Styremøte NSK 14.08.07

Referat fra styremøte i NSK (telefonmøte) 14. august 2007

Til stede: Laila, Inger Merete, Terje, Torstein, Tove, Sverre og Solvor

Sak nr 22/07: Innkommet post/orientering

 1. Fra NKKs utstillingsavd: Shibaspesialen 2007 anerkjent
 2. Protokoll fra NKKs Representantmøte 28. april
 3. Revidering av ny medlemsavtale, som det virker som vi ikke skal undertegne. Solvor sjekker dette med NKK.
 4. Fra NKK: Regler for tildeling av økonomisk støtte til dommerkonferanse
 5. Fra NKK om innmelding/medlemsregistrering. I forbindelse med saken ble utenlandsgebyr på medlemskontingent diskutert. Dette ble bestemt av årsmøtet i 2001. Med ny teknologi kan ikke dette gjennomføres. Innbetaling via NKK fører til bortfall av gebyr. Det er heller ikke behov for dette når folk betaler med kort. Styret må orientere om det på årsmøtet 2008.
 6. Fra NKK om mulighet til å foreslå endringer i utstillingsreglene
 7. Opptelling av klubbeffekter/rosetter
 8. Fra NKK om en nedsatt komité som skal fremme lovendringsforslag
 9. Fra NKK – disiplinærvedtak. Styret hadde en diskusjon om hva vi skal gjøre med slike. Hvis dette gjelder eiere av raser som deltar på Shibaspesialen, må utstillingsgrupppen ha informasjon. Hvis ikke, blir de arkivert.

Sak nr 23/07: Taushetserklæring.
Det skrivet vi har klart å finne om Taushetserklæring, er kun orienterende. Mer et vedlegg.  Noe mer finnes ikke i den protokoll eller de permer som styret har fått tilgang på. Heller ikke forrige leder har selve erklæringsdelen. Sverre vil prøve å skaffe til veie det som mangler. I mellomtiden forholder styret seg til Bestemmelsene om taushetsplikt i Forvaltningsloven § 13. Alle tilstedeværende avga et løfte om taushet i henhold til Forvaltningslovens bestemmelser.

Sak nr 24/07:  Shibaspesialen 2008.
NKK har svart positivt på søknaden vår om å få avholde utstilling i pinsen 2008.
Per Erik Wallin fra Sverige har svart ja til å være dommer.

Sted for utstilling er allerede bestilt av Akitaklubben på Storsand Camping, 17 km nord for Trondheim. Shibaspesialen blir på lørdagen.

Siden Shibaklubben i 2008 har 10-års jubileum, prøver vi å få til en festmiddag lørdag kveld. Styret vil spørre Lisbeth om å booke lokale og kokk.

For å unngå for mange arrangement/stress på lørdagen, vil styret foreslå å ha årsmøtet fredag kveld. Da er uansett deltakerne kommet. Før vi avgjør dette, vil vi be om reaksjoner/innspill fra medlemmene i Shib-A-Visa. Vi bør få reservert et lokale til årsmøte fredag kveld, men uten å binde oss før vi vet medlemmenes syn. Ber Lisbeth ordne dette også.

Japanspesialen 2009 blir på Hunderfossen. Det ligger an til at Japanspesialen 2010 kan bli på Geilo, men dette er ikke endelig ennå.

Solvor har fått flere kartonger med utstillingssløyfer og –rosetter fra forrige utstillingskomité. Siden dette ikke er så tungt, ble det vedtatt å sende kartongene med post til Trøndelag.

Sak nr 25/07:  Årets Bruksshiba 2005 og 2006

 1. Årets Brukshiba 2005

To personer har sendt inn resultater fra 2005
– Lise Komisrud m/Mjærumhøgda’s Yu Komatsu (agility og hopp) – de 5 beste resultatene ga 15 poeng.
– Halvor Størmer m/Lorini’s Bushido Washi (ferskspor og blodspor) – 3 resultater ga 16 poeng.

Det viser seg at Lise Komisrud m/Mjærumhøgda’s Yu Komatsu fikk pokalen for 2005 på Shibaspesialen i fjor.

I 2005 utvidet det daværende styret antall tellende utstillingsresultater fra 5 til 6 (sak 25/05). At Lise fikk pokalen, tyder på at dette ble gjort også for brukshundresultater. Med 6 tellende resultater stemmer det at Lise Komisrud/Komatsu skulle bli Årets brukshiba for 2005.

Siden kun utstillingsresultater, ikke brukshundresultater, er nevnt i vedtaket, kom nåværende styre til at begge to må være vinnere, og at det fra 2006 blir brukt 5 tellende resultater igjen. Altså:

Årets Brukshiba for 2005 blir Mjærumhøgda’s Yu Komatsu/ Lise Komisrud og Lorini’s Bushido Washi/ Halvor Størmer.

Lise, som nå har pokalen, bes få gravert inn begge vinnerne. Evt ekstrakostnader dekkes av klubben.

 

b. Årets Brukshiba 2006
Årets Brukshiba 2006 er Mjærumhøgda’s Yu Komatsu/Lise Komisrud, med 20 poeng i agility!
Nr 2 ble Pei Fang Red Baron/Kjell Grødal, med 12 poeng i blodspor.

Sak nr. 26/07:  Andre vandrepokaler

a. An-An’s vandrepokal til Shibaspesialens beste norskoppdrette shiba: Denne
skulle ha vært innlevert til Shibaspesialen, og blitt overrakt i ringen til Christen
Lang, som vant den med Benihidemi av Enerhaugen.

Styret har på flere måter prøvd å få tilsendt pokalen fra fjorårets vinner, slik at
Christen Lang kan få den. Siden dette ennå ikke har ført fram, ble det i et brev
av 8.08 (sendt både som e-post og vanlig brev) gitt en siste tidsfrist fram til
kveldens styremøte. Det framkom av brevet at styret kom til å ta saken opp med
NKK hvis ikke vandrepremien var mottatt innen styremøtet. Vandrepremien var
ikke kommet styret i hende da kveldens møte startet.

Styret vil derfor nå ta kontakt med NKK for å få vite hvordan vi skal håndtere saken. Laila ringer Eikeseth i NKK om dette.

 1. Årets utstillingsshiba (pokal med album):                      

Styret fikk tidligere informasjon om at denne ble overlevert vinneren i forbindelse med NKK Drammen. Imidlertid viste det seg at den lå i en kartong som leder fikk overlevert fra forrige utstillingskomité for ett par uker siden.

Styret vedtok å holde igjen pokalen inntil An-An’s vandrepremie er kommet oss i hende.

 1. Årets oppdretter:

Forrige sekretær har opplyst at pokalen aldri ble kjøpt inn. Dette ble begrunnet med økonomi. Det finnes ikke noe styrevedtak om dette.

 1. Årets veteran og Årets junior/unghund:

Heller ikke disse pokalene ble kjøpt inn. Men dette framgår av vedtak i saksnr 25/05

Vedtak om innkjøp av pokaler:
Styret bestemte å kjøpe pokal som vandrepremie til Årets oppdretter, Årets veteran og Årets junior/unghund. Med pokalene skal det følge album, der vinnerne setter inn bilder av hundene. Laila og Inger Merete ordner dette.

Sak nr 27/07:  Status om hva som er tilbakeført av klubbens eiendeler                      
Leder har laget en rapport over hva som er mottatt fra det gamle styret, og hva
som fortsatt mangler. Det meste er i orden nå. Men vi har fortsatt ikke fått noe fra forrige sekretær.
I tillegg til An-An’s vandrepremie, har vi fra ham etterlyst alle dokumenter han
har fått i egenskap av sekretærvervet sitt (inkl. brev fra medlemmene), utgående
post, styreprotokoll for perioden, underskrevet avtale med NKK, arkiv med utgivelser av medlemsblad og Shibakalender.

Dette er dokumenter som styret trenger. Vi må nå be om hjelp fra NKK også med hvordan vi skal få overført dette, samt økonomisk fordring framkommet på årsmøtet.

Sak nr 28/07:  Økonomi
Kasserer orienterte om klubbens økonomiske situasjon, som ser grei ut. Vi har kontroll over utgiftene, men har ingenting å gå på. Ikke noe slingringsmonn.
Det viser seg at utgiftene med Shibakalender for 2007 kommer på regnskapet for 2007.

Sak nr 29/07:  Annonse i Hundesports julenummer
Etter invitasjon fra redaktør i Hundespor, har styret bestilt 1/1 sides annonse.
For å dekke kostnadene trengs 22 andeler á kr 300 under forutsetning av at vi
utformer annonsen selv.

Styret vil spørre Lisbeth om å ta seg av dette.

Sak nr 30/07:  Invitasjon til å delta på Hundeliv 2008 (Exporama)
Arrangementet foregår 3. og 4. november, og det koster 800 kr å delta. Hundeliv er en årlig salgsmesse, som vil gi oss mulighet til salg av klubbeffekter. Utstillerne får 12 kvadratmeter til rådighet begge dagene.

Ingrid og Bjørn, som gjorde en glimrende jobb for Shibaklubben med Hundetorget på NKK Bjerke, vil gjerne delta på Exporama. Men dette under betingelse av forpliktende hjelp fra flere, gjerne også noen fra styret. Laila forhører seg om dette.

Referenten finner ikke noen frist for påmelding. Kommer tilbake til saken på mail.

Sak nr 31/07:  Eventuelt
Styrets sekretær må ha permisjon i minst 2 måneder, kanskje lenger. Under hennes fravær vil oppgavene bli fordelt slik:

 1. Solvor tar seg av sakslister og styrereferat.
 2. Laila tar seg av øvrige sekretærfunksjoner, og blir klubbens adresse.

 

1 ¼  time før tiden, ble telefonmøtet uventet brutt. Det gjenstod en del saker som vi hadde gjort regning med å få gjort vedtak på. Dessverre må disse sakene utsettes.

 

Solvor Nærland,
referent