Referat styremøte 3/12-19

Til stede: Kristin Bugge Moe, Vibeke Standal, Ole Arntzen, Solvor Nærland, Thea Ringerike, Sunniva Bjørkvik (sistnevnte frem til kl. 20.30), Eivind Mjærum fra kl. 21.20 til 21.40.
Ikke møtt: Sara Bakken Barø og Marie Helen Hansen

Post/info
– Fra NKK: Revidert lovmal godkjent 22.10.2019.
                  Tatt til etterretning.
                  Vibeke Standal oppdaterer lovmalen på hjemmesiden.

– Fra NKK: info fra NKK vedrørende skjema som skal benyttes i de tilfeller et forhold skal anmeldes til NKK.
                  Tatt til etterretning. 
                  Skjema arkiveres.

Sak 39/19 Forslag til veiledende pris på valp

Innsendt sak fra Sunniva Bjørkvik hvor det foreslås at klubben fastsetter veiledende pris på shibavalp.

Vedtak: Ett enstemmig styre stemmer imot forslaget.
Bakgrunn: Sunniva Bjørkvik skal innhente mer info og styret skal deretter gjøre en ny vurdering på hvorvidt forslaget skal fremmes til årsmøtet 2020.

Sunniva Bjørkvik har ikke avgitt stemme. 

Sak 63/18 (videreført sak) Dommerkonferanse 2020
– Status medlemsmøte:
Per dags dato er det gode påmeldingstall til medlemsmøtet.
Minimum to personer må ta ansvar for organiseringen av selve møtet lørdag 11. januar. Solvor Nærland og Ole Arntzen undersøker hva som skal gis i gave til foredragsholderen. 

– Status dommerkonferanse: 
Det jobbes kontinuerlig slik at alt blir ferdigstilt til dommerkonferansen. Dommerkompendium (norsk og engelsk) bestilles så snart man vet hvor mange påmeldte det blir. Det bør også bestilles ekstra ift rasespesialen etc.

Eivind Mjærum følger opp ift. antall påmeldte til dommerkonferansen.

Sak 22/19 (videreført sak) Dogs4all 2019
Klubben gjennomførte rasestand lørdag 16. november og søndag 17. november under dogs4all 2019, samt deltok på raseparaden søndag 17. november. Det var mange interesserte innom standen både lørdag og søndag. I tillegg ble det solgt noen klubbeffekter. 

Thea Ringerike har skrevet artikkel som publiseres i JUNnytt nr. 4.

Sak 26/19 (videreført sak) Hjemmeside
– Status per 3. desember:
Vibeke Standal skal bruke tid på å strukturere, samt oppdatere hjemmesiden ila. desember. Per dags dato er store deler allerede oppdatert. Det publiseres kontinuerlig «nyheter» vedrørende ting som skjer i klubben.

– Status epostadresser:
Ole Arntzen har opprettet nye epostadresser til kasserer, redaktør, sekretær og valpeformidler. Epostene skal tas i bruk med en gang. Info videresendes også til redaktør.

I en overgangsperiode vil både gamle og nye epostadresser benyttes slik at man ikke «mister» noen innkomne mailer.

Nye epostadresser oppdateres på hjemmesiden mot nyttår.

Sak 28/19 (videreført sak) Dommerliste NKK/Japanspesialen
– Forslag til dommer på Japanspesialen 2022 og 2023:
            Info: dommerliste er sendt til utstillingskomiteen. Har ikke mottatt forslag til dommer(e). 

Henvendelse sendes til JUNs utstillingskomite hvor det bes om at forslag sendes til styret innen 11. februar. 

Sak 37/19 Økonomi
– Status per 3. desember:
Utgifter oktober: trykk til JUNnytt og reiseutgifter for en person i forbindelse med avlsrådskurset i januar 2019.
November: utgift til foredragsholder (dommerkonferanse) og avgift til RFA. 
Inntekt: oppgjør fra japanspesialen. 

– Flere har meldt seg på lunsj ifm. medlemsmøtet 11. januar 2020. Mange har betalt, men det gjenstår fortsatt noen. 

– Status forsikring: Forsikring bestilt fra Tryg. Forsikringen betales med 1 termin i året og koster kr. 2442. Forsikringen inkluderer de tilfeller hvor det er behov for at utstyret fraktes, samt oppbevares på annet sted enn opprinnelig lager (feks. ved arrangering av Japanspesialen og dogs4all).

– Forslag til retningslinjer ifm. bestilling av reiser: 
Styret utarbeider forslag til retningslinjer ved bestilling av reiser til første styremøte i 2020. Retningslinjene føres inn i organisasjongshåndboka, samt på klubbens hjemmeside. 

– Oppdatering av medlemskontingent + nytt æresmedlem:
Informasjon fra NKK videresendt til kasserer. Ny kontingent må oppdateres innen utgangen av desember 2019.

Sak 38/19 Helseundersøkelse/RAS
– SU har gjennomført 3 skypemøter. Forslag til innledning av spørreskjema og selve spørsmålene er klare.

– Gjennomgang av helseundersøkelsen:
                  – Undersøkelsen omfatter også kai og shikoku (egne lenker). Spørreskjemaet er identisk for de tre rasene, kun rasenavn byttes ut.
                  – Det er nødvendig å ha med reg. nr. på hundene.
                  – På bakgrunn av RAS blir det blant annet fokus på hud/kløe og atferd.
                  – SU jobber med enkelte korrigeringer, feks. presisering i innledning hvor må fremgå klart at det skal fylles ut ett skjema for hver hund og at man da kun skal svare på spørsmål for den aktuelle hunden.
                  – Få med «forvert» som alternativ på «hvem svarer».
                  – Evaluering av RAS starter i etterkant av helseundersøkelsen.

Forslag: Helseundersøkelsen åpner mandag 9. desember 2019 og avsluttes 9. februar 2020.

Vedtak: Et enstemmig styret beslutter at helseundersøkelsen publiseres og er tilgjengelig i foreslått tidsrom.

Saken videreføres til neste styremøte.

Eventuelt

– Forslag til møteplan våren 2020:
                  14. januar, 11. februar, 10. mars, 14. april (med forbehold om behov for ett ekstra styremøte i april), 12. mai. Årsmøte: 29. mai 2019.

– Endringer i organisasjonshåndboka: 
Vanja Marie Sigvartsen og Solvor Nærland har startet arbeidet med å foreta endringer i organisasjonshåndboka. Valgkomiteen har kommet med tilbakemelding om foreslåtte endringer. Forespørsel er sendt til redaktør hvor det bes om at hun kommer med tilbakemelding dersom hun har forslag til endringer på den delen som gjelder «redaktør/JUNnytt». Arbeidet fortsetter videre i desember og januar.


– Status førstehjelpskurs:
Planlegging av førstehjelpskurs pågår. Forenklet info vil publiseres i JUNnytt nummer 4. Det er ønskelig at det åpnes for påmelding til førstehjelpskurset etter nyttår. 

– RS 2019: Ole Arntzen deltok på RS 2019 og skal skrive en artikkel som publiseres i JUNnytt.

Neste møte: 14. januar kl. 1930.