Styremøte i NSK 26.08.08

Referat fra styremøte i NSK 26. august 2008

Til stede: Terje, Tonje, Inger Merete, Eirik, Solvor og Lone (sistnevnte var ikke tilstede under sakene 71 og 73) Forfall: Gro, Torbjørn, Lisbeth og Torstein

70/08 Post og info a. Nye utskriftsmuligheter i DogWeb-Arra for utstillingsarrangørene. Mer info om dette på http://www.nkk.no/klubb b. Kommisjonsmøte om Vigdis Nymark ble avholdt i NKK 13. august. Hun har dermed fullført sitt aspirantarbeide for aut. på bl.a. shiba, og kommisjonsmøte er siste instans for å autorisere en dommer for en rase. c. Arne Foss har fått godkjent autorisasjon til å dømme shiba etter fullført aspiranttjeneste og avholdt kommisjonsmøte før ferien. d. Shibaspesialen 2008 er anerkjent av NKK e. Invitasjon til raseklubber om å delta med topphunder i Amerikanske Kennelklubbs finaleutstilling kom i brev fra NKK midt i ferien. AKC inviterer hunder fra ca 50 andre land, og de syv mestvinnende hundene i 2007 i hver rase i hvert land er kvalifiserte (bare championer). Informasjon om de norske hundene som er kvalifisert og der hundeeieren har interesse av å delta, må av raseklubben sendes til NKK, som videresender påmeldingen til AKC. Hundene listes så opp på AKCs hjemmeside og blir siden invitert av AKC til å delta (deltakerne må betale alle utgifter selv). Påmeldingsfristen var opprinnelig gått ut. Styret vedtok å be NKK om forlenget frist.

Kommentar: Dagen etter styremøtet ble NKK kontaktet av vår sekretær, og påmeldingsfristen ble utvidet til ut måneden. Eierne av de hunder det gjelder, er kontaktet.

71/08 NKKs vedtak i disiplinærsak NKKs Disiplinærkomité har hatt saken til behandling, og har vedtatt å sende personen en skarp advarsel for sin handlemåte.

Styret tar NKKs Disiplinærkomité sitt vedtak til etterretning, og anser seg ferdig med dette nå.

72/08 Rasepresentasjon i Hundesport nr 10 Solvor hadde sendt ut teksten på forhånd, og flere hadde forslag til bilder. Med et par mindre endringer ble teksten bifalt. Billedutvalget ble noe diskutert. Men det var enighet om at dette skal være en rasepresentasjon, en introduksjon til rasen, ikke sees som et rasekompendium. Valg av bilder skal vise korrekte representater, men mindre detaljer skal ikke overstyre billedkvaliteten. Ut fra det vedtok styret 11 bilder, og også hvilket som skal utgå hvis vi ikke får med alle. Det avventes fortsatt godkjenning på bruk av et av bildene, og valg av reservebilde dersom denne ikke kommer. Alle fotografene er gjort oppmerksom på at det i bladet ikke vil stå hvem som har tatt bildene.

73/08 Uttalelse til NKK i forbindelse med søknad om opptak som dommerelev NKK har mottatt søknad om å bli opptatt som dommerelev, og ber om uttalelse fra raseklubb.

Styret ga Inger Merete og Solvor i oppdrag å svare på dette.

74/08 Tove Holmøys bilde til kort Tove har laget 3 forslag med motivet Shiba i natur. Av disse valgte styret å kjøpe det ene. Det vil bli trykket 250 stk av kortet. Kortet vil være til salgs på steder der vi stiller med stands (Exporama, Bjerke, Shibaspesialen), og på klubbens nettside.

Det ble tatt opp at ikke alle medlemmene bruker klubbens nettside. Styret ønsker derfor at Shib-A-Visa påny skal vise klubbeffektene på en fargeside (f.eks. på baksiden av bladet). Spesielt gjelder det nye effekter, som strikkeproduktene og dette nye kortet.

75/08 Eventuelt Lisbeth har informert om at hun har tatt kontakt med aktuelle klubber om praksis med poeng for brukskonkurranser. På grunn av ferieavvikling har hun ikke fått svar. Kommer tilbake til saken.

Solvor Nærland, referent