Styremøte i NSK 13.11.07

Referat fra styremøte i NSK 13. november 2007

Tilstede: Inger Merete, Laila, Torstein, Sverre, Terje og Solvor. Meldt forfall: Tove.
Sak 60/07: Post/informasjon
1. Solvor har bedt Lisbeth finne malene til de diplomer som tidligere ble delt ut til vinnere av årspremier. Disse er funnet, og kan brukes. Lisbeth er bedt om å lage diplomer til de 6 som blir vinnere av årspremiene for 2007
2. Fra styret deltok Laila, Terje og Torstein på Hundelivsmessen i Exporama, og de delte med seg noen erfaringer. Positivt var vår klubbs plassering i forhold til hvor folk ferdtes. Negativt var et ”hoppeslott” som var plassert like ved, og som ble drevet med aggregat. Det medførte mye bråk. Vi vil gi tilbakemelding til arrangøren om det. Hvis vi skal delta neste år, vil vi i forkant profilere det som et shibatreff, evt med egne arrangement i tilknytning til messen.Sak 61/07: Økonomi
Kasserer hadde på forhånd sendt oss et oppsett over Resultater 2007. Det ser bra ut regnskapsmessig, og likviditeten synes å være god. Vi ser ut til å gå mot et pent overskudd.

Sak 62/07: NSKs kriterier for utlevering av vandrepremier

Det ble gjort følgende vedtak:

Premissene for vandrepremier er at premiene skal vandre videre til nye vinnere. Ved at vandrepremier ikke tilbakeleveres innen fristen, vil ikke nye vinnere kunne få pokalene de har rett på. NSK vil reagere strengt på slik misligholdelse fordi konsekvensene blir så negative for andre medlemmer.

For å få utlevert NSKs vandrepremier må eier av hunden:
1. Være medlem av Norsk Shibaklubb når det gjelder årskonkurranser
Øvrige kriterier gjelder alle typer vandrepremier:
2. Personlig kvittere for mottakelse av pokal og evt bok, og gjennom det forplikte seg til å levere tilbake dette i god stand innen fristen (pokal skal også være inngravert ny vinner eller bok oppdatert med bilde og etterspurte opplysninger)
3. Pokal og evt bok skal leveres NSKs sekretær i god tid før neste årsmøte/Shibaspesialen
4. NSKs sekretær kan etter avtale godkjenne at pokal/bok leveres under Japanspesialen, men da før arrangementet der den skal deles ut til ny vinner
5. Personer som tidligere har brutt reglene ved å ikke ha levert pokal/bok innen angitt frist, kan ikke vinne NSKs vandrepremier påny. Vinner av premien blir i såfall eier av neste hund på listen.
6. Dersom person som ikke selv kan vinne vandrepremier (jvf punkt 5) eier hund sammen med annen person som tilfredsstiller kravet i punkt1, kan vedkommende vinne vandrepremie ved selv å kvittere for den og være personlig ansvarlig for tilbakelevering etter punkt 2 og 3 eller 4
Sak 63/07: Instruks for NSKs distriktskontakter

Det ble gjort følgende vedtak:

NSKs distriktskontakter er bindeledd mellom styret og medlemmene.

Distriktskontaktenes hovedoppgaver er:
• å gi råd om rasen og informasjon om klubben, eller hjelpe med å finne ut hvor medlemmet kan henvende seg for å få dette
• sørge for div. arrangement i sitt distrikt (for eksempel treff, turer, trening, evt også forelesning eller kurs om rasen)

Eventuelle utgifter til vanlige treff/premier/turer og lignende, skal finansieres lokalt. Dette kan gjøres gjennom for eksempel lotteri av premier innsamlet av deltakere og andre sponsorer. Evt overskudd kan brukes ved nye arrangement. (Enkelt regnskap over inntekter/utgifter).

Distriktskontakt kan søke styret om økonomisk støtte til mer kostnadskrevende virksomhet, som f.eks forelesning/kurs om rasen og regionale arrangement som er av interesse for hele klubben. I slike tilfeller skal det avtales hvordan et evt overskudd skal fordeles mellom klubb og distrikt.

Distriktskontakt utpekes av styret for en periode på inntil 2 år om gangen.
Distriktskontakt er representant for NSK, og må på alle måter opptre slik at det ikke er til skade for klubben eller hundesaken.

En representant fra styret skal oppnevnes som kontaktperson for distriktkontaktene, og skal ha regelmessig kontakt med dem.

Sak 64/07: Jubileumsfest
Kokk er booket. Også mulige lokaler er sondert. Det finnes et like ved campingplassen som koster kr 2500. Et billigere lokale er noe lenger vekk. Sverre sjekker pris pr kuvert, og hva som ligger i leien av de to festlokalene. Festkomité vil bli oppnevnt over jul.

Sak 65/07: Distriktskontakt for Nord-Norge
For tiden har vi ikke distriktskontakt for Nord-Norge. Styret arbeider med det.

Sak 66/07: Nytt system for telefonkonferanser
Fra 01.01.08 avsluttes NKKs avtale med det firmaet som selger telefonkonferansene. Styret har vært i kontakt med NKK for å høre om de vil inngå tilsvarende avtale med andre leverandører. Det vil de ikke. NKK viser til tilbudet om å være med i felles telefonsystem, der tillitsvalgte utstyres med mobiltelefoner og kostnadsfritt kan ringe de som er med i systemet.

Styret har tidligere vedtatt å ikke være med i dette telefonsystemet, som er tilpasset større organisasjoner.

Vi må derfor finne ny måte å gjennomføre telefonkonferanser utenfor NKK, og vurderes 3 måter dette kan gjøres på:
• Statens Vegvesen har lignende tilbud om telefonkonferanser som NKK har hatt. Sverre prøver å få svar på om NSK vil kunne leie slik tjeneste hos dem, og evt pris for dette. Henvendelser om andre firma som tilbyr telefonkonferanser mottas gjerne
• Ved å laste ned Skype, kan vi ringe gratis til hverandre gjennom PCen. Må bruke headset med mikrofon, og det kreves bredbånd. Dersom noen i styret ikke har bredbånd, kan de som er tilkoblet gjennom Skype ringe til disses fasttelefon. Da koster det litt, men er fortsatt meget billig. (litt dyrere å ringe til mobil).
• I ”gamle dager” hadde styret telefonkonferanser ved å koble seg til hverandre.Èn ringte til neste person, og denne ringte neste igjen osv. Også det fungerte.

På styremøtet i desember må det velges et av disse systemene.

Sak 67/07: Sted for Japanspesialen/Shibaspesialen 2010
Vi har fått forespørsel fra NAK om interesse for å arrangere Japanspesialen i 2010 nær svenskegrensen i samarbeid med svenske akitaklubben, med mulighet for opptil 5 utstillinger på begge sider av grensen.

Styret vil ikke være med på dette. Til og med 3 utstillinger i løpet av 2 dager har vært mye, og vi har også årsmøte. Stressnivået vil være ekstra høyt hvis det legges opp til utstillinger på forskjellige steder i to land.

Styrene i NSK og NAAK ønsker å samarbeide om raseutstillinger på Geilo. Wenche Ulleberg har tilbydd seg å undersøke campingplasser på Geilo på vegne av begge klubbene. Vi håper at også NAK blir med på dette.

Arbeidet med å finne dommere til Shibaspesialen i 2009 og 2010 er i gang.

Sak 68/07: Eventuelt
1. Terje oppdaterer lista over medlemmenes e-mailadresser for å kunne sende viktig informasjon direkte. Distriktskontaktene oppfordres til å hjelpe med å få listen så oppdatert og fullstendig som mulig. Hvis noen ikke skulle ønske å få e-mail fra klubben, vil de få mulighet til å reservere seg.
2. Laila informerer om våre håndstrikkede produkter med shibamotiv på (votter, sokker, lue, skjerf) samt Shibakalender på Shibainfo.
Solvor Nærland
referent