Styremøte i NSK 29.04.08

Referat fra styremøte i NSK 29. april 2008

Tilstede: Laila, Sverre, Solvor, Terje (til og med sak 45), Tove (under sak 41,1) Siden Inger Merete ikke kunne være med på møtet, deltok Lisbeth på vegne av utstillingskomitéen under sak 45 og deler av sak 46.
Forfall: Torstein og Inger Merete

Sak 41/08 Post/info

  1. Tove Holmøy, som er designer, illustratør og maler, har gitt 2 akvareller til jubileumslotteriet. Akvarellene viser shiba, og er nydelige. Etter forespørsel har hun også gitt prisoverslag dersom klubben ønsker å kjøpe akvareller som utstillingspremier og/eller som postkort. Dette kommer vi tilbake til under sak 45.
  2. Tilbakemelding fra utstillingskurs: Erfaringene var positive, både faglig, lokaliteter og med servert mat, og økonomisk. Fordi så liten del av kurset foregikk innendørs, ble det gitt et fradrag på kr 500. Under forutsetning av tilskudd på kr 910 fra Studieforbundet, vil kurset gi klubben et overskudd på kr 3400.
  3. Diplom til vinnere av årskonkurranser: Viser til sak 06/07, der det ble vedtatt å gjeninnføre praksis med utdeling av diplom til vinnere av årskonkurransene. Dermed vil vinnerne fortsatt ha et håndfast bevis på hederen etter at vandrepokalene har vandret videre. Lisbeth fikk i oppdrag å finne fram den tidligere brukte originalen, og hun har nå gjort avtale om trykking av diplom til vinnerne for 2007. På diplomene vil det kun stå navn på hund.
  4. Statutter tilhørende An-An’s vandrepremie: Siden den opprinnelige boka ikke er i klubbens eie lenger, manglet vi statuttene. Solvor har vært i kontakt med innehaver av kennel An-An, Anne Lise Johansen, som opprettet vandrepremien, og har nå fått statuttene. Det ble også opplyst at den nye erstatningsboka er ferdig gjenoppbygget. Statutter og alle vinnere er på plass. Opprinnelige bilder av alle vinnere bortsett fra vinneren i 2006, er kommet inn i boka. Det nye albumet er blitt nydelig, og ligner veldig på det opprinnelige.
  5. Laila har hatt telefonkontakt med personen som har fått purringer på dokumenter, vandrepokal m.m. Vedkommende hevdet å ha sendt vandrepokal med album til klubbens sekretær i sommer. Klubben har ikke mottatt dette. Vedkommende viste dessuten til at brev til ham kunne blitt sendt i vanlig postgang istedet for som mail. Leder minnet om at alle brev med vedlegg, tilsammen 6 brev (inkl. kopi av brev til NKK), er sendt i vanlig post til den adressen som ble oppgitt etter flytting (sjekket mot Gule sider). Det første brevet, som ble sendt rekommandert, kom i retur. Styret vil ikke bruke mer tid på dette. Vi avventer vedtak i NKKs Disiplinærutvalg, og vil følge dette uansett utfall.

Sak 42/08: Økonomi

Shibaspesialen 2008 var budsjettert med en inntekt på kr 10 000, mens det ligger an til 14 000. Kiosksalg og salg av effekter kan gi ytterligere overskudd.

Medlemssituasjonen er at det pr.d.d. er 198 som har betalt kontingent for 2008. Det ble vedtatt at nye medlemmer som har meldt seg inn i klubben etter at årsmøtepapirer ble sendt ut, blir gjort oppmerksom på at disse ligger på klubbens nettsider.

Sak 43/08:  Forslag til div. oppgaver på årsmøtet

Vanskelig å foreslå før vi vet hvem som kommer. Tar det opp på selve årsmøtet.  Komplett regnskap for 2007 skal være tilgjengelig for årsmøtedeltakere som ønsker å se det. Terje kommer ikke selv, men sender mappen med regnskap dit med Torstein. Solvor tar med protokoll og vedtekter. Laila tar med oppdatert medlemsliste.

Sak 44/08: Arkivforvalter

Det finnes en stor kartong med ca 10 gamle permer med dokumenter. Alle dokumentene er minst 3 år gamle. Disse gamle permene har ved alle skifter av sekretær blitt overført fra den gamle til den nye sekretæren. Tilsvarende gamle permer finnes med regnskap opp gjennom årene, som på samme måte har blitt overført fra gammel til ny kasserer. Siden disse gamle dokumentene/regnskapene har større historisk enn praktisk verdi, ønsker styret at permene skal oppbevares på et fast sted uavhengig av hvem som til en hver tid har tillitsvervene.

Per og Kari Pedersen fra Biri har sagt ja til å oppbevare permene, og ble av styret oppnevnt som arkivforvaltere. Oppgaven blir å forvalte dokumenter og regnskap som er mer enn 2 år gamle. Kritikker som er fra 2006 og eldre, kan kastes. Dersom arkivforvalterne ønsker det, kan de kjøpe bokser o.l. til oppbevaringen, og sende regning til klubben. Skulle det under bestemte omstendigheter være nødvendig å få tak i noen av de dokumentene de forvalter, vil det være mulig.

Sak 45/08: Shibaspesialen

Etter avtale ble Lisbeth oppringt for å delta under behandlingen av denne saken. Hun informerte om status så langt:

Følgende antall hunder er påmeldt til Shibaspesialen lørdag 10. mai.
Japansk spisshund 11
American akita 3 (+1 valp)
Akita 8 (+2 valp)
Shiba 43 (+4 valp)

• Supplement av rosetter er kommet, og premier er underveis.
• Etter fullmakt fra kasserer er det bestilt nytt telt til å ha i ringen. Teltet kan slås opp i begge ender, og koster kr 2400. I tillegg brukes gamle partytelt til kiosk/sekretariat.
• Bjørn har laget shibasiluetter til plasseringer i ringen.
• Ringen vil bli satt opp fredag før årsmøtet
• Laila setter opp en arbeidsplan over ansvar for kiosk og premieutdeling.
• Sverre henter dommeren
• Det som ikke er avklart, er utnevning av utstillinsleder, dvs en som ikke skal stille ut hund, men som er tilstede under hele utstillingen.

Tilbudet fra Tove Holmøy om kjøp av 2 akvareller til premier ble tatt opp. Vanligvis gir klubben premier til en kostnad av ca 70 kr, mens disse vil koste 600 kr pr stk, ferdig montert med passpartout, glass og ramme. Med bakgrunn i at Shibaspesialen denne gang er en jubileumsutstilling, vedtok styret likevel å kjøpe 2 akvareller som premier. Disse skal gå til BIR og BIM shiba. På passpartoutet skal det stå ”Jubileumsutstillingen 2008”. Dette for å gjøre det tydelig at dette er spesielt, at klubben ikke skal ha så kostbare premier på framtidige utstilllinger.

Sak 46/08 Jubileumsfesten

• Lokalene for festen har nå fått kjøkken på plass. Kjøkkenet inneholder utstyr utenom kasseroller. Lisbeth sjekker om kokken har dette. Hvis ikke, prøver Sverre å få tak i.
• Kokken anbefaler at festdeltakerne tar med en god spansk vin til middagen.
• Det er påmeldt 33 personer inkl dommer til festen
• Program i tillegg til middag:
– Foredrag om starten av shibaens historie i Norge og om foreningen Shibaens venner v/Christen
– Jubileumslotteri: Toves 2 akvareller blir hovedpremier. I tillegg er vi alle bedt om å ta med premier
Sak 47/08:  Innføring av krav om minimum 2 eller 3 ulike dommere ved årskonkurransen for brukshund.

Dette var et skriftlig forslag som styret hadde mottatt fra et medlem. Det ble bl.a. vist til slikt krav for å oppnå championat, og vedkommende mente også at det var krav om dette for bruks og LPs offisielle lister.

Årskonkurransene i NSK er ikke offisielle, og det er det ikke tilsvarende krav for de andre årskonkurransene.

Styret vedtok å utsette behandlingen av saken fordi det ikke hadde oversikt over konsekvensene ved å innføre en slik bestemmelse.

Sak 48/08: Eventuelt

Styret vil be sponsorgruppen om å ta på seg ansvaret for Shibakalenderen 2009, og ønsker at denne skal være ferdig til Hundemessen 2008 (oktober?).

 

Solvor Nærland, referent