Referat fra styremøtet 11. oktober 2012

Tilstede: Bjarne, Michael, Ann Margot, Christen, Torstein og Solvor
Forfall: Elisabeth, Sandra, Lone og Eirik

Siden sekretær hadde forfall, ble Solvor utpekt som referent.

Sak 58/12 Post/info
• Info fra NKK Region Rogaland om deres valpeshow 14. oktober.
Tatt til etterretning

• Info fra NKK om ny Dog Web-Arra brukerveiledning vedr Mentalbeskrivelser hund (MH). Heretter må alle arrangører av MH kjøre prøven i DWA som beskrevet i brukerveiledningen slik at resultater blir tilgjengelig på nett. Tidligere prøver der resultater er sendt NKK vil bli registrert og tilgjengelig i Dog Web.
Tatt til etterretning.

• NKKs RS skal møtes 10. november på Gardermoen.
Vedtak: Elisabeth spørres om å møte som vår representant. Christen er valgt som vara.

• NKKs Hovedstyre inviterer til åpent dialogmøte 11. november. Representanter fra klubbene er invitert. Dette er dagen etter RS. Styret ber derfor de samme to personene om å møte også her: Elisabeth og Christen.

• Informasjon fra NKK om rasespesifikke avlsstrategier (RAS). Det er styret som får i oppdrag å utarbeide RAS, men det anbefales at oppgaven delegeres til en arbeidsgruppe med nødvendig kompetanse eller et velfungerende avlsråd. Styret skal så godkjenne RAS-produktet før det sendes NKK for endelig godkjenning. Første versjon skal sendes inn av styret innen 01.01.2014.
Vedtak: Styret ber SU utarbeide et forslag til RAS innen 01. august 2013. Samtidig stilles det krav om at SU rapporterer om framdrift på alle styremøtene underveis. (RAS blir dermed en fast sak på sakslistene framover).

• Info fra NKK om endret tidspunkt for utsendelse av medlemsgiroer. Disse sendes i framtiden ut i januar sammen med Hundesport nr 1. Årsaken er at medlemstallet pr 31.12 danner grunnlaget for det antall stemmer klubbene disponerer på NKKs  RS.

• Info om at raseklubben for Portugisisk vannhund i samarbeid med NKK inviterer til besøkshundkurs med påmeldingsfrist 1.10.12.
Styret tar dette til etterretning, og fristen for påmelding er allerede gått ut.

Sak 59/12 Økonomi
Kasserer gjennomgikk økonomien. Likviditeten er fortsatt god. Medlemstallet øker sakte men sikkert. Siden oppdretterseminaret er utsatt til neste kalenderår, har vi et solid overskudd.

Sak 60/12 Poengutregning Årets Bruksshiba
Saken var tatt opp av Laila Nagel, som viser til at ulike brukskonkurranser og andre grener som inngår under Årets bruksshiba vektlegges så skeivt. Hun la også ved noen endringsforslag.

Vedtak: Styret ser positivt på at poengutregningen for Årets bruksshiba blir endret med de begrunnelser som framgår i forslaget. Men styret har ikke selv tilstrekkelig kunnskap om dette til å utarbeide et godt regelverk. Styret ber derfor Laila sammen med våre kontaktpersoner innen området, Lise Kommisrud og Halvor Størmer, lage utkast til ny poengutregning for Årets bruksshiba. De bes å gjennomgå reglement og se på Lailas forslag. Sandra utnevnes som representant fra styret og koordinator for arbeidsgruppen.

Sak 61/12 Endring av dato for NSKs oppdretterkonferanse
Etter at tidspunkt for NSKs oppdretterkonferanse var fastsatt, kom det opp at NKK skal ha dommerkonferanse samme helg. Det betyr at to av SU sine medlemmer og oppdrettere ikke kan delta på eget oppdretterkurs. De ber oss derfor flytte vår konferanse til annen dato. SUs leder er bedt om å ta dette opp med Kristin Aukrust, som skal være foredragsholder.
Vedtak: Styret ber SU sjekke om konferansen kan flyttes. Dette haster. Det må være avklart seinest innen neste styremøte, som er 8. november.

Sak 62/12 Blodsporprøve
Dato for blodsporprøve er 22. og 23. juni. Sted: Vormsund. Styret tar dette til etterretning.
Styret var noe usikker på om det før prøven skulle være et oppfølgingskurs for de som tidligere har gjennomført blodsporkurs, og at prøven skulle være avslutningen. Ann Margot får klargjort dette med Elisabeth.

Sak 63/12 Distriktskontaktene – geografisk oversikt
Bjarne jobber videre med vurdering av inndelingen og lager evt et endringsforslag til neste møte. Forslaget sendes ut med møteinnkallingen.

Sak 64/12 Klubbhelg
I forbindelse med at vi skal ha den japanske dommeren Mr. Tomomoto på Japanspesialen 2013, tilbys vi et seminar. Det innebærer at vi sliter med å finne tid til årsmøtet. I tillegg har NSK 15- års jubileum i 2013 og ønsker å feire det med en festmiddag. Dette er det vanskelig å få til på Hunderfossen.

Lisbeth sitt forslag er å arrangere en klubbhelg f.eks 7.-9. juni (da er det ingen NKK-utstilling) og da arrangere både årsmøte og jubileumsmiddag. I tillegg gir det en mulighet til å lage ulike aktiviteter, som f.eks. demo/kurs innenfor blodspor, agility, handling m.m. Forslag til sted er Storsand camping i Trondheim. Lisbeth har vært i kontakt med campingen, som har plass.

Vedtak: Styret er positive til forslaget om en klubbhelg med årsmøte, jubileumsmiddag samt aktiviteter innenfor brukshundesport, agility o.l. (ikke utstilling), og synes forslaget til sted er OK. Styret ber Lisbeth og distriktskontakten i Midt-Norge, Sissel Skjelbred, jobbe videre med arrangementet. De kan trekke inn flere folk etter behov.

Sak 65/12 Eventuelt

• Besøk en shiba:
På forrige styremøte ble det vedtatt å ta opp igjen Sandra sitt forslag om mulighet for å besøke en shiba på dette styremøtet. Siden Sandra har forfall, bes hun på styremøtet i november legge fram et konkret forslag til innhold og administrasjon.

• Evaluering av treklubbsarbeidet i forbindelse med Japanspesialen:
Utstillingskomiteen i NAK og NSK hadde gjort en felles evaluering av samarbeidet mellom de tre klubbene, og det var lagt fram et konkret forslag til vedtak.

På NSKs styremøte i september ble utstillingskomiteen bedt om at evalueringen med mulige konsekvenser ble tatt opp med NAAK før det ble gjort noe vedtak. Det framgår ikke om dette er gjort. Styret vil ha en forsikring om at forslaget til endring er tatt opp med NAAK for at de kan få uttale seg før vedtak blir gjort.

• NKKs avlsrådskurs 26. og 27. januar 2013
Invitasjon og program har kommet. I programmet er også RAS med. Påmeldingsfrist er 1. desember, men det kan være fullt lenge før det. Vi bør derfor melde på våre representanter så raskt som mulig. Kursavgift på kr 1995,- pr deltaker pluss reiseutgifter dekkes av klubben.

Styret ønsker at følgende personer skal delta på avlsrådskurset hvis de kan:
– Christen Lang fra SU
– Christen Johansen fra styret
– Bjarne Jåtten fra styret
– I tillegg stilte styret seg på forrige møte i sak 55/12 positiv til at leder av Sunnhetsutvalget kan delta

• Juleannonse i Hundesport
Misforståelse har ført til at annonse ikke er bestilt. Fristen er gått ut. Det er derfor usikkert om vi får annonse. Styret tar det til etterretning.

• Status Japanspesialen 2012
Skriftlig evaluering foreligger. Tas til etterretning.

Neste styremøte blir 8. november kl 20 (Merk tidspunkt, som er etter ønske fra styremedlemmene).

Solvor Nærland, referent