes ubetalte beløp + 50 % tillegg for sen betaling.  Alle klubbene er solidarisk enige om dette, og vil utveksle navn på utstillere som ikke betaler. N.N. som ikke har betalt for 2008 vil få en purring til.
b Premier til CK og HP, bestilles med gravering eller merke på. Utstillere kan velge mellom premie eller rosett.
c Som gaver til dommer/ringpersonale bestilles det votter fra Strikkegruppen

Sak 20/09 Eventuelt
– Tom Hofsli har ”lagt ned” shiba.no, styret kan tenke seg å overta dette domenet. Torstein og Terje sjekker muligheten for å overta domenet og evt få eget org.nummer
– Vi mottar av og til tilbud om kurs og lignende fra eksterne arrangører. Styret vil ikke bruke klubbens nettside eller medlemsbladet til å formidle disse, da vi ikke har mulighet til å sjekke ut arrangører. Vi vil ikke publisere ting som vi ikke kan stå inne for.

Referent Lisbeth