Referat fra styremøte 15. desember 2014

Tilstede: Christen, Solvor, Eilert, Bjarne, Mildrid, Hege og Lisbeth
Forfall: Lone
Ikke møtt: Anette H., Anette F.

Sak 71/15 Godkjenning av referat 25/11-14
Referat godkjent. Hege bekrefter å ha mottatt og godtatt taushetserklæringen.

Sak 72/15 Post/info
*Christen Lang sier dommerkveld ble godt mottatt. Referatet fra dommerkonferansen vår i 2011 er oversendt dommerforeningen etter forespørsel. Vi ber om referat fra temakvelden fra dommerforeningen.
*Høring om forskrift om jakt, felling og fangst ble sendt til flere medlemmer. Noen svar og samtaler med ettersøksdommere dannet grunnlag for vårt svar.  Svaret legges ut på hjemmesiden.
*Nye rutiner for annonser i Hundesport. Tas til etterretning.

Sak 73/15 Økonomi
Vi har solgt godt med effekter siden siste møte, noe som gir et godt løft i budsjettet. Vi ligger an til å få et overskudd for 2014. I januar vil vi vite mer om størrelsen på overskuddet.

Sak 74/15 Styresamling 2015
Vi arrangerer styresamling hos Lisbeth 14-15/2-15. Alle ser etter billige flybilletter.

Sak 75/15 Sunnhetsutvalget
Vi har to nye medlemmer i SU: Gitte Hjort og Ann Margot Whyatt. Begge kan også delta på NKKs avlsrådskurs i januar, sammen med Solvor og Lisbeth. Vi er påmeldt med 4 og har betalt. SU får dekket overnatting fra fredag. Da får de tid til et ekstra møte.

Sak 76/15 RAS
Endelig godkjenning av RASdokumentene er kommet, og de er lagt ut på klubbens hjemmeside. De trykkes i sin helhet i neste Shib-a-visa.  Vi tar inn noe av teksten fra NKK i ”forordet” til saken på hjemmesiden. RASdokumentene sendes i epost til de som er oppført som oppdrettere på klubbens hjemmeside.

Sak 77/15 Kurs i Rallylydighet 2015
Ingrid Alice Kvitberg ønsker å avholde kurs i Rallylydighet. Styret er veldig positive til initiativet. Vi ønsker at det søkes om støtte fra Studieforbundet Natur og miljø, gjerne i samarbeid med Laila Nagel. Styret mener pris for medlemmer er 1750,- og for ikke-medlemmer 2250,-. 

Sak 78/15 Eventuelt
Neste møte 8/1 kl 20.00