Styremøte i NSK 25.03.08

Referat fra styremøte i NSK den 25. mars 2008

Tilstede: Torstein, Sverre, Laila, Tove, Terje og Solvor
Forfall: Inger Merete

Prioriteringen på dette møtet var årsmøtesaker/ sakspapirer.

Sak 32/08: Årsmøtesaker/-papirer
Terje hadde sjekket pris på trykking/utsending av sakspapirer fra trykkeri. Etter en økonomisk avveining kom styret til at kostnad i forhold til å trykke/sende ut papirene selv var ganske liten. Styret vedtok derfor å benytte trykkeri. Laila ringer trykkeriet og avtaler nærmere. Hun ber om å få en frist for når trykkeriet må ha mottatt papirene for å sende ut årsmøtepapirene innen fristen, som er 11. april. Deretter gir Laila oss sin frist for når hun må ha alt samlet.

Laila skriver innkallingen med dagsorden. Hun kopierer også tidligere forretningsorden, fullmakt samt bruksanvisning for fullmakt og forhåndstemme og lager evt stemmeseddel i samarbeid med valgkomitéen.

Solvor hadde laget et utkast til årsberetning, og fikk noen innspill til videre arbeid.

Terje får hjelp av Sverre til å avslutte regnskapet, og sender dette med bilag til revisor. Terje jobber også videre med budsjettforslaget.

Solvor la fram forslag til innhold i handlingsplan, og fikk råd og synspunkter til videre arbeid.

Torstein la fram forslag til vedtak vedr HD-saken, og fikk oppslutning om dette. Han jobber videre med begrunning.

Laila hadde vært i kontakt med andre landsdekkende hundeklubber med forespørsel om hvordan avstemning skjer når det bare er en kandidat til verv. Disse hundeklubbene hadde andre system enn oss.  Styret vil vurdere om vår praksis skal tas opp som årsmøtesak, og det jobbes videre med forlslag til vedtak.
Sak 33/08: NKKs Representantskapsmøte 26. april
Med bakgrunn i sakslisten for møtet fant styret at vår lille klubb ikke hadde ressurser til å prioritere dette. Det ble vedtatt at vi ikke stiller med representant.
Sak 34/08: Sak som ikke offentliggjøres
Styret drøftet en sak som ikke offentliggjøres foreløpig, og gjorde et vedtak i saken.
Solvor, referent