Styremøte i NSK 12.05.09

Tilstede: Gro, Terje, Lisbeth, Torstein, Inger Merete og Solvor. Lone deltok på siste del.

Fravær: Torbjørn, Eirik og Tonje 2009-05-20 Webmaster

Sak 26/09 Info
Alle forespurte har sagt ja til å være medlem av klubbens nyopprettede Sunnhetsutvalg. Sunnhetsutvalget består dermed av Eivind Mjærum, Christen Lang, Lisbeth Høyem og Solvor Nærland.

Sak 27/09 Rasekompendium

  1. Leder i NKKs Standardkomité bekrefter at de jobber med NSKs rasekompendium, og skal behandle det på sitt møte i juni.
  2. Torstein har innhentet pristilbud fra 2 trykkeri, og skal få det fra et par til. Det synes som at forventet pris inkl moms vil komme opp mot 8-10 000 kr for våre behov. Det inkluderer tykt papir og solid spiral, slik at heftet tåler å bli brukt. Vi vil søke NKK om støtte til trykking, og kan få dekket 50 % av inntil 100 hefter.
  3. Breton klubben skal i gang med å lage sitt rasekompendium. De ber om å få bruke vårt forslag som en mal. Styret gir tillatelse til at Breton klubben kan få PDF-filen med forslaget til rasekompedium som ble sendt NKK. I denne versjonen framgår det på alle sidene at det er et utkast.
  4. Styret vedtok at de to setningene med forklaring av urajiro som ble påført rasekompendiet etter styrets godkjenning, kan bli stående.

Sak 28/09 Økonomi
Det ligger an til at Shibaspesialens  påmeldingsinntekt vil komme på 25 000. Dette er langt over budsjettert. Antall påmeldte er over det som er tillatt for en dommer på en dag. Vi må derfor skaffe en dommer til, noe som medfører ekstra utgifter. Likevel ligger det meget bra an.

Sak 29/09 Årsmøteoppgaver
Kort gjennomgang av hvem som legger fram enkelte saker på årsmøtet. Kasserer/revisor må ha alle bilag tilgjengelig. Nyeste versjon av medlemsliste skal være tilgjengelig. Det var ulik erfaring/syn på om styret burde eller ikke burde ha forslag på personer til bestemte funksjoner under årsmøtet. Det var ikke blitt praktisert i vår klubb tidligere, og ble ikke drøftet nærmere.

Sak 30/09 Shibaspesialen

  • Da opprinnelig påmeldingsfrist gikk ut den 9. mai, var det påmeldt 117 hunder. Dette er godt over det antallet som er tillatt pr dommer pr dag. Det må derfor skaffes en dommer til. Mangler også en skriver.
  • Siden vi får to utstillingsringer, mangler vi et dommertelt. Vi spør om å få låne fra en av klubbene som hadde utstilling dagen før. Hvis vi ikke får låne, har Inger Merete med seg et Oliver-telt.
  • Kari og Per tar ansvar for planlegging og organisering av kiosk. Eirik prøver å skaffe mineralvann til innkjøpspris. De må gjøres kjent med den store påmeldingen, og at det innebærer behov for større kvanta av salgsvarer enn tidligere. Evt få returavtale m.h.t. usolgte varer (brus). Informere Kari og Per om tidligere lån av pølsekoker fra en person fra NAK, og at de forespør mulighet for dette. Hvis ikke, må det finnes annen løsning.
  • Harriet fotograferer alle shibaer som deltar på Shibaspesialen, og blir assistert av Lone. 70-80 hunder medfører bortimot 1000 bilder, dvs et enormt arbeid både under utstillingen og med billedbehandling etterpå.
  • Fra og med i år innføres det ny serie med graverte premier (rødvinsglass, ølglass, karaffel) til BIR, BIM, CK, BIS. (evt Veteran m/Hp?). Det kjøpes inn premier for minst 2 år, slik at man kan samle på serien.

Solvor, referent