Vedtekter for Japansk Urhundklubb i Norge (tidligere Norsk Shibaklubb)

Klubblover for Norsk Shiba klubb (Japansk Urhundklubb i Norge)
stiftet 27.06.1998
Vedtatt av årsmøtet den 18.05.2018 med senere endringer, senest av 16.10.2018
Lovene er godkjent av Norsk Kennel klubb den 02.11.2018

Kap 1. Innledende bestemmelser

§ 1-1 Organisasjon og virkeområde


Klubbens navn er Norsk Shiba klubb (Japansk Urhundklubb i Norge), og forkortes til NSK (JUN). Klubben er et selvstendig rettssubjekt og er å regne som egen juridisk enhet.

Klubben er medlemsklubb i Norsk Kennel klubb (NKK), og klubben er derfor forpliktet til å overholde NKKs lover og bestemmelser (med mindre særskilt dispensasjon er gitt av NKKs hovedstyre). Klubben plikter også å vedta lover som pålegger sine egne medlemmer å følge NKKs lover og ikke å handle motstridende mot disse.

Klubben omfatter rasene hokkaido, kai, kishu, shiba og shikoku.

Klubben har verneting i Oslo.

§ 1-2 Formål

NSK (JUN) har til formål å ivareta hundens og hundeholders interesser i Norge, samt å bidra til å fremme positive aktiviteter med hund og hundesport, samt forvaltningen av de enkelte hunderasene.

NSK (JUN) skal også arbeid for etisk riktig behandling av hunder, og for at avl skjer i ønsket retning, både når det gjelder rasestandard, bruksegenskaper og rasenes sunnhet.

§ 1-3 Definisjoner
Klubbens organer:
             – Årsmøtet
             – Ekstraordinært årsmøte
             – Styret
             – Valgkomite

§ 1-4 Tilknytning og organisering

NSK (JUN) er medlem i NKK og representerer klubbens medlemmer i saker som beskrevet i klubbens lover.

NSK (JUN) skal ha lover som samsvarer med de obligatoriske krav i NKKs til enhver tid gjeldende lovmal for medlemsklubber. Lovmalen gjelder også for klubber som ikke har vedtatt nye lover i samsvar med lovmalen.

Kap. 2 Krav til medlemskap

§ 2-1 Medlemskap


Styret kan nekte å oppta som medlem person som antas å kunne skade klubben og/eller hundesaken. Ingen har krav på medlemskap i klubben.

Person nektet tatt opp i klubben som medlem kan anke avslag i henhold til NKKs til enhver tid gjeldende disiplinærbestemmelser.

Medlemmene er forpliktet til å støtte NSKs (JUNs) og NKKs virksomhet, samt å følge NSKs (JUNs) og NKKs lover og bestemmelser. Medlemmene er forpliktet til å sette seg inn i gjeldende regler for aktiviteter og forhold de befatter seg med slik de er fastsatt av NKK eller klubben hva gjelder klubbinternt regelverk.

Husstandsmedlemskap kan tegnes av personer med samme adresse som hovedmedlem.

Gavemedlemskap kan gis fra oppdretter til valpekjøper som ikke tidligere har vært medlem av NSK (JUN). Oppdretter betaler halv klubbkontingent. Valpekjøper som velger å motta gavemedlemskap, må selv betale grunnkontingent (GK) til NKK.

Det kan til årsmøtet foreslås særlig fortjente medlemmer som klubbens æresmedlemer.
Det kreves 2/3 kvalifisert flertall og voteres uten debatt. Æresmedlemmer betaler ikke kontingent.

§ 2-2 Opphør av medlemskap
Medlemskap i klubben opphører ved:
a) Utmeldelse skjer som hovedregel via ”Min side” på NKK.no, alternativt skriftlig (brev eller e-post) til klubben.
b) Strykning besluttet av klubbens styre på grunn av manglende kontingentbetaling og/eller annen uregulert gjeld til klubben.
c) Strykning på grunn av manglende grunnkontingent til NKK.
d) Vedtak om eksklusjon etter NKKs lover kap. 7.

§ 2-3 Medlemskontingent

Alle enkeltmedlemmer betaler grunnkontingent fastsatt av klubbens årsmøte, samt grunnkontingent til NKK med den størrelse som er fastsatt av NKKs Representantskapsmøte.

Medlem har ingen rettigheter før kontingent er betalt.

§ 2-4 Disiplinærreaksjoner
NKKs lover kap. 7 Disiplinærreaksjoner m.m. gjelder i sin helhet.

Kap. 3 Organisasjon

§ 3-1 Høyeste myndighet


Klubbens høyeste myndighet er Årsmøtet som avholdes hvert år innen 1. Juli.

Årsmøtet fatter sine vedtak med absolutt flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller). Kvalifisert flertall brukes ved lovvedtak (krever 2/3 flertall) og oppløsning av klubben krever ¾ flertall).

I tilfelle av stemmelikhet er forslaget forkastet.

Et vedtak trer i kraft straks med mindre vedtaket selv angir noe annet.

Det kan alltid kreves skriftlig avstemming. Oppnås ikke absolutt flertall (50% + 1, blanke stemmer teller) under første avstemming, gjennomføres ny avstemming. Den kandidat/det forslag som oppnådde færrest antall stemmer faller ut i neste avstemming inntil en kandidat/et forslag har oppnådd absolutt flertall.

Ved personvalg skal eventuelle innsendte forhåndsstemmer telle med i hver avstemningsrunde. Avgitte stemmer på kandidater som ikke er valgbare skal forkastes (også aktuelle forhåndsstemmer).

Alle klubbens medlemmer har forslagsrett til klubbens årsmøte.

§ 3-2 Møte og stemmerett

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent i det år årsmøte avholdes, og har vært medlem i minst 6 uker, har møterett og stemmerett på årsmøtet.

Med medlem forstås kun person med gyldig medlemskap.

Alle medlemmer over 15 år er valgbare til verv i klubben.

Det kan kun stemmes ved personlig fremmøte, ved forhåndsstemme eller ved fullmakt. Ingen medlemmer kan stille med mer enn 3 – tre – fullmakter på årsmøtet.

Forhåndsstemmer kan bare benyttes ved personvalg. Forhåndsstemmer skal være poststemplet senest to uker før årsmøtet. Ved innkallelsen skal styret angi hvordan forhåndsstemmene skal innsendes for at stemmegivningen skal være hemmelig.

På klubbens årsmøte og ekstraordinært årsmøte kan NKK møte med inntil 2 representanter som har talerett, men ikke stemmerett.

§ 3-3 Innkalling

Årsmøtedato skal bekjentgjøres for medlemmene med minst 10 ukers varsel.

Det skal av styret innkalles til ordinært årsmøte med minst 4 ukers frist. Innkallingen skal sendes per post og publiseres på klubbens nettsider.

Med innkallelsen skal følge:
             – Saksliste
             – Årsberetning
             – Regnskap med revisors beretning
             – Forslag eller saker som medlemmene eller styret ønsker behandlet. Forslag fra medlemmene må være styre i hende senest 6 uker før møtedato.
             – Budsjett for neste år
             – Forslag til kandidater til valgene. Forslag på kandidater må være Valgkomiteen i hende senest 6 uker før møtedato.

§ 3-4 Årsmøtets oppgaver
Årsmøtets oppgaver er å:
a) Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, forhåndsstemmer og fullmakter, innkallingen og saksliste, samt å gi observatører rett til å være til stede.
b) Oppnevne møteleder, referent(er), tellekorps og 2 representanter til å undertegne protokollen fra møtet.
c) Behandle årsberetning.
d) Godkjenne regnskap med revisors beretning.
e) Behandle og fatte vedtak i alle saker som er ført opp på innkallingens saksliste. Benkeforslag (nye saker) er ikke tillatt, bare endringsforslag til rettidig fremmede forslag.
f) Vedta instruks for organer som oppnevnes av årsmøtet.
g) Vedta medlemskontingent og godkjenne budsjett for neste år.
h) Velge:
             – Leder for 2 år
             – Nestleder for 2 år
             – Sekretær for 2 år
             – Kasserer for 2 år
             – 3 styremedlemmer for 2 år
             – 3 varamedlemmer for 1 år
             – 1 revisor for 2 år
             – 1 vararevisor for 1 år.
             – Valgkomite med leder og 2 medlemmer for 2 år
             – 2 varamedlemmer for 1 år

Personer som er dømt av norske domstoler eller ilagt aktivitetsforbud av domstolene/Mattilsynet for dyremishandling etter Dyrevelferdsloven kan ikke velges eller oppnevnes til tillitsverv i klubben.

Kun saker oppført på sakslisten kan behandles.

Benkeforslag ved personvalg er ikke tillatt.

Forslag til kandidater ved personvalg skal sendes skriftlig til valgkomiteen innen nærmere fastsatte frister. Valgkomiteens innstilling og innkomne forslag på kandidater skal legges frem for årsmøtet til valg.

§ 3-5 Ekstraordinært årsmøte
Ekstraordinært årsmøte avholdes hvis årsmøtet, styret eller minst 10% av medlemmene forlanger det.

Møtet holdes senest 8 uker etter at kravet er fremsatt.

Møtet innkalles med minst 4 ukers varsel sammen med angivelse av de ekstraordinære saker som skal behandles.

Kun de saker eller forslag som ligger til grunn for kravet om ekstraordinært årsmøte kan behandles.

Endringsforslag til saker på sakslisten kan fremsettes under årsmøtet, dog ikke ved valg. Benkeforslag er ikke tillatt.

Reglene for ordinært årsmøte gjelder så langt de passer. Innsending av forslag til valgkomiteen må være valgkomiteen i hende senest 3 uker før ekstraordinært årsmøte.

Valgkomiteens innstilling må foreligge senest 2 uker før ekstraordinært årsmøte.

Kap. 4 Styret

§ 4-1 Styrets myndighet


Styret er klubbes høyeste myndighet mellom årsmøtene.

§ 4-2 Vedtak og representasjon

Styret  er beslutningsdyktig når mer enn halvparten av styremedlemmene er til stede. Vedtak fattes med alminnelig flertall (50% + 1 av stemmene, blanke stemmer teller ikke). Ved stemmelikhet er forslaget forkastet.

Styret sammenkalles når leder bestemmer eller når ett av styremedlemmene krever det. Det skal føres referat fra styremøtene der styrets vedtak fremgår. Referatene skal være tilgjengelig for medlemmene og NKK.

Ved nestleders varige forfall avgjør styret om det skal innkalles til ekstraordinært årsmøte eller om ny nestleder skal velges av- og blant de resterende styremedlemmer.

$ 4-3 Styrets oppgaver er å
– Lede klubben mellom årsmøtene
– Avholde årsmøte
– Drive klubben i samsvar med klubbens formål
– Gjennomføre beslutninger truffet av årsmøtet
– Oppnevne og avvikle komiteer, oppnevne representanter for klubben, og utarbeide retningslinjer for særkomiteer, sunnhetsutvalg og redaktør.
– Søke å koordinere sine aktiviteter med andre klubber eventuelt via den lokale NKK-regionen.
– Eventuelt oppnevne representant til NKK-regionens årsmøte

Kap. 5 Årsmøtevalgte verv/komiteer

§ 5-1 Valgkomite


Valgkomiteen består av leder og 2 medlemmer, samt 2 varamedlemmer. Leder har ansvar for komiteens arbeid.

Valgkomiteen tar imot og skal selv fremme forslag på kandidater til alle de verv som skal besettes.

§ 5-2 Revisor
a) Årsmøtet velger revisor og vararevisor. Revisor reviderer regnskapene og avgir beretning til årsmøtet.
b) Både revisor og vararevisor bør være personer med kunnskap og erfaring i regnskapsførsel.

Kap 6. Diverse bestemmelser

§ 6-1 Lovendringer


Endringer av vedtektene kan kun skje på ordinært årsmøte og må vedtas med minst 2/3 flertall.

Vedtektene og endringer av disse må sendes NKKs Hovedstyre for godkjennelse, men trer i kraft på det tidspunkt som er bestemt i lovvedtaket eller straks dersom intet er bestemt.

§ 6-2 Tolking av lovene

NKKs Lovkomite kan ikke tolke disse vedtektene med unntak av de deler som er obligatorisk som følge av medlemskapet i NKK, jf. NKKs lover § 6-1.

§ 6-3 Oppløsning

For å oppløse klubben kreves det minst ¾ flertall på ordinært årsmøte.

Vedtaket må stadfestes på ekstraordinært årsmøte med minst ¾ flertall. Først etter annen gangs vedtak trer avgjørelsen om oppløsning i kraft.

Ved oppløsning tilfaller klubbens midler et av årsmøte bestemt formål. Bestemmer ikke årsmøtet noe spesielt tilfaller midlene NKK.

§ 6-4 Flertallsdefinisjoner
Simpelt flertall:
             – Flest stemmer
Alminnelig flertall:
             – 50% + 1 av de avgitte stemmer
             – Blanke stemmer teller ikke
Absolutt flertall:
             – 50% + 1 av de avgitte stemmer
             – Blanke stemmer teller
Kvalifisert flertall:
             – 2/3, ¾ eller annet vedtektsfestet flertall
             – Blanke stemmer teller
             – Bruk er vedtektsfestet

Habilitetsregler, taushetsplikt mv: se NKKs saksbehandlingsregler.