Styremøte i NSK 27.04.09

Tilstede: Gro, Lone, Terje, Torstein, Inger Merete, Lisbeth og Solvor
Fravær: Torbjørn, Eirik og Tonje 2009-05-08 Bengt Eggen

Sak 21/09: post/info
a. NKKs Representantskap 25.04.09:
Torstein og Terje var valgt til å representere NSK. Terje måtte melde forfall, og ingen av de valgte vararepresentantene kunne møte. Torstein representerte derfor NSK alene med våre to stemmer. Han ga tilbakemelding fra møtet.
b. Forespørsel om raseklubbenes dommerønsker på NKKs utstillinger 2011 og 2012:
Vi gir tilbakemelding om at vi fortrinnsvis ønsker nordiske dommere
c. Nettvett: Fra medieansvarlig i NKK har vi fått et hefte med tips om regler og ansvar på nett, bl.a. i forhold til innlegg på diskusjonsfora som kan være sjikanerende eller usaklig. Det anbefales å ha en moderator som systematisk følger med og fjerner uønskede innlegg. Vi mener at våre webmastere ivaretar denne funksjonen.
d. Purring på kontingent 2009: Medlemmer som ikke har betalt kontingent for 2009 med kjent mailadresse har fått mail med spørsmål om de fortsatt ønsker å være medlem. I tillegg har vi spurt noen spesielt.
e. Max antall sider til Hundesport: Hundesport får så mange innsendte sider at de ber om at sidetall i saker holdes nede. Artikler skal være på 2-3,5 A4-sider, mens saker til Norgespoten skal være på ½ -1 A4-side.
f. NKK arrangerer dommerelevkurs for eksteriørdommere våren 2010, med søknadsfrist 1. september 2009. Etter oppfordring tar vi annonse for kurset inn i medlemsbladet.

Sak 22/09: Årsmøtet 2009
a. Valgregler vedtatt på Årsmøtet 2008:
NKK ved Ole Arild Fossmo, har vurdert vedtak om endret valgordning i NSK og sier bl.a.; ”Altså det å slik som beskrevet bli pålagt å stemme ja når det ikke finnes motkandidat, kan ikke godtas. (Det samme også selvfølgelig om det er flere kandidater som er foreslått, her og kan enhver benytte sin rett til å stemme blankt)”.
Styret tar dette til etterretning, og lager en stemmeseddel som ikke er avkrysset selv om det bare er én kandidat til et verv, og der det blir mulig å stemme blankt.
b. Styrets beretning: Solvor hadde laget et forslag, og dette ble vedtatt med et par mindre endringer.
c. Regnskap: Terje har fått hjelp av Sverre Kjøbli til å gjøre opp regnskapet, som har et overskudd på vel 15 000 kr.
d. Budsjett: Terje la fram forslag til budsjett, som styret sluttet seg til.
e. Revisjonsberetning: Revisor har fått tilsendt regnskap med alle vedlegg, og har lovet å jobbe raskt.
f. Handlingsplan: Solvor la fram forslag til handlingsplan, og denne ble vedtatt.
g. Innkomne saker/vedtektsendringer: Det er ingen innkomne saker til årsmøtet. Heller ikke styret har spesielle saker. Det er ikke behov for vedtektsendringer nå.
h. Koordinering av sakspapirer + klargjøring til trykking: Lisbeth tar i mot alle saker og annet som skal være med i årsmøtepapirene, klargjør dem for trykking, og avtaler med trykkeri. Sakspapirene må sendes medlemmene med poststempling seinest torsdag 30. april.
i. Leie av lokaler + tidspunkt for årsmøtet: Møterom til årsmøtet er ordnet. Tidspunkt for start av årsmøtet ble satt til kl 20,00 fredag 29. mai.

Sak 23/09 Shibaspesialen
a. Utstillingen: Pr.d.d. er det påmeldt 41 hunder og 1 valp. Av disse er halvparten shiba. Erfaringsmessig kommer de fleste påmeldinger i siste liten, så vi regner med mange flere. Det er ordnet med utstillingsleder og med ringsekretær. Skriver gjenstår. Alle ble oppfordret til å ta med seg div premier til utstilling og til utlodning.
b. Kiosk: Sponsorgruppen er bedt om å organisere kiosk og salgstand under Shibaspesialen, og de er i dialog med Inger Merete m.h.t. råd og tips. Bortsett fra utstillingskomiteén (Inger Merete og Lisbeth) og fotograf (Harriet) bes både vi som er i styret og andre medlemmer om å jobbe en økt hver i kiosken. Gi beskjed til sponsorgruppen ved Kari.
c. Fotografering: Harriet fotograferer alle deltakende shibaer for Shib-A-Visa. Hun trenger hjelp fra en assistent til å holde rede på kat.nr. til den enkelte hund.

Sak 24/09 Innføring av Sunnhetsutvalg
Styret vedtok å innføre og oppnevne et Sunnhetsutvalg for shiba. Sunnhetsutvalget er underlagt styret, og vil være rådgivende overfor styret og veildende overfor oppdrettere. Styret pekte på følgende aktuelle mål/fokusområder for et Sunnhetsutvalg for shibarasen:
– økt genbase ved at flest mulig rasetypiske hunder brukes i avl ( typemessig, fysisk og psykisk sunne hunder)
– at bare klinisk friske hunder skal brukes i avl (jvf NKKs avlsstrategi). Hos shiba innebærer det spesielt å unngå at hunder med kløe/allergi brukes i avl
– unngå matadoravl
– være obs på shibaens fertititet
Også helsekartlegging vil være en oppgave for Sunnhetsutvalget.
Oppgavene/mandatet til Sunnhetsutvalget vil bli mer presist definert etterhvert.

Styret vedtok å be følgende personer om å være medlem i Sunnhetsutvalget:
Eivind Mjærum, Christen Lang, Lisbeth Høyem og Solvor Nærland.

Sak 25/09 Fastsettelse av styremøte i mai
Vi har behov for et styremøte i mai for gjennomgang av alle årsmøtesaker og –oppgaver. Bl.a. må vi ha forslag til møteleder, referenter, protokollunderskrivere, tellekorps.
Vi trenger også en siste gjennomgang av Shibaspesial-arrangementet og kiosk-avvikling.

Dette styremøtet ble bestemt å være tirsdag 12. mai kl 20.

Sak 26/09 Eventuelt
NKK har fått rasekompendiet vårt, men har ennå ikke gitt noen tilbakemelding. NKK kan etter søknad gi støtte til 50% av trykkeutgiftene for inntil 100 eks. Vi må først innhente tilbud fra noen trykkerier, og legge disse fram for NKK. Torstein innhenter tilbud. Vi ønsker at det skal trykkes 100 eks. av rasekompendiet når vi har fått det godkjent.

Det ble redegjort for to små endringer som var foretatt i rasekompendiet, og besluttet å drøfte dette nærmere med komitémedlem.


Solvor Nærland,
referent